Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

167

град Шумен, 06.06.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                     Членове: Снежина Чолакова

                                                                                Бистра Бойн

при секретаря Р.Х. и с участие на прокурор П.Вълчев от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Снежина Чолакова КАНД № 137 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от ЕТ"К.-Н.Д.", с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***51, представлявано от управителя Н.Х.Д., срещу Решение № 210/25.03.2019г., постановено по ВАНД № 279/2019г. по описа на Районен съд-гр.Шумен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 357215-F389136/10.09.2018г., издадено от Директора на офис Шумен при ТД на НАП-гр.Варна, с което на основание чл.179, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на ЕТ"К.-Н.Д.", с ЕИК ****** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.125, ал.1 и ал.5 от ЗДДС.

       В касационната жалба се излагат аргументи за неправилност на атакувания съдебен акт, по същество свеждащи се до издаването му в нарушение на материалния закон. В тази връзка се сочи, че НП е издадено, без да се изяснят релевантните обстоятелства за случая, както и без да се отчете обстоятелството, че фирмата не функционира от 2011г. поради финансови проблеми и влошен бизнес климат. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно призован, се явява лично, като поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответникът, ТД на НАП-гр.Варна, редовно призован, не изпраща представител, респективно не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата. 

       Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението да бъде оставено в сила, като законосъобразно.

       Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212  от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за основателна, предвид следните съображения:

       С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 357215-F389136/10.09.2018г., издадено от Директора на офис Шумен при ТД на НАП-гр.Варна, с което на основание чл.179, ал.1 от ЗДДС на ЕТ"К.-Н.Д.", с ЕИК ****** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.125, ал.1 и ал.5 от ЗДДС.  Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № F389136/12.06.2018г., съставен срещу ЕТ"К.-Н.Д." за това, че в качеството му на регистрирано по ЗДДС лице не е изпълнило задължението си да подаде в законоустановения срок СД по ЗДДС заедно с Дневник за покупките и Дневник за продажбите за данъчен период 01.04.2018г.-30.04.2018г. С оглед на това е прието, че като не е подал СД по ЗДДС с изискуемите приложения към същата в нормативноустановения срок, търговецът е нарушил чл.125, ал.1 и ал.5 от ЗДДС, като нарушението е осъществено на 15.05.2018г. в гр.Шумен.

При така установената фактическа обстановка районният съд е счел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процедурата по ангажиране на отговорността на ЕТ. В тази връзка, съдът е ценил показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител и е съобразил приобщените писмени материали, въз основа на които е формирал извод за безспорна установеност на вмененото на касационния жалбоподател, правонарушение. С оглед на това предходният съдебен състав е достигнал до решаващия извод, че приписаното на последния нарушение е съставомерно по приложения от наказващия орган административно наказателен състав, при липса на основание същото да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла, вложен в чл.28 от ЗАНН. Въз основа на изложеното е приел, че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно издадено, поради което го е потвърдил.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира, че при обективно възприетата фактическа обстановка по делото, въззивният съд е изградил неправилни изводи за законосъобразност на наказателното постановление.

В унисон със застъпената от районния съд теза, касационната инстанция приема, че санкционираното деяние съставлява неизпълнение на административно задължение по приложения административнонаказателен състав по чл.179, ал.1 от ЗДДС, регламентиращ отговорност за нарушаване разпоредбата на чл.125, ал.1 от ЗДДС, като споделя и становището, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, които да опорочават НП. В тази връзка предходната инстанция е изложила подробни аргументи, към които касационната инстанция се присъединява съгласно чл.221, ал.2 от АПК.    

Същевременно обаче изводът на районния съд за немаловажност на санкционираната деятелност не може да бъде споделен. Видно от изявленията на касационния жалбоподател, представляваният от него ЕТ не извършва търговска дейност и подаваните СД по ЗДДС са нулеви. По делото не са ангажирани доказателства, опровергаващи тези твърдения, същите по същество не се и оспорват. Неподаването на СД по ЗДДС, ведно с дневници за покупки и продажби, при липса на осъществявана търговска дейност по никакъв начин не ощетява държавния бюджет, поради което и с оглед факта, че до момента на осъществяване на процесното нарушение търговецът не е наказван за други нарушения от същия вид, касационната инстанция намира, че процесното неизпълнение на административно задължение притежава по-ниска обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид по смисъла на чл.93, т.8 от НПК, във вр.с чл.11 от ЗАНН, респективно съставлява маловажен случай на нарушение по чл.28 от ЗАНН.

По изложените съображения атакуваното пред районния съд НП се явява незаконосъобразно, поради което, като го е потвърдил, съдът е постановил своя съдебен акт в нарушение на материалния закон.

С оглед на това решението на Шуменския районен съд следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Доколкото делото е изяснено от фактическа страна, респ. не се налага събиране на други доказателства, вместо него следва да бъде постановено друго решение по съществото на спора, отменящо наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОТМЕНЯ Решение № 210/25.03.2019г., постановено по ВАНД № 279/2019г. по описа на Районен съд-гр.Шумен и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 357215-F389136/10.09.2018г., издадено от Директора на офис Шумен при ТД на НАП-гр.Варна, с което на основание чл.179, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност на ЕТ"К.-Н.Д.", с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***51, представлявано от управителя Н.Х.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.125, ал.1 и ал.5 от с.з.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                          ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                          2./п/

        ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 06.06.2019г.