Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 159

град Шумен, 20.05.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                             Членове:  Христинка Димитрова

                                                                             Маргарита Стергиовска

при секретаря Геновева Гинчева и с участие на прокурор Яна Николова от ШОП, като разгледа докладваното председателя Кр. Борисова КАНД № 80 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на Фондация „Интелектуалка“ гр. София, ЕИК ******, представлявана от Ц.С.Н. – П., срещу Решение № 15/09.01.2019г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВНАХД № 2985/2018г. по описа на съда. С атакувания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № ГМД-24/14.09.2018г. на началника на отдел Регионален отдел „Надзор на пазара“ - Североизточна България в Главна дирекция „Надзор на пазара” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на Фондация „Интелектуалка“, гр.София, са наложени имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 52г от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 52б от ЗТИП, както и имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 52д от ЗТИП.

Касаторът счита, че съдебното решение е неправилно и незаконосъобразно, като издадено в нарушение на материалния закон. Излага доводи, че са налице описаните в акта и в постановлението простъпки да бъдат квалифицирани като „маловажни“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, поради което отправя претенция за отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление. Отправя претенция и за присъждане на деловодни разноски. В съдебно заседание се представлява от адвокат Т.Д.от Шуменска адвокатска колегия.

Ответната страна, ДАМТН, гр. Варна, в съдебно заседание не се явява и не се представлява. Депозира възражение, в което аргументира становище за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба допустима, но неоснователна и моли за решение в този смисъл.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна по следните съображения:

С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № ГМД-24/14.09.2018г. на началника на отдел Регионален отдел „Надзор на пазара“ - Североизточна България в Главна дирекция „Надзор на пазара” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на Фондация „Интелектуалка“, гр.София, са наложени имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 52г от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 52б от ЗТИП, както и имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на основание чл. 52д от ЗТИП.

Районният съд е установил следната фактическа обстановка:

Фондацията-жалбоподател стопанисвала търговски обект - офис/социален магазин „Находка“, намиращ се в гр. Шумен, Автогара, етаж 1. В началото на м.юни 2018г. в магазина се предлагал за продажба ключодържател във формата на мече с очи, вежди и устни в бял и червен цвят, опакован в прозрачен полиетиленов плик. В магазина се предлагал за продажба и ключодържател с правоъгълна форма в бял и зелен цвят, с нанесени сини, зелени, червени и жълти топчета, също опакован в прозрачен полиетиленов плик. Била предлагана за продажба и детска играчка „желе“, синьо на цвят, в буркан с винт. Посочените стоки били без обявен производител и вносител, без инструкция или указание за употреба на български език и без нанесена маркировка за съответствие СЕ.

На 04.06.2018г. от свидетеля Г.М.Д., главен инспектор в Регионален отдел „Надзор на пазара“ - Североизточна България, била извършена проверка на посочения обект за спазване на относимата нормативна уредба, в хода на която изложените обстоятелства били установени.  Във връзка с тези констатации на 31.08.2018г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение на фондацията, за това, че посочените продукти са без обявен производител и вносител, без инструкция или указание за употреба на български език и без нанесена маркировка за съответствие СЕ, нанесена върху продукта или върху прикрепен етикет, или върху опаковката или в придружаваща листовка. Актът бил съставен в присъствието на надлежен  представител на дружеството, бил предявен и подписан с възражения. Писмени такива не били депозирани в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Въз основа на съставения акт било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на фондацията била наложена имуществена санкция в размер на 250 лева за неизпълнение на задължение по чл. 4б, т. 1 от ЗТИП, във вр. с чл.17, ал. 1 и ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките /НСИОСИ/, имуществена санкция в размер на 250 лв. за неизпълнение на задължение по чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, във вр. с чл. 11, ал. 3 от НСИОСИ, както и имуществена санкция в размер на 250 лв. за неизпълнение на задължение по чл. 4б, т. 2 от ЗТИП, във вр. с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 11, ал. 3 от НСИОСИ.

Районният съд достигнал до извод, че санкционираното лице е осъществило вменените му нарушения, с оглед безспорно установеното несъответствие на откритите стоки в стопанисвания от него търговски обект с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. За да достигне до този си извод съдът съобразил приобщения доказателствен материал и относимата правна уредба, извеждайки решаващото становище, че описаните в акта и в НП стоки представляват „играчки“ по смисъла, вложен в чл. 2, ал. 1 от наредбата, а не „модни аксесоари за деца“ съобразно т. 19 от Приложение № 1 от НСИОСИ и търговецът е бил длъжен да съблюдава императивните разпоредби от подзаконовия нормативен акт, което не е било сторено. Въззивният състав посочил, че описаните в акта и в НП стоки, освен ключодържатели са били предназначени и за ползване като играчки и са имали и игрови функции, с оглед на което попадат в приложното поле на наредбата. С оглед на това съдът възприел поведението на субекта като противоречащо на разпоредби от НСИОСИ и ЗТИП и като такова подлежащо на санкциониране по съответния законов ред. Предходната инстанция не възприела доводите за „маловажност“ на визираните простъпки, поради което потвърдила оспорения правораздавателен акт.

Настоящата касационна инстанция изцяло споделя както установената фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи от решаващия съд. В унисон с доказателствата по делото въззивният съд е възприел описаните в акта и в НП стоки за „играчки“, съобразявайки специфичната правна уредба и отхвърляйки тезата на жалбоподателя, че същите представляват „модни аксесоари за деца“, които изрично са изключени от приложното поле на наредбата. В тази връзка, касационната инстанция счита, че районният съд е проявил дължимата процесуална активност за изясняване на обективната истина по спора, събирайки необходимия доказателствен материал, при анализа на който е формирал и единствено възможния правен извод, че стоките, описани като „продукти 1, 2 и 3“ в НП представляват играчки, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от наредбата и предлагането им е следвало да бъде съобразено с изричните изисквания на чл. 4б, т. 1, 2 и 4 от ЗТИП, което не е било сторено от касатора.

Касационният състав споделя изцяло и мотивите на РС град Шумен за липса на основание за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Броят и стойността на артикулите, за които е установено несъответствие със закона и наредбата не води до автоматично приложение на чл. 28 от ЗАНН. Законовите задължения на търговците да предлагат единствено продукти, които са с обозначено наименование и адрес на управление на производителите и вносителите им, с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква и с инструкция и/или указание за употреба на български език касае защита на потребителите, поради което обществените отношения, които са регламентирани в тази насока от закона и наредбата целят всеки потребител на стока да бъде запознат, включително и на български език, какъв артикул закупува и съответства ли на СЕ. Нещо повече, процесните стоки представляват „играчки“ и с неспазването на законовите изисквания по предлагането им се създава потенциален риск от увреждане здравето  на деца. При това положение и доколкото не са налице особени извинителни обстоятелства за извършване на нарушенията, не би могло да се обоснове извод за тяхната по-ниска степен на обществена опасност, съответно за тяхната „маловажност“. Аналогичен извод е формирал и районният съд, поради което постановеният от него съдебен акт следва да бъде оставен в сила като правилен и законосъобразен.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/09.01.2019г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВНАХД № 2985/2018г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                      2./п/

         ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.Влязло в сила на 20.05.2019 г.