Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№98

 град Шумен, 07.06.2019 г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

        Шуменският административен съд в публичното заседание на шестнадесети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Борисова

при участието на секретаря В.Русева, като разгледа докладваното от съдията адм.д. №84  по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 51 ал.1 т.1 и чл.53 ал.1 т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

         Образувано е въз основа на депозирана жалба от „С.д.п.“ДП-Шумен със седалище и адрес на управление-***,представлявано от директора В.М.Н.срещу Заповед №18-1425 от 16.02.2018год. на Началника на СГКК-гр.Шумен, с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Каспичан, ЕКАТТЕ 36590, общ.Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/-1.10.2005год. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КК и КР и заличаване на съществуващи такива от КК и КР.

         Жалбоподателят оспорва заповедта на началника на СГКК-Шумен, като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила и в противоречие с материалния закон.Излага съображения,че на практика с издадената заповед за изменение на КК и КР в землището на с.Каспичан се извършва промяна в предназначението на 32 152 кв.м. държавни горски територии,представляващи съответните  части от заличените поземлен имот с идентификатор 36590.81.22 и поземлен имот с идентификатор 36590.81.28,чийто начин на трайно ползване от „друг вид дървопроизводителна гора“ се променя на начин на трайно ползване „язовир“ и се променя собствеността на процесните имоти от държавни горски територии на публична общинска собственост.Излага съображения,че обжалваната заповед е постановена в противоречие с разпоредбите на чл.73 от Закона за горите /ЗГ/,както и с разпоредбите на чл.74 до чл.79 от същия закон,тъй като липсва отпочната и приключила  процедура по предвидения в ЗГ ред за промяна предназначението на процесните 32 152кв.м. държавни горски територии,представляващи съответните части от заличените ПИ с идентификатори 36590.81.22 и 36590.81.28  от „друг вид дървопроизводителни гори“ на „язовир“.В тази връзка и по изложените съображения  отправя искане  за отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна. В съдебно заседание, чрез пълномощника си-адв.Е.Г. от ШАК, поддържа жалбата на изложените в нея основания и искането от съда, като представя писмени бележки.

         Ответникът– Началник на СГКК-Шумен, представя административната преписка по оспорването. В съдебно заседание, редовно призован, се явява Началникът на СГКК-гр.Шумен лично и с процесуалния си представител-адв.С.Г.от ШАК и оспорва жалбата на всички изложени в нея основания и счита същата за неоснователна.Излага съображения,че обжалваната заповед е правилна и законосъобразна,издадена от компетентен административен орган,при спазване на законоустановената процедура,в съответствие с материалния закон.

        Заинтересованата страна Община Каспичан, заявител по административното производство ,редовно и своевременно призована,не се явява и не изпраща представител.

        Заинтересованата страна-Регионална дирекция по горите-гр.Шумен,редовно и своевременно призована не се явява.Същата се представлява в съдебно заседание от юристконсулт Д.,която застъпва становище за основателност на подадената жалба и отправя искане за отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна.

        Заинтересованите страни „Д.2.“ЕООД *** и „Н.с.“ЕАД-Шумен,редовно и своевременно призовани,се се явяват и не се представляват в съдебно заседание.

        Шуменският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

        Със заявление вх.№01-282608 от 25.07.2018г. заинтересованата страна Община Каспичан, поискала изменение на  Кадастрална карта /КК/ на с.Каспичан,общ.Каспичан,състоящо се в поправка границите на ПИ с идентификатор 36590.81.21-язовир Калугерица в съответствие с геодезическо заснемане на водното огледало,както и вписване в  Кадастралния регистър /КР/ на заявителя-община Каспичан като собственик на новия имот.Заявителят удостоверил собствеността си с прил. Акт за публична общинска собственост№253 за язовир от 94 687дка. в землището на кв.Калугерица град Каспичан с кадастрален №00021 по плана за земеразделяне в местността „Конуците“,вписан в Службата по вписванията в гр.Нови пазар под №177 от 21.09.2005год. т.14 вх.рег.4669  дело 2015.  Представен бил проект за промяна на КККР  на с.Каспичан,общ.Каспичан за ПИ с идентификатор 36590.81.21, изработен от лицензирано по ЗКИР лице- проектант, заповед за вписване в регистъра на лица с правоспособност за дейности по кадастъра, застрахователна полица, обяснителна записка, извадка от КК за ПИ 36590.81.21,скица-проект за изменение на КК,ръчна скица,скици-проект на засегнатите ПИ,КР на недвижимите имоти в с.Каспичан.

