О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№470

град Шумен, 20.05.2019 година

   Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова АД №226 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.215 ал.4 от ЗУТ, образувано по жалба на Е.К.Н. ***, против изричен отказ на главния архитект на Община Каспичан, обективиран в писмо изх.№УТ-2083-7-001/11.04.2019 г., да издаде виза за проучване и проектиране, по заявление вх.№УТ-2083-7/01.04.2019 г.

   С Определение от 25.04.2019 г. съдът е оставил без движение жалбата и е дал конкретни указания за отстраняване на констатираните в нея нередовности. Съобщението е връчено на 15.05.2019 г. лично на жалбоподателя.

   В определения от съда срок, жалбоподателят е депозирал молба по настоящото производство на 16.05.2019 г., в която сочи, че административният орган е оттеглил оспорения административен акт, поради което е отправено искане към съда от жалбоподателят делото да бъде прекратено, както и не са налице основания да поддържа жалбата си.

   Съдът, след като се запозна с така депозираната молба и приложените по делото доказателства, констатира, че след предявяване на жалбата по настоящото производство, Главният архитект на Община Каспичан, по подаденото от жалбоподателя заявление, е издал исканата от него Виза за проучване и проектиране №11 от 22.04.2019 г.

   С оглед на това съдът намира, че молбата на жалбоподателя за прекратяване на настоящото производство е основателна, тъй като са налице основанията по чл.159 т.3 от АПК. Налице е оттегляне на оспорения административен акт в настоящото производство, тъй като е издадена исканата Виза за проучване и проектиране №11 от 22.04.2019 г. от компетентния административен орган – гл. архитект на Община Каспичан, поради което не е налице мълчалив отказ вече след предявяване на жалбата. С издадената виза е удовлетворено искането на оспорващия, поради което към настоящия момент не е налице и правен интерес от оспорване. Налице е десезиране на съда с предмета на спора, поради което и на основание чл.159 т.3 жалбата следва да се оставят без разглеждане и образувано производство следва да бъде прекратено.

   Водим от горното и на основание чл.159 т.3 от АПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

   Оставя без разглеждане депозираната жалба от Е.К.Н. ***, против изричен отказ на главния архитект на Община Каспичан, обективиран в писмо изх.№УТ-2083-7-001/11.04.2019 г., да издаде виза за проучване и проектиране, по заявление вх.№УТ-2083-7/01.04.2019 г.

   Прекратява производството по адм. д.№226/2019 г. по описа на АдмС град Шумен.

   Определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 от АПК.

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/

 

Забележка: Към датата на публикуване Определението не е влязло в законна сила.