О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

166

град Шумен, 09.05.2014г. 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на девети май две хиляди и четиринадесета година в състав: 

                                                                                                  Административен съдия: Татяна Димитрова  

като разгледа докладваното от съдията АД № 50 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е образувано по жалба на „А.К.” ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление - гр.Шумен, ул. „Цар Освободител” № *, ет.*, ап.*, представлявано от управителя А.Н.К., ЕГН **********, срещу Предписание № 85/13.02.2014г. на директора на Регионална инспекция на околната среда и водите/РИОСВ/-гр.Шумен. 

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на даденото от директора на РИОСВ гр.Шумен предписание, тъй като същото е постановено в нарушение на закона. В съдебно заседание оспорващият, чрез процесуалния си представител адв. Ж. от ШАК,  поддържа жалбата, излага аргументи за липса на вина от страна на дружеството и моли съдът да постанови решение, с което да отмени даденото предписание.

 Ответната страна, чрез процесуалния си представител гл.юрисконсулт Г., оспорва жалбата като неоснователна. Сочи, че предписанието е законосъобразно и правилно издадено, както и че дружеството е задължено да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците/ЗУО/.

С протоколно определение от 16.04.2014г. съдебното дирене по настоящото производство е обявено за приключено и е даден ход по същество.

Съдът, като се запозна с представените по делото доказателства, намира жалбата  срещу  Предписание № 85/13.02.2014г. на директора на Регионална инспекция на околната среда и водите - гр.Шумен, за процесуално недопустима, поради следните съображения:

„А.К.” ЕООД-гр.Шумен извършва дейности по третиране на отпадъци на площадка, находяща се в гр.Шумен, бул. „Мадара”№ *, ет.*, ап.*, съгласно издадените му от РИОСВ-гр.Шумен разрешения № 15-ДО-249-00/12.04.2013г. и № 15-ДО-249-01/05.07.2013г. На 12.02.2014г. длъжностни лица от РИОСВ-гр.Шумен извършили проверка на площадката по спазване разпоредбите на ЗУО и на условията на горепосочените решения. При проверката, приключила с Констативен протокол № ПП-05 по чл.155 ал.1 от ЗООС, се установило, че на площадката няма налично устройство, което да осигурява 24-часово видеонаблюдение, записите от което да се съхраняват в продължение на една година, така както изискват разпоредбата на чл.39 ал.7 от ЗУО и т.8 на горепосочените решения. Установено било също така, че дружеството е притежавало такива устройства, но същите било иззети от органите на полицията като веществени доказателства по досъдебно производство № 772/2012г. по описа на РУП-гр.Шумен. Въз основа на така съставения констативен протокол, било дадено предписание № 85/13.02.2014г., с което на дружеството било предписано, в срок до 07.03.2014г., да осигури записване на данните от видеонаблюдението, които да се пазят в продължение на една година, на площадката за дейности с ОЧЦМ, като за неизпълнение на предписанието, лицата се санкционират по реда на чл.166 т.3 от ЗООС.

Това предписание било връчено на дружеството на 17.02.2014г., видно от приложеното известие за доставяне/л.28/, а на 27.02.2014г. в Административен съд гр.Шумен била   депозирана жалба срещу него.

С оглед на така изложената фактическа обстановка, която не се оспорва и от страните по делото, съдът приема, че констативният протокол въз основа, на който е издадено предписанието е съставен по реда на  чл. 155, ал. 2 от ЗООС. Оспореното предписание по същество, представлява допълване на протокола и с него е дадено задължително предписание, определен е срок и отговорник за изпълнението му, в който смисъл е и цитираната норма.

Следователно, оспореното предписание, е издадено на основание чл. 155 от ЗООС в производство по извършване на текущ контрол. В това производство се изготвят протоколи, в които се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им. Съгласно чл. 156, т. 2 от ЗООС се осъществява последващ контрол за проследяване изпълнението на предписанията, дадени на контролираното лице по време на текущия контрол. При неизпълнение на предписанията по чл. 155 ЗООС от контролираното лице се носи административно-наказателна отговорност според чл. 166, т. 3 ЗООС. Разпоредбата на чл. 157 ЗООС постановява, че съставянето на актове за извършени административни нарушения и издаването на наказателни постановления са част от текущия и последващия контрол. С оглед на това съдът намира, че даденото предписание е част от процедурата на текущия контрол и не е крайният, завършващ акт. Всички актове, предхождащи крайния, завършващ акт не подлежат на самостоятелно обжалване. Този извод следва и от самата разпоредба на чл. 166, т. 3 ЗООС, която изрично изключва дадените предписания от кръга на индивидуалните административни актове.

Оспореното предписание не е принудителна административна мярка, тъй като същото не съдържа нито фактически, нито правни основания за постановяването му по реда на чл. 158-160 от ЗООС и съответно не може да бъде квалифицирано като такава.

С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата е недопустима като подадена срещу акт, който не подлежи на обжалване. Налице е основанието по чл. 159, т.1 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното, съдът

  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   : 

            ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.04.2014г. за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество по АД № 50/2014г. по описа на ШАС.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.К.” ЕООД , със седалище и адрес на управление - гр.Шумен, ул. „Цар Освободител” , представлявано от управителя А.Н.К., ЕГН **********, срещу Предписание № 85/13.02.2014г. на директора на Регионална инспекция на околната среда и водите - гр.Шумен.  

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 50/2014г. на Административен съд - гр.Шумен.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните. 

                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/  

 Забележка: Към датата на публикуване  определението  не е влязло в законна сила.