            С уведомление изх.№20-53578 от 10.08.2018год. по повод постъпилото заявление за изменение на КК и КР заявителят е уведомен да отстрани допуснати нередовности по заявлението,като конкретизира посоченото правно основание на предвижданото изменение,тъй като посоченото такова в обяснителната записка не кореспондира с представените документи и материали към проекта и ако се касае до отстраняване на явна фактическа грешка да се спазят разпоредбите на чл.53б от ЗКИР и на глава седма от Наредба№РД-02-20-5/2016год. на МРРБ,да приложи комбинираната скица /съвместни данни от действащата КК,КВС и ГС/ и списък на засегнатите имоти,както и да посочи вида на обекта съгласно чл.39 ал.4 от Наредбата за съдържанието,създаването и поддържането на КККР,тъй като не е ясно какви граници са заснети с геодезическото заснемане и респективно какви са границите,предложени за нанасяне.В тази връзка на 19.09.2018год. е поискано и уважено удължаване на срока.Впоследствие Община Каспичан внесла допълнителни документи към преписката,с които отстранила недостатъците по заявлението.

       В изпълнение начл.26 от АПК във вр. с чл.70 ал.1 от Наредба№РД-02-20-5/15.12.2016год. на МРРБ до заинтересованите лица-РДГ-гр.Шумен и „СИДП“ДП-Шумен е изпратено  уведомление изх.№20-63607 от 20.09.2018год. за започнало във връзка с подадено заявление вх.№01-282608/25.07.2018год. на Община Каспичан производство по отстраняване на явна фактическа грешка на КККР на с.Каспичан,общ.Каспичан,състоящо се в поправка на граници на ПИ с идентификатор 36590.81.21-язовир „Калугерица“,при които са засегнати имоти,за които в КРНИ и в представените в заявлението документи уведомените лица са вписани като собственици или носители на др.вещни права.

       На 01.10.2018год. от РДГ-Шумен е постъпило писмо изх.№РДГ-16-1666,с което  РДГ декларира,че РДГ Шумен има контролна,а не административна функция,а заинтересована страна е СИДП „ДП Шумен“.С рег.№РДГ-16-1674 от 01.10.2018год. е депозирано становище от заинтересованото лице СИДП „ДП-Шумен“,с което възразява и не дава съгласие за извършване на изменението с мотива,че Община Каспичан не е собственик на посочените ПИ и че същите съгласно извадка от ГСП на ТП ДГС-Нови пазар представляват държавни горски територии,попадащи в териториалния обхват на ДГС-Нови пазар.

      На 02.10.2018год. с уведомление№20-65854, като заинтересована страна е уведомено и „Димени 2000“ЕООЗ-гр.Каспичан,в качеството му на концесионер на язовира,предмет на изменението.

     От заявителя са изискани допълнителни документи,удостоверяващи правния интерес от исканото изменение,във връзка с което на 10.10.2018год. с  документ с вх.№05-14328 Община Каспичан представила Технически паспорт на язовира,писмо от ДАМТН и договор за концесия и анекси към него.Заявителят обосновал правния си интерес за исканото изменение с писмото от ДАМТН,в което е разпоредено ,с оглед гарантиране на техническата безопасност на язовирите ПОС във вр. с чл.139 ал.1 от ЗВ спешно привеждане в съответствие с изискванията на закона собствеността на общинските язовири,с нарушено технологично единство на водостопанската система,като се предприемат действия пред ОСЗ за промяна на НТП на засегнатите от язовирите ПИ,на НТП-язовир и промяна на собствеността на ПОС,което да се отрази в акта за ПОС,а собствениците на частни ПИ да бъдат обезщетени по чл.16 ал.3 от ЗВ.

