П Р О Т О К О Л

град Шумен, 03.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на трети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                             2.  БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

Прокурор:  Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Снежина Чолакова

АД №  171 по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 9:35 часа се явиха:

Съдът намира, че са налице основанията, визирани в разпоредбата на чл. 159, т. 4 от АПК, тъй като действително, с оглед представеното по настоящото производство извлечение от Протокол № 5/30.05.2019г. на Общински съвет Смядово, на което заседание е прието Решение № 528, че ответната страна е изменила и съответно отменила атакуваните в настоящото производство разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смядово. С оглед на това към настоящия момент съдебното производство е лишено от предмет, поради което не е налице и правен интерес от търсената защита.

Съдът намира, че доколкото ответната страна е станала причина за образуване на настоящото производство същата следва да бъде осъдена да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените по делото разноски, представляващи внесена такса за обнародване в ДВ, а именно в размер на 20 лв.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Оставя без разглеждане депозирания протест срещу чл.31; чл.36, ал.1; чл.44; чл.48, ал.1 и Глава четиринадесета "Административно-наказателни разпоредби" от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Смядово, приета с решение № 407 по Протокол № 8 от 31.07.2014г. на заседание на Общински съвет - гр.Смядово.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Административно дело № 171/2019 г. по описа на Административен съд гр. Шумен.

Осъжда Общински съвет гр. Смядово, представляван от председателя, да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок, считано от днес за Окръжна прокуратура гр. Шумен, а от датата на връчване на съобщението за Общински съвет гр. Смядово.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /

 ЧЛЕНОВЕ: 1  /п/

                        2. /п/--

Заседанието приключи в  09:40 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                          Секретар: /п/

 

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на  15.06.2019г., като необжалвано.