Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№96

гр. Шумен, 06.06.2019г.

Административен съд – гр. Шумен, в публично заседание на двадесет и първи май две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

                                                                                                                                                             Административен съдия: Кремена Борисова

при участието на секретаря Св. Атанасова, като разгледа докладваното от председателя АД № 97 по описа за 2019 година на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на реда на чл. 145 от и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на Г.Х.И., ЕГН ********** ***, против отказ на началника на Общинска служба по земеделие – Никола Козлево да извърши административна услуга, постановен по Заявление с вх. № 038/08.02.2019г. за издаване на удостоверение за характеристика за определяне на данъчна оценка на имот № 000155, находящ се в землището на с. Красен дол с ЕКАТЕ 39548, община Никола Козлево, област Шумен, представляващ широколистна гора с площ от 7.943 дка.

В жалбата се релевират доводи за материална незаконосъобразност на постановения отказ за извършване на административна услуга, постановен в нарушение на изискванията за форма, а именно при липса на мотиви, както и при липса на фактически и правни основания за издаването му. Жалбоподателят счита, че са били налице материалните основания за извършване на исканата административна услуга и моли отказът да бъде отменен като незаконосъобразен. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован се явява лично и поддържа жалбата на изложените по-горе основания.

Ответната страна, началник на Общинска служба по земеделие – Никола Козлево, в съдебно заседание се явява лично, като поддържа становището за липса на постановен административен акт, подлежащ на съдебно оспорване. С оглед изложените доводи отправя искане за отхвърляне на жалбата поради нейната неоснователност и моли съда да прекрати производството по делото. Депозирани са и писмени бележки, в които ответникът доразвива изразената позиция.

Шуменският административен съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е наследник на Х.И.М.. С Протокол № 5/05.15.1992г. на ПК – Никола Козлево, въз основа на подадено заявление с вх. № 2609/21.02.1992г. от Х.М.за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Красен дол в размер на 30,600 дка, са признати за възстановяване на земеделски земи в размер на 15,300 дка на наследниците на Х.И.М. и е отказано да бъдат признати 15,300 дка,  тъй като са прехвърлени и признати на Г.И.. Изготвено и подписано е Решение № 5/21.05.1994г. на ПК – Никола Козлево за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в землището на с.Красен дол на наследниците на Х.И.М., а именно имот № 032023, нива от 7,999 дка, ІІІ-та категория, местност „Долен Клисорман“ и имот № 044014, нива от 6,855 дка, ІІІ-та категория, местност „Кара Небе“. Впоследствие е изготвен и подписан Протокол № 51/02.07.1994г. на ПК – Никола Козлево за въвод във владение на имотите.

С Решение № 27.11.2002г. Шуменският окръжен съд е признал за установено в полза на наследниците на Х.И.М. по отношение на Общинска служба земеделие и гори на община Никола Козлево правото на възстановяване на собствеността на притежаваните от него земеделски земи в размер на 6,235 дка в землището на с. Красен дол, община Никола Козлево, с план за земеразделяне по решение на Общинска служба земеделие и гори. ОСЗ – Никола Козлево, в изпълнение на съдебното решение, издава Решение № С.54/27.11.2002г. за определяне на имотите, предоставени като обезщетение на основание влезли в сила съдебни решения в землището на с. Красен дол, ЕКАТТЕ 39548 и Протокол № 28 от 16.06.2004г., с което се предоставя правото на собственост на наследниците на Х.М.в землището на с. Красен дол, а именно на имот № 000144, нива от 6,325 дка, VІІІ-ма категория.

Със Заявление от 02.08.2018г. Г.Х.И., легитимиращ се въз основа на Решение № С.54/27.11.2002г. като собственик на имот в стари реални възстановими граници № 000155 в землището на с. Красен дол, представляващ широколистна гора с ползване дървопроизводство  е поискал от Областна служба по земеделие и гори откриване на процедура за отстраняване на явна фактическа грешка чрез преработка на плана за земеразделяне и одобрената карта за съществуващите стари реални граници. ОСЗ е препратила заявлението до началника на Общинска служба по земеделие – Никола Козлево за произнасяне по компетентност.