     Административният орган приел,че това са нови факти в хода на производството,обосноваващи наличието на хипотезата на чл.51 ал.1 т.1 от ЗКИР,в каквато насока следвало да продължи административното производство.

      На 15.11.2018год. е издадено удостоверение№25-198640 за приемане на проекта за изменение на КККР за ПИ с идентификатор 36590.81.21, като отговарящ на изискванията на закона и който може да послужи за процедиране на изменение на кадастъра.

      Изготвен и Доклад от инж.Д.Х.-ст.експерт „СПК“ при СГКК-Шумен,в който след преглед на представените по преписката документи и събраните доказателства,административният орган приел,че искането на заявителя е основателно,доколкото се касае  за изпълнение на законово задължение на заявителя-отразяване в КК на чашката на язовира да бъде извършено в съответствие с изискванията  на закона,с оглед гарантиране техническата безопасност на язовирите-ПОС във вр. с чл.139 от ЗВ и предложил,на основание чл.51 ал.1 т.1 и чл.53 ал.1 т.1 от ЗКИР-изменения на данните на обектите на кадастъра,настъпили след влизане в сила на КККР,началникът на СГКК-гр.Шумен да издаде заповед  за изменение на КККР,с която на база събраните доказателства и материали и на осн.чл.39 ал.4 т.2 от Наредба№РД-02-20-5/15.11.2016год. за съдържанието,създаването и поддържането на КККР,да бъде извършено изменението в КК и КР на с.Каспичан,като се нанесе актуалното очертание на водното огледало при кота Високи води на Язовир Калугерица-ПИ с проектен идентификатор 36590.81.33,като до приключване на процедурите по чл.16 ал.3 от ЗВ и чл.73 от ЗГ-изключване на горски територии,попадащи в новото очертание на язовира и представяне в СГКК на документи във връзка с това,в КРНИ за ПИ с идентификатор 36590.81.33 да бъдат вписани със съответните идеални части собствениците на попадащите в чашката на язовира части от други имоти,които реално остават в собственост на съответните лица-МЗГ-ДЛ Нови пазар,МЗГ-ХМС,Община Каспичан /данните за които се извличат от КРНИ преди изменението/ ,до провеждане на съответните процедури.

            Административното производство приключило с издаването на Заповед №18-9801 от 15.11.2018год. на Началника на СГКК-гр.Шумен, предмет на оспорване в настоящото съдебно производство, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Каспичан, ЕКАТТЕ 36590, общ.Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015год. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР,както следва:ПИ с идентификатор 36590.8.195 с площ 1 638кв.м.,начин на трайно ползване За селскостопански,горски,ведомствен път,собственост на Община Каспичан;ПИ с идентификатор 36590.8.196 с площ 7 372кв.м.,начин на трайно ползване Пасище,собственост на Община Каспичан;ПИ с идентификатор 36590.8.197 с площ 3 792кв.м.,начин на трайно ползване За селскостопански,горски,ведомствен път,собственост на Община Каспичан;ПИ с идентификатор 36590.81.33кв.м. с площ 147 626кв.м. ,начин на трайно ползване Язовир ,от който 92 555/14 7626ид.ч. от правото на собственост на Община Каспичан,19 698/147 626 и.дч. от правото на собственост на Община Каспичан,1 375/14 7626ид.ч. от правото на собственост на Община Каспичан,32 159/14 7626ид.ч.       от     правото     на    собственост   на   МЗГ-ДЛ Нови пазар, 

