О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 371

гр.Шумен, 16.04.2019г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                 Административен съдия: Христинка Димитрова

 

като разгледа докладваното от съдията АД № 128 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда чл.156и сл. от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.129, ал.7 от ДОПК, във вр. чл.4, ал.1 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Образувано въз основа на жалба от В.Н.В. с ЕГН **********, депозирана чрез пълномощник и процесуален представител адв.Г.С.против АПВ № И 000480/22.11.2018г. на орган по приходите в отдел «Местни данъци и ТБО» при община Шумен, потвърден с Решение № ЖГ-00-316/26.02.2019г. на началника на отдел «МДТБО» при община Шумен.

Настоящият съдебен състав като съобрази представените с административната преписка писмени доказателства и приложимите правни норми намира, че жалбата на В.Н.В. против АПВ № И 000480/22.11.2018г. на орган по приходите в отдел «Местни данъци и ТБО» при община Шумен, е процесуално недопустима, като преждевременно подадена - при непроведено редовно производство по чл.152 и сл. от ДОПК, предвид следните съображения:

Предмет на оспорване пред съда е АПВ № И 000480/22.11.2018г. на орган по приходите в отдел «Местни данъци и ТБО» при община Шумен. Оспореният акт е издаден по Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в размер на 1469,86 лева, депозирано на основание чл.129, ал.1 от ДОПК.

Правният режим на прихващане в данъчното право е регламентиран в разпоредбата на чл.128 от ДОПК, съгласно която недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите.

Процесуалният ред за връщане на недължимо платени местни данъци и такси е този по чл.129 и сл. от ДОПК, във вр. с чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ. Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, като обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Същият ред е предвиден и за установяването, обезпечаването, събирането и обжалването на местните такси по ЗМДТ. Предвид препращащите разпоредби на чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ, разпоредбите на ДОПК са приложими и по отношение на процедурата за прихващане или възстановяване на недължимо внесени местни данъци и такси, доколкото тази процедура е следствие от установяването и събирането на публичните задължения, каквито съгласно разпоредбата на чл.162, ал.2, т.1 и 3 от ДОПК са и задълженията за съответния вид местни данъци и такси. Допълнителен аргумент в тази насока е и разпоредбата на чл.129, ал.4 от ДОПК, която изрично третира начина на възстановяването на суми, свързани с прилагането на ЗМДТ.

В съответствие с чл.129, ал.1 от ДОПК прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето, каквото в случая е налице.

Съгласно чл.129, ал.3 от ДОПК, след постъпване на искането се извършва проверка или ревизия, като в първата хипотеза, се издава Акт за прихващане или възстановяване (АПВ), с който се уважава искането /изцяло или частично/ или се постановява отказ за възстановяване или прихващане изцяло или частично на поисканите суми.

По силата на чл.129, ал.7 от ДОПК, актовете за прихващане или възстановяване се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове.

Изложените правни разпоредби определят, че АПВ се издава от служител на общинската администрация, определен със заповед по чл.4, ал.4 от ЗМДТ на кмета на общината. Актът на органа по приходите за прихващане или възстановяване подлежи на обжалване по реда за обжалване на ревизионен акт – чл.129, ал.7 от ДОПК. Съгласно чл.152, ал.2 от ДОПК по жалбата срещу ревизионен акт, т. е. и по жалбата срещу акт за прихващане или възстановяване, се произнася решаващият орган, който е кметът на общината, съобразно чл.4, ал.5 от ЗМДТ.

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от ДОПК на обжалване пред съда подлежи ревизионния акт в частта, която не е отменена при обжалването по административен ред, а според чл.156, ал.2 от ДОПК ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред. Видно от цитираните разпоредби, ДОПК не предвижда възможност за обжалване на тази категория актове пред съд, без да е изчерпан предварително административният ред за това.

В този смисъл, според установеният в чл.156 от ДОПК процесуален ред, следва издаденият АПВ да е обжалван по административен ред пред кмета на община Шумен – решаващ орган по смисъла на чл.152, ал.2 от ДОПК, което е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването на акта по съдебен ред.

В случая жалбоподателката е упражнила правото си да обжалва издадения АПВ по административен ред пред органа, който е посочен от издателя на АПВ, а именно – началника на отдел «Местни данъци и ТБО» при община Шумен. Подадената жалба е разгледана от началника на отдел «МДТБО», който със свое Решение № ЖГ-00-316/26.02.2019г. е отхвърлил жалбата и е потвърдил изцяло АПВ.

По преписката липсват каквито и да е данни, че началникът на отдел «МДТБО» е препратил преписката за разглеждане на кмета на община Шумен, поради което съдът приема, че не е проведено задължителното производство по чл.152 и сл.от ДОПК.

 В тази връзка следва да се отбележи, че в случая не може да намери приложение разпоредбата на чл.156, ал.4 от ДОПК, тъй като непроизнасянето на решаващия орган е свързано с изтичане на срока по чл.155, ал.1 от с.к. Доколкото подадената жалба против АПВ изобщо не е изпратена до компетентния орган, не може да се приеме, че кметът на общината мълчаливо е потвърдил акта, респективно, че надлежно е осъществен задължителният административен контрол по чл.152 от ДОПК.

Това налага съдът да остави жалбата без разглеждане и да прекрати образуваното по нея производство, а подадената жалба съгласно чл.130, ал.4 от АПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК да се препрати по подведомственост на кмета на община Шумен, в качеството му на решаващ орган по смисъла на чл.152, ал.2 от ДОПК, във връзка с чл.4, ал.5 от ЗМДТ. Едва след като този ред бъде изчерпан и компетентният горестоящ административен орган се произнесе, а жалбоподателят като задължено лице не е удовлетворен от неговото решение, за него ще е налице правна възможност да оспори акта по съдебен ред, съответно да подаде жалба против АПВ в срока, посочен в чл.156, ал.3 от ДОПК в хипотезата на мълчаливо потвърждаване на АПВ.

С определение от 21.03.2019г. съдът е конституирал страните и насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.04.2019г. Това определение, с оглед констатираната по-горе недопустимост на оспорването, подлежи на отмяна по реда на чл.253 от ГПК, приложим по силата на чл.144 от АПК.

Водим от горното и на основание чл.253 от ГПК, чл.159, т.1 и чл.130, ал.4 от АПК Шуменският административен съд  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ определение от 21.03.2019г. за насрочване на АД № 128/2019г. за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.04.2019г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. с ЕГН ********** против АПВ № И 000480/22.11.2018г. на орган по приходите в отдел «Местни данъци и ТБО» при община Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128 по описа за 2019г. на Административен съд – Шумен.

          ИЗПРАЩА преписката на Кмета на община Шумен за произнасяне по жалбата на В.Н.В. с ЕГН **********, против АПВ № И 000480/22.11.2018г. на орган по приходите в отдел «Местни данъци и ТБО» при община Шумен, в срока по чл.155, ал.1 от ДОПК.

На основание чл.130, ал.4, изр.второ от АПК, определението подлежи на обжалване от страните и от кмета на община Шумен с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните и на кмета на община Шумен.

               Административен съдия:/п/

Забележка: Определението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 9004/13.06.2019г. постановено по АД № 6695/2019г. по описа на ВАС, I-во отделение. Влязло в законна сила на 13.06.2019г.