О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№169

град Шумен, 10.05.2014 г.

Шуменският административен съд в закрито съдебно заседание на десети май две хиляди и четиринадесета година, в състав:

   

Административен съдия: Татяна Димитрова

като разгледа докладваното от съдията АД № 94 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Административното дело е образувано по жалба на С.О.Х., ЕГН ********** ***, депозирана чрез пълномощника адвокат С.Е. от АК-Шумен, срещу Заповед № 576/02.04.2014г. на зам.кмета на община Върбица, с която е одобрено изменение на дворищно регулационен план на с.Тушовица, община Върбица, относно вътрешната регулационна граница между УПИ ІІІ-201 и УПИ ІV-201 в квартал 47 по плана на с.Тушовица, като същата бъде поставена в съответствие със съществуващата граница между двата имота отпреди одобряване на ДРП и придаването по регулация.

В жалбата, на основание чл.166 ал.4 от АПК, е направено  и особено искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, допуснато по силата на § 8 ал.4 изр. последно от  ПР на ЗУТ, тъй като се засяга правото на собственост на оспорващата.

Съдът, като се запозна с представените по делото писмени доказателства, намира за установено следното: 

 На 09.04.2014г./видно от известие за доставяне - обратна разписка/ оспорващата получила съобщение № 576/02.04.2014г., с което на основание § 8 ал.4 изр.трето от ПР на ЗУТ, й се съобщавала Заповед № 576/02.04.2014г. на кмета на община Върбица за изменение на дворищнорегулационния план, одобрен със Заповед № 305/1991г. в обхват: урегулиран поземлен имот: УПИ  ІV-201 и УПИ ІІІ-201 и съседни УПИ в кв. 47 на с.Тушовица, община Върбица, като регулационните линии се поставят в съответствие с границата,  която са имали имотите отпреди одобряването на ДРП, възложител на което е Н.О.Т.. В съобщението се посочвало също така, че заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението й, чрез община Върбица пред Административен съд-Шумен, както и че жалбите срещу нея не спират изпълнението й.

На 10.04.2014г. оспорващата депозирала молба до кмета на общината-вх. № 94-С-122/10.04.2014г., че не е съгласна със Заповед № 576/02.04.2014г., която е получила със съобщение № 576/02.04.2014г. и моли да й бъде предоставено копие от нея, за да я обжалва в съда.

На 24.04.2014г., видно от пощенска разписка № 219942 и касов бон, оспорващата, чрез процесуалния си представител адвокат Св.Е.,  изпратила чрез община Върбица жалба до Административен съд-гр.Шумен срещу заповед № 576/02.04.2014г.

Въз основа на така установените факти, съдът намира жалбата за процесуално недопустима, поради следните съображения:

Оспорената заповед е била съобщена на оспорващата на 09.04.2014г. с писмено съобщение № 576/02.04.2014г., съгласно разпоредбата на чл.61 ал. 1 и 2 предл.второ от АПК. От този момент за нея е започнал да тече законния 14-дневен срок за обжалване на заповедта, който е изтекъл на 23.04.2014г., сряда - работен ден. Следователно, подадената от оспорващата жалба на 24.04.2014г. се явява просрочена, като подадена след изтичане на преклузивния 14-дневен срок. 

Предвид изложените съображения съдът намира, че жалбата срещу Заповед № 576/02.04.2014г. на зам.кмета на община Върбица е процесуално недопустима поради просрочване на оспорването и съгласно чл.159 т.5 от АПК следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 159 т.5 и чл.166 ал.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без разглеждане жалба на С.О.Х., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 576/02.04.2014г. на зам.кмета на община Върбица.

Оставя без разглеждане и особеното искане за спиране на предварителното изпълнение на горепосочената заповед.

На основание чл.166 ал.3 от АПК определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Р България.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване  определението  не е влязло в законна сила.