1 839/147626ид.ч. от правото на собственост на МЗГ-ХМС; ПИ с идентификатор 36590.81.34 с площ 8 324кв.м. ,начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора,собственост на МЗГ-ДЛ Нови пазар;ПИ с идентификатор 36590.81.35 с площ 36 935кв.м.,начин на трайно ползване Пасище,собственост на Община Каспичан; ПИ с идентификатор 36590.81.36 с площ 120кв.м.,начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора,собственост на МЗГ-ДЛ Нови пазар; ПИ с идентификатор 36590.81.37 с площ 4 371кв.м. ,начин на трайно ползване Пасище,собственост на Община Каспичан;ПИ с идентификатор 36590.81.38 с площ 34 951кв.м.,начин на трайно ползване Пасище,собственост на Община Каспичан; ПИ с идентификатор 36590.81.39 с площ 623кв.м.,начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора,собственост на МЗГ-ДЛ-Нови пазар;ПИ с идентификатор 36590.81.40 с площ 7 282кв.м.,начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора,собственост на МЗГ-ДЛ Нови пазар;ПИ с идентификатор 36590.81.41 с площ 2 129кв.м. ,начин на трайно ползване Язовир,собственост на Община Каспичан  и Заличаване на следните обекти от КККР:ПИ с идентификатор 36590.8.37 с площ 7 932 кв.м. начин на трайно ползване Пасище,собственост на Община Каспичан;ПИ с идентификатор 36590.8.38 с площ 1 839кв.м.,начин на трайно ползване За друг вид водно течение,водна площ,съоръжение,собственост на МЗГ-ХМС;ПИ с идентификатор 36 590.8.194 с площ 6 805кв.м.,начин на трайно ползване За селскостопански,горски,ведомствен път,собственост на Община Каспичан;

ПИ с идентификатор 36590.81.21 с площ 94 684кв.м.,начин на трайно ползване Язовир,собственост на Община Каспичан;ПИ с идентификатор 36590.81.22 с площ 16 440кв.м.,начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора,собственост на МЗГ-ДЛ Нови пазар; ПИ с идентификатор 36590.81.26 с площ 48 477кв.м.,начин на трайно ползване Пасище,собственост на Община Каспичан; ПИ с идентификатор 36 590.81.28 с площ 32 068кв.м.,начин на трайно ползване Друг вид дървопроизводителна гора,собственост на МЗГ-ДЛ Нови пазар;ПИ с идентификатор 36590.81.29 с площ 46 918кв.м.,начин на трайно ползване Пасище,собственост на Община Каспичан.

        Заповедта е връчена  на жалбоподателя с уведомление изх.№24-25987 от 15.11.2018год. на оспорващия на  01.02.2019 г., видно прил. известие за доставяне. Жалбата до съда против заповедта е подадена на 14.02.2019 г. до СГКК-Шумен и заведена с рег.№804/с.д.

        В хода на съдебното производство е извършена съдебно-техническа експертиза, заключението, по която е прието с възражение от жалбоподателя само в частта му досежно даденото заключение по т.5.

       Според заключението на вещото лице, с обжалваната заповед за одобряване изменение на КККР на с.Каспичан ЕКАТТЕ 36590,общ.Каспичан е нанесен нов обект-ПИ с идентификатор 36590.81.33,с обща площ 147 626кв.м. и начин на трайно ползване-Язовир „Калугерица“,в който попадат части от  заличените в КККР процесни ПИ с идентификационни номера 36590.81.22 и ПИ с идентификатор 36590.81.28,попадащи в чашката на язовир „Калугерица“ под кота НВВН,от която площ МЗГ-ДЛ Нови пазар е вписано като собственик на 32 159/147 626см.м.,както и че по отношение на  тези части е налице промяна в предназначението от „горска територия“ на „води и водни обекти“.От заключението на вещото се установява още,че  е налице констатирано несъответствие между отразеното в КК и действителното положение към момента на одобряване на КК като такава в нейния първоначален вид по отношение границата на ПИ с идентификатор 36590.81.21. със съседните му граничещи с него имоти,в т.ч. и с процесните имоти с идентификатори ПИ 36590.81.22 и ПИ с идентификатор 36590.81.28.Съдът кредитира експертизата, като обективно и компетентно дадена и в съответствие с приобщения доказателствен материал по делото.