Със Заявление № АУ-42-6/09.01.2019г. Г.И. е поискал издаване на препис решение за възстановяване на правото на собственост на имот № 000155 в землището на с. Красен дол.

Началникът на Общинската служба е изготвил становище, адресирано до директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, в което е изложил съображения, че искането на Г.И. не би могло да бъде удовлетворено, тъй като той не е приложил документ за собственост за имот №000155. В тази връзка, началникът е посочил, че поддържащата регистрацията в електронната база данни фирма първоначално е отразила като собственост на наследниците на Х.М.имот № 000155,с площ 7,934 дка, а след това регистрирала имот № 000144,с площ 6,325 дка с Решение № С.54/27.11.2002г. и Протокол № 28/16.06.2004г. на ОСЗ – Никола Козлево за собственост на наследниците на Х.И.М., без да е отстранила погрешно записания имот № 000155 на името на наследниците на Х.И.М..

С Писмо изх. № АУ-42-6-1/16.01.2019г. на началника на Общинска служба по земеделие – Никола Козлево и във връзка с депозираното заявление от 02.08.2018г. за иницииране на процедура за отстраняване на явна фактическа грешка и преработка на плана за земеразделяне за имот № 000155, Г.И. е уведомен, че не е установено наличие на правно основание за придобиване на собственост върху имот № 000155, с площ от 7,934 дка, широколистна гора, както и че не може да му бъде издаден искания препис решение, тъй като ОСЗ – Никола Козлево не разполага с оригинала на решението, както и с други документи в преписката, доказващи правното основание на собственост на името на наследниците на Х.М.за посочения имот. Писмото е получено от Г.И. на 22.01.2018г.

Впоследствие, на 08.02.2019г., Г.И. е входирал заявление за издаване на удостоверение за характеристика на имот № 000155 за определяне на данъчна оценка. С писмо изх. № АУ-42-50/12.02.2019г. началникът на Общинска служба земеделие – Никола Козлево е уведомил И., че административната услуга ще бъде извършена след предоставяне на документи, доказващи правното основание за претендирания имот или документи на базата, на които е възстановен имот № 000155 на името на наследниците на Х.И.М.. Това писмо Г.И. е обжалвано с депозираната на 26.02.2019г. жалба до Административен съд – Шумен, по повод на която е образувано и настоящото производство.    

Шуменският административен съд, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на оспорващата в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и на основание чл. 168, ал. 1, вр. чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Настоящия съдебен състав при извършена служебна проверка за допустимост на оспорването, приема същото за допустимо като подадено в срок, от активно процесуално легитимирана страна, срещу акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност пред настоящия съд. В тази връзка, съдът не споделя твърдението на ответната страна, че атакуваното писмо не съдържа изричен отказ от извършване на исканата услуга, а единствено указва на жалбоподателя необходимостта от представяне на съответните документи, доказващи правното основание за придобиване на собствеността върху имот № 000155. Противно на тезата на ответника, настоящата инстанция намира, че съдържанието му разкрива белезите на административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 3 от АПК, обективиращ изричен отказ от извършване на административна услуга, мотивиран с липсата на документи, доказващи основателността на претенцията. Отказ да се извърши административна услуга е налице, когато услугата не се извършва, като в този случай административният орган постъпва по два начина: 1. или мълчи и бездейства и не посочва основания и причини или 2. изрично отказва извършването на административната услуга и посочва защо бездейства. В този случай е налице писмо, в началникът на ОСЗ – Никола Козлево уведомява молителя защо в рамките на настоящото административно производство не извършва административната услуга. Затова настоящата инстанция не приема изразеното становище, че писмото не представлява отказ.

С оглед гореизложеното, настоящият съдебен състав приема, че оспореното писмо има характер на административен акт по чл. 21, ал. 3 АПК, с който се отказва удовлетворяване на искането за извършване на административна услуга, поради което и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност пред настоящия съд по реда на АПК, не е налице отрицателната процесуална предпоставка по чл. 159, т. 1 АПК и жалбата следва да бъде разгледана по същество.  

