Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

168

град Шумен, 07.06.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

   Шуменският административен съд, в публичното заседание на трети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                                    Членове: Снежина Чолакова

                                                                                                Бистра Бойн

при секретаря Р. Х.

и с участие на прокурор Д. Димитров от ШОП,

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №133 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.63 ал.1 изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано въз основа на касационна жалба на „М.К.” АД ***, ЕИК *******, депозирана чрез процесуален представител адвокат Г. М. при САК, редовно упълномощен, срещу Решение №164/01.03.2019 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №16/2019 г. по описа на същия съд.

   Касаторът навежда доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради постановяването му в противоречие с материалния и процесуалния закон. Твърди, че вмененото на дружеството нарушение не е установено по безспорен начин от събраните по делото доказателства, както и че в хода на административното производство били допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на НП. На сочените основания касаторът отправя искане за отмяна на атакувания съдебния акт и на потвърденото с него Наказателно постановление или да върне делото за ново разглеждане на друг състав при РС град Шумен.

   Ответната страна КЗП, редовно призована, не изпраща представител и не представя писмено становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за законосъобразност и правилност на обжалвания съдебен акт и предлага атакуваното Решение на РС град Шумен да бъде оставено в сила.

   Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

   Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

   С атакуваното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № В – 0047686/30.11.2018 г. на Директора на Регионална дирекция за области Варна,  Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП, с което на основание чл.45 ал.1 от Закона за потребителския К. /ЗПК/ на касатора „М.Кредит” АД *** е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лв. за нарушение на чл.11 ал.3 от ЗПК. НП е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение № К-0047686/15.10.2018 г. от компетентно длъжностно лице при КЗП за това, че при извършена проверка на 22.08.2018 г. в обект на касатора - офис, находящ се в град Шумен, ул. „Цар Освободител” №24, на потребителя Х. е отказано при поискване извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящи плащания по Договор за заем, с което касаторът е нарушил разпоредбата на чл.11 ал.3 от ЗПК.

   В хода на съдебното производство, с оглед събраните по делото доказателства, които решаващият съд е преценил както поотделно, така и в тяхната съвкупност,  по категоричен начин е установено, че към момента на извършване на проверката, а именно на 22.08.2018 г., както и към 08.08.2018 г. – датата на изтичане на срока по подаденото заявление от потребителя, касаторът не е предоставил на потребителя Х. при поискване извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящи плащания по Договор за заем.

   При така установената фактическа обстановка районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на НП и съответно налагащи отмяната му. Съдът е формирал и правен извод относно безспорната установеност на нарушението, осъществяващо административнонаказателния състав по чл.45 ал.1 от ЗПК във вр. с чл.11 ал.3 от ЗПК. За да достигне до този извод, мотивирал го да потвърди обжалваното НП, районният съд е подложил на съвкупен анализ събраните пред него писмени и гласни доказателства, както и относимата правна уредба, заключавайки, че касаторът е бил длъжен да предостави, съгласно чл.11 ал.3 от ЗПК, на потребителя извлечение по сметката под формата на погасителен план, доколкото и по силата на чл.11 ал.1 т.12 от ЗПК договорът за потребителски кредит съдържа този разяснителен реквизит, и след като не го е предоставил е осъществило описаното в НП нарушение.

   Настоящият съдебен състав намира, че при правилно установена фактическа обстановка, въззивният съд е направил обосновани и законосъобразни правни изводи по отношение приложението на закона, които се споделят от настоящата касационна инстанция.

   Следва да се посочи, че всички възражения, наведени в касационната жалба, са били предмет на проверка пред въззивната инстанция, като решаващият съд по всяко едно от твърдените процесуални нарушения и по отношение доказаност на процесното нарушение, е изложил подробни и законосъобразни изводи, които се подкрепят от доказателствата и закона. Твърдението в касационната жалба, че мотивите на съда били бланкетни, е напълно неоснователно. Доколкото настоящата касационна инстанция споделя изцяло мотивите на решаващия съд, то в настоящото решение не следва да бъдат преповтаряни, поради което и на основание чл.221 ал.2 от АПК препраща към мотивите на атакуваното решение. Не са допуснати твърдените от касатора съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство. Очевидно в случая е бил осъществен състава на нарушение, тъй като от доказателствата по делото се установява, че извлечение по сметка под формата на погасителен план не е предоставен на потребителя, което налага извод за осъществена състав на нарушение по чл.45 ал.1 от ЗПК във вр. с чл.11 ал.3 от ЗПК. Не са налице основания да се приеме, че деятелността носи по-ниска степен на обществена опасност от другите подобни нарушения, поради което не би могло да бъде кредитирано становището на касатора, обосноваващо приложимост на института на „маловажния случай” на административно нарушение.

   С оглед гореизложеното настоящата касационна инстанция намира, че районният съд е постановил законосъобразно и правилно решение, съобразено изцяло с процесуалния и материалния закон, както и със съдопроизводствените правила, поради което Решението следва да бъде оставено в сила.

   Водим от горното, Шуменският административен

Р   Е    Ш    И   :

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №164/01.03.2019 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №16/2019 г. по описа на същия съд.

   Решението е окончателно. 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                            ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                            2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 07.06.2019г.