        При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното: Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 149 ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

       Оспорената заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма и от компетентен орган– Началникът на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, с оглед разпоредбата на чл.51 ал.1 т.1  и чл.53 ал.1 т.1 от ЗКИР и представените по делото писмени доказателства-Заповед№ЧР-32-71-179 от 03.10.2016год. на Изпълнителния директор на АГГК-София. Не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при издаването й. Съгласно разпоредбата на чл.51 ал.1 т.1 и т.3 от ЗКИР,КККР се поддържат в актуално състояние,като се изменят при установяване на изменения в данните за обектите в кадастъра,настъпили след влизането в сила на КК и КР и при явна фактическа грешка.Според разпоредбата на чл.53 ал.1 т.1 от ЗКИР измененията в КР на недвижимите имоти се извършват при възникване на нови или промяна на данните,подлежащи на записване.

     Съобразно разпоредбите на чл.56 от Наредба№РД-02-20-5/15.12.2016год. на МРРБ за съдържанието,създаването и поддържането на КККР,измененията в КККР се извършват от СГКК по местонахождението на имота въз основа на  заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от компетентен орган, като данните в КККР се изменят с проект,изработен от правоспособно лице и СГКК уведомява за извършеното изменение заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите,чиито права са засегнати от изменението,вкл. и  в случаите,в които за изменението не се издава заповед. За извършването им се изработва проект в цифров вид от правоспособно лице по кадастър във формата по чл. 12, т.5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор.

         В настоящия казус Началникът на СГКК-Шумен се е произнесъл по заявление с искане за изменение на КККР в производство по реда на чл. 51, ал.1, т. 1 ЗКИР и чл.53 ал.1 т.1 от ЗКИР-изменение на КККР-изменения  данните за обектите от кадастъра,настъпили след влизането в сила на КК и КР, подадено от заинтересованата страна Община Каспичан,състоящо се в поправка на границите на ПИ с идентификатор 36590.81.21-Язовир „Калугерица“,в съответствие с геодезическо заснемане на водно огледало и вписване в КР на новия имот на Община Каспичан като собственик на същия. Проектът за изменение на КККР е изработен и представен в предвидения от закона вид и формат от правоспособно лице по кадастъра, в изискуемото по закон съдържание и като такъв е приет от началника на СГКК. Заинтересованите лица са уведомени за започване на административното производство по реда на чл. 26, ал.1 от АПК. Това качество притежават само вписаните в КРНИ /л.75-76/ собственици и носители на други вещни права.Страните са упражнили правото си да вземат отношение относно заповедта в съдебния процес, което те са сторили, като с изключение на оспорващия и на заинтересованата страна-РДГ-гр.Шумен, останалите заинтересовани страни не я оспорват.  

        Заявителят на исканото изменение на КККР-Община Каспичан е обосновала пред административния орган-СГКК правния интерес от исканото изменение с прил. писмо от ДАМТН№В85-00-834/19.07.2017год.,с което й било разпоредено ,с оглед гарантиране на техническата безопасност на язовирите-Публична общинска собственост /ПОС/ във вр. с чл.139 ал.1 от ЗВ  спешно привеждане в съответствие с изискванията на закона собствеността на общинските язовири,с нарушено технологично единство на водостопанската система,като се предприемат действия пред ОСЗ  на осн.чл.14 ал.2 от Наредба№49 от 05.11.2004год. за поддържане на картата на възстановената собственост ,за промяна на НТП на засегнатите от язовирите ПИ,на НТП-язовир и промяна на собствеността на ПОС,което да се отрази в акта за ПОС,а собствениците на частни ПИ да бъдат обезщетени по чл.16 ал.3 от ЗВ.  На основание писмото от ДАМТН Община Каспичан е възложила  изработване на технически паспорт на язовира /л.103-116/ с рег.№11/18.07.2018год. ,в който технически паспорт в „Основни технически параметри“ /л.105/ е посочена кота „преливен ръб“-121.60м.Съгласно разпоредбата на чл.39 ал.4 т.2 от Наредба РД-02-20-5/2016год. за съдържанието,създаването и поддържането на КК и КР,като кадастрална граница на язовир в КК следва да се нанесе линията,определена от кота „Най-високо водно ниво“ /НВВН/,а при липса на данни за тази кота се нанася линия-хоризонтал с кота,определена от кота „преливник“ на язовира,увеличена с един метър,включваща в това число и прилежащите съоръжения на язовира.

