О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

10

гр. Шумен, 20.05.2019г.

Шуменският административен съд, в закрито заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                             Членове: Христинка Димитрова

                                                                            Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 123/2019г. по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по реда на чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, във вр. с чл. 158, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 216 от АПК.

Съдебното производство е образувано по касационна жалба от ЕТ“Б.Н.И.“-гр.Шумен ,чрез представляващият търговеца Н.Н.И. с ЕГН **********, срещу Решение № 172 от 06.03.2019г., постановено по ВНАХД № 188/2019г. по описа на Районен съд – Шумен. С обжалвания съдебен акт е потвърдено НП №386313-0079723/04.12.2018 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.185 ал.2 от ЗДДС  на ЕТ“Б.Н.И.“  с ЕИК ***** ,със седалище и адрес на управление *** , представлявано от Н.Н.И.с ЕГН ********** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 лева .

Съдът при проверка на редовността на депозираната жалба е констатирал, че същата е нередовна и не съответства на разпоредбата на чл. 212  ал.1 т.4 от Административно – процесуалния кодекс.

С определение от 16.04.2019г., постановено по КАНД № 123/2019г. по описа на ШАС, жалбата е оставена без движение, а на касатора е указано в 7-дневен срок да отстрани констатираните нередовности, като посочи точно,ясно и мотивирано кои са конкретните пороци на атакуваното решение,съставляващи касационни основания в унисон с изискванията на чл.212 ал.1 т.4 от АПК.Съобщението за оставяне на касационната жалба без движение е връчено лично на представляващия търговеца на 02.05.2019г.

От данните по делото се установява, че в указания срок, изтекъл 09.05.2019г.,  касаторът не е отстранил констатираните нередовности.По делото с рег.№ДА-01-1546/15.05.2019год. по описа на ШАдмС е прил. молба от Н.Н.И. с рег.№8592 от 14.05.2019год. по описа на ШРС за изправяне констатираните в касационната жалба нередовности,депозирана извън законовия срок за изправяне на недостатъците по жалбата. Предвид гореизложеното, след като жалбата не отговаря на изискванията по чл.212 ал.1 т.4  от АПК и касаторът не е изпълнил задължението си да я приведе в съответствие с тях, то тя следва да бъде оставена без разглеждане, съгласно чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 216 от същия кодекс, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 216 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, съдът,

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“Б.Н.И.“-гр.Шумен ,чрез представляващият търговеца Н.Н.И.с ЕГН **********, срещу Решение № 172 от 06.03.2019г., постановено по ВНАХД № 188/2019г. по описа на Районен съд – Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 123/2019г. по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

Председател: /п/                                               Членове: 1 /п/

                                                                                                2 /п/

Забележка: Към датата на публикуване Определението не е влязло в законна сила.