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, като съображенията за това са следните:

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, началникът на ОСЗ и в предвидената от закона форма. Органът е изложил своите съображения, с които на практика е отказал удовлетворяване искането на заявителя, като част от тях се съдържат в адресираното до Г.И. уведомително писмо изх. № АУ-42-6-1/16.01.2019г., на което административният орган изрично се е позовал в атакувания отказ, поради което съдът приема, че органът не е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Обжалваният отказ настоящата инстанция възприема и за съответен на материалноправните разпоредби. В тази връзка следва да се посочи, че съобразно разпоредбата на § 8 от АПК, уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. В случая липсва изрична правна уредба в друг нормативен акт, уреждаща конкретното обществено отношение между административния орган и субекта, търсещ находяща се при него информация.

Анализът на приобщените доказателства навежда на извод за недължимост на претендираната от заявителя услуга, съответно на законосъобразност на постановения отказ за извършването `и. За извършването на административна услуга не е достатъчно подаване на искане от страна на гражданин или организация. Издаването на административен акт е свързан с проверка за наличие на правен интерес, а след това и с наличие на материалноправните предпоставки, визирани в специалния закон. Искането в случая изхожда от Г.И. и касае недвижим имот, който заявителят счита за собствен. С оглед твърденията му административният орган е извършил проверка в масивите с информация, в резултат на която не е открил надлежен акт, удостоверяващ придобиването на имот № 000155 от наследниците на Х.И.М., като единствената индиция за това се съдържа в регистрацията в електронната база данни на ОСЗ, която органът отдава на технически пропуск. Поради това началникът на ОСЗ е указал на Г.И. да установи правното основание, въз основа на което претендира, че е станал собственик на горепосочения имот, представяйки за това съответните документи. Това се установява от протеклата между тях кореспонденция по повод депозирането на заявление за стартиране на процедура по чл. 26 от ППЗСПЗЗ за отстраняване на явна фактическа грешка и преработка на плана за земеразделяне за имот № 0001555, в частност от писмо № АУ-42-6-1/16.01.2019г., на което се е позовал административният орган и при постановяване на процесния отказ. Подобни доказателства не се откриват в представената административна преписка. Наличието на такива не се твърди и от самия жалбоподател. Единствените доказателства, установяващи право на собственост за наследниците на Х.И.М., какъвто е и Г.И., касаят други имоти, но не установяват наличието на правно основание за придобиване собствеността върху имот № 000155, каквато позиция И. отстоява и с която аргументира интереса си да получи съответното удостоверение за характеристика за определяне на данъчна оценка на упоменатия по-горе имот. 

Предвид всичко изложено пo-горе, съдът в настоящия състав счита, че така постановения отказ за издаване на исканото от жалбоподателя удостоверение е постановен при спазване на материалния закон. Оспореният отказ, освен това, не противоречи и на целите на закона и това е така, тъй като след като същият съответства на материалния закон и е единствено възможният административен акт, който може да бъде издаден, то той явно е съобразен с целта на закона.

Ето защо, съдът жалбата на Г.И. за неоснователна, доколкото не са налице основанията за отмяна на оспорения изричен отказ, посочени в чл. 146 от АПК, като отказът е валиден и законосъобразен административен акт, поради което и жалбата следва да бъде отхвърлена с решението по настоящото дело.

Водим от горното съдът

                                                                      Р     Е     Ш     И   :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Х.И., ЕГН ********** с адрес ***, против отказ на началника на Общинска служба по земеделие – Никола Козлево да извърши административна услуга, постановен по Заявление с вх. № 038/08.02.2019г. за издаване на удостоверение за характеристика за определяне на данъчна оценка на имот № 000155, находящ се в землището на с. Красен дол с ЕКАТЕ 39548, община Никола Козлево, област Шумен, представляващ широколистна гора с площ от 7.943 дка.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.