О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 547

гр.Шумен  10.06.2019г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на десети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                  Административен съдия: КРЕМЕНА БОРИСОВА

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 222 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

                Производството е по реда на чл.156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

                Образувано е по жалба на М.О.Н. с ЕГН ********** с адрес ***,против РА №Р-03002718005081-091-001/07.01.2019г., издаден от С.А.П.– началник сектор и Л.Т.П.– гл.инспектор по приходите, органи по приходите при ТД на НАП – Варна ,потвърден с Решение №28/ 02.04.2019г. на Директора на Дирекция «Обжалване и данъчно-осигурителна практика» - гр.Варна при ЦУ на НАП. 

                С определение от 28.05.2019год. съдът  конституирал страните по делото и насрочил същото за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.06.2019год. от 10.00ч.

        На 06.06.2019год. от оспорващия  М.О.Н. с ЕГН ********** с адрес *** е депозирана молба с рег.№ДА-01-1809 по описа на Шуменския административен съд,с която същият  заявява,че   се отказва от депозираната жалба и на основание чл.155 ал.1 от АПК, моли съда образуваното  производство по делото  да бъде прекратено. 

Съгласно разпоредбата на чл. 155 ал.1, 2 и 3 от АПК, при всяко положение на делото,извън съдебно заседание оспорващият може да оттегли  оспорването с писмена молба или да се откаже от него изцяло или отчасти, а ако е направено искане за обявяване на нищожност, оспорването може да бъде оттеглено без съгласието на ответниците  до приключване на първото заседание по делото. В случая с депозираната жалба се оспорва  РА №Р-03002718005081-091-001/07.01.2019г., издаден от С.А.П.– началник сектор и Л.Т.П.– гл.инспектор по приходите, органи по приходите при ТД на НАП – Варна ,потвърден с Решение №28/ 02.04.2019г. на Директора на Дирекция «Обжалване и данъчно-осигурителна практика» - гр.Варна при ЦУ на НАП и тъй като молбата за прекратяване на производството поради отказ от жалбата е депозирана преди  провеждане на първото по делото съдебно заседание, отказът може да бъде направен и без да се иска съгласието на ответника. Налице са основанията на чл.155 ал. 1 и 3 от АПК, поради което и на основание чл.159 т.8 от АПК  жалбата срещу РА №Р-03002718005081-091-001/07.01.2019г., издаден от С.А.П.– началник сектор и Л.Т.П.– гл.инспектор по приходите, органи по приходите при ТД на НАП – Варна ,потвърден с Решение №28/ 02.04.2019г. на Директора на Дирекция «Обжалване и данъчно-осигурителна практика» - гр.Варна при ЦУ на НАП следва да се остави без разглеждане ,поради отказ от същата, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

          Водим от горното и на основание чл.159 т.8 от АПК, съдът

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.О.Н. с ЕГН ********** с адрес ***,против РА №Р-03002718005081-091-001/07.01.2019г., издаден от С.А.П.– началник сектор и Л.Т.П.– гл.инспектор по приходите, органи по приходите при ТД на НАП – Варна ,потвърден с Решение №28/ 02.04.2019г. на Директора на Дирекция «Обжалване и данъчно-осигурителна практика» - гр.Варна при ЦУ на НАП. 

ПРЕКРАТЯВА    производството  по   административно  дело  222/2019г. на Административен съд - гр.Шумен поради отказ от жалбата.

На основание чл. 160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му на ищеца и на административния орган пред Върховния административен съд на РБългария .

              Препис от настоящото определение да се изпрати на ищеца и на административния орган по реда на чл.137 от АПК. 

                                             Административен съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.