         Разпоредбата на чл.19 ал.1 т.4 б.в от Закона за водите /ЗВ/ дефиниращ водите,водните обекти и водностопанските системи и съоръжения,съставляващи Публична общинска собственост / ПОС/ определя като такива „язовирите,включително намиращите се в процес на изграждане,с изключение на тези по чл.13 ал.1 т.1 и включените в имуществото на търговски дружества,различни от ВиК операторите с държавно и /или общинско участие,както и водохранилищата им до най-високо водно ниво /НВВН/,а също и прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации“.Съобразно разпоредбата на чл.3 т.1 от ЗВ,процесният Язовир „Калугерица“, който съгласно обжалваната заповед на Началника на СГКК-Шумен е нанесен като нов обект в КК- ПИ с идентификатор 36590.81.33. с площ 147 626кв.м.,като терен зает от повърхностни води, безспорно представлява водна територия.Съобразно вече цитираната по-горе разпоредба на чл.39 ал.4 т.2 от Наредба РД-02-20-5/2016год. за съдържанието,създаването и поддържането на КК и КР,язовир без санитарно-охранителна зона /какъвто е процесният язовир „Калугерица“/ се нанася в КК по границата на кота най-високо водно ниво“/НВВН/.

     Видно от заключението на вещото лице по СТЕ,прието от съда и страните като обективно и компетентно дадено и кредитирано от съда с оглед пълната му кореспонденция със съвкупния доказателствен материал по делото,в одобрената през 2015год. със Заповед№РД-18-57/01.10.2015год. на Изпълнителния директор на АГКК КК и КР на с.Каспичан,процесните имоти,съставляващи ПИ с идентификатор 36590.81.22 с площ 16 440кв.м. и ПИ с идентификатор 36590.81.28 с площ 32 068кв.м.,и двата с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“ са били нанесени в КККР по реда на чл.41 ал.1 т.1 от ЗКИР-чрез обединяване на данните,съдържащи се в одобрената преди това КВС,с данните за урбанизираната територия.При прилагане нормата на чл.39 ал.4 т.2 от Наредба РД-02-20-5/2016год. части от ПИ с идентификатори 36590.81.22. и 36590.82.28 попадат под кота НВВН-т.е. в очертанието на язовир „Калугерица“ и по смисъла на ЗВ са с трайно предназначение „води и водни обекти“ и в този смисъл е налице „промяна на предназначението „ на тези части от „горска територия“ в „територия,заета от води и водни обекти“.Видно от заключението на вещото лице по т.2  и Приложение№3 към него,  от ПИ с идентификатор 36 590.81.22 с площ по одобрената КК 16 440кв.м.,част с условен №1000 и с площ 8 117кв.м. попада под кота НВВН,т.е. съгласно ЗВ и чл.7 ал.1 ЗУТ е с предназначение „територия,заета от води и водни обекти“,а част с условен№1 и с площ 8 324кв.м. остава над кота НВВН и е с предназначение съгласно ЗГ и чл.7 ал.1 от ЗУТ „горски територии“ .Пак според същото заключение по т.2 и Приложение№3 е видно,че от ПИ с идентификатор 36590.81.28 с площ по одобрената КК 32 068кв.м.,част с условен№2000 и с площ 24 043кв.м. попада под кота НВВН,т.е. съгласно ЗВ и чл.7 ал.1 от ЗУТ е с предназначение „територия,заета от води и водни обекти“,а част с условни номера 2,3 и 4 и с площи съответно 7 282кв.м.,623кв.м. и 120кв.м. остават над кота НВВН и с предназначение „горски територии“ съгласно обжалваната заповед.Съгласно заключението на вещото лице по т.4 преди промяната ПИ с идентификатор 36 590.81.22 е с площ 16 440кв.м.,а след промяната се нанася нов имот с идентификатор 36590.81.34 с площ 8 324кв.м.Преди промяната ПИ с идентификатор 36590.81.28 е с площ 32 068кв.м.,а след промяната се нанасят три нови имота-ПИ с идентификатор 36590.81.40 с площ 7 282кв.м.,ПИ с идентификатор 36 590.81.39 с площ 623кв.м. и ПИ с идентификатор 36 590.81.36 с площ 120кв.м.,или общо за трите нови ПИ-8 025кв.м.Или според заключението на вещото лице,общият размер на съответните части от заличените ПИ с идентификатори 36590.81.22 и ПИ с идентификатор 36 590.81.28,включени в нов имот с идентификатор 36 590.81.33-язовир „Калугерица“,попадащи под кота НВВН е 32 160кв.м.,по отношение на които,видно от заключението на вещото лице не е налице проведена и приключена процедура  по реда на чл.73 и сл. от ЗГ за промяна на предназначението им от „държавни горски територии“ на „територия,заета от води и водни обекти“.Такава процедура по реда на р-л V „Промяна на предназначението“ от ЗГ ,регламентирана в чл.73 и следв. от ЗГ  обаче в случая не е било необходимо предварително да бъде провеждана преди издаване на обжалваната заповед,тъй като същата касае бъдещо проектиране и строителство,а не съществуващ или в процес на изграждане язовир,какъвто е настоящия случай  / по аргумент на разпоредбата на чл.19 ал.1 т.4 от ЗВ/.

     Съгласно заключението на вещото лице по т.7,в случая е налице обективно несъответствие между отразеното в КК и действителното положение към момента на одобряване на КК като такава в първоначалния й вид досежно кадастралната граница на ПИ с идентификатор 36590.81.21 със съседните му граничещи с него имоти,в т.ч. и с процесните ПИ с идентификатор 36 590.81.22 и ПИ с идентификатор 36590.81.28,обусловили изменението на КККР с оспорената заповед.

        Съдът намира за неоснователни твърденията на жалбоподателя, че с измененията се засяга пряко правото му на собственост касателно съответните части от заличените с оспорената заповед ПИ с идентификатори 36590.81.22. и ПИ с идентификатор 36590.81.28 ,включени в нов имот с идентификатор 36 590.81.33 ,както и че със заповедта се извършва промяна на собствеността от държавна в публична общинска такава,тъй като видно от съдържанието на обжалваната заповед, собствеността на държавата-МЗГ-ДЛ Нови пазар в частта от имоти,които с изменението са включени в чашката на язовир „Калугерица“,съставляващ нов имот с идентификатор 36 590.81.33 не са заличени , а са вписани в КК и КР  на новообразувания имот със съответните 32 159/ 147 626ид.ч.  като собственост именно на МЗГ-ДЛ-Нови пазар до приключване на процедурите по специалните закони-чл.16 ал.3 от ЗВ и чл.73 и сл. от ЗГ по изключване на горските територии,попадащи в новото очертание на язовира,които процедури следва да  бъдат извършени въз основа на издадената заповед за изменение на КККР.

           Съдът намира, че Началникът на СГКК град Шумен, констатирайки изменение в данните за обектите на кадастъра,настъпили след влизане в сила на КККР , правилно е одобрил поисканото кадастрално изменение.

          Спазвайки правилото на чл.168 ал.1 от АПК, съдът намира, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, в установената форма, в съответствие с целта на закона, без противоречие с материалноправните разпоредби и при липсата на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, поради което се явява законосъобразна, а жалбата е неоснователна и като такава ще следва да се отхвърли.

         Доколкото ответната страна не претендира присъждане на разноски, такива не следва да й бъдат присъдени с оглед изхода на спора.  

        Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш     И   :

         Отхвърля жалбата на  „С.д.п.“ДП-Шумен със седалище и адрес на управление-***,представлявано от директора В.М.Н.срещу Заповед №18-1425 от 16.02.2018год. на Началника на СГКК-гр.Шумен, с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Каспичан, ЕКАТТЕ 36590, общ.Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/-1.10.2005год. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КК и КР и заличаване на съществуващи такива от КК и КР.

       РАЗНОСКИ по делото не се присъждат.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

         Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137, във вр. с чл.138 ал.1 от АПК.

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.