Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

140

град Шумен, 22.04.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                                    Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                        Бистра Бойн

като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова КАНД № 98 по описа за 2019 г. на Административен съд - гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производство по чл.63, ал.1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище гр. Варна към Главна дирекция «Контрол на пазара» при Комисия за защита на потребителите, депозирана срещу решение № 6 от 28.01.2018г., постановено по АНХД № 387/2018г. по описа на Районен съд – гр.Нови пазар. С обжалвания съдебен акт е отменено Наказателно постановление В-0047674/29.10.2018г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище гр. Варна към Главна дирекция «Контрол на пазара» при Комисия за защита на потребителите, с което на «Т.М. АД, понастоящем с наименование „Лафка Маркет“АД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, р-н Възраждане, ул.Княз Борис I № 161, на основание чл.46, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение на чл.29, ал.2 от ЗТТСТИ, във вр.с чл.7, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. В жалбата са изложени аргументи за незаконосъобразност на атакуваното решение, по същество свеждащи се до издаването му в нарушение на материалния и процесуалния закон по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН. Излагат се доводи за незаконосъобразност на направения от районния съд извод за маловажност на санкционираното неизпълнение на административно задължение по смисъла на чл.28 от ЗАНН, предвид обстоятелството, че същото не се отличава с по-ниска обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид. Въз основа на изтъкнатите аргументи се отправя искане за отмяна на въззивното решение и за постановяване на ново решение, с което процесното наказателно постановление да бъде потвърдено.

Ответната страна - „Лафка Маркет“АД (с предходно наименование «Т.М. АД), с ЕИК ******, в депозиран писмен отговор застъпва становище за неоснователност на жалбата, предвид издаване на НП при съществено нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН и маловажност на санкционираното неизпълнение на административно задължение.

На основание чл.217, ал.4 от АПК по делото е постъпило становище от Д.Д., прокурор при Шуменска окръжна прокуратура, в което се съдържа изявление за неоснователност на касационната жалба и предложение решението да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява основателна, като съображенията в тази насока са следните:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, отменящо  Наказателно постановление В-0047674/29.10.2018г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище гр. Варна към Главна дирекция «Контрол на пазара» при Комисия за защита на потребителите, с което на касатора, на основание чл.46, ал.1 от ЗТТСТИ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение на чл.29, ал.2 от ЗТТСТИ, във вр.с чл.7, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, изразяващо се в това, че при извършена проверка на 26.06.2018г. по повод потребителски сигнал за продажба на цигари на цена, различна от обявената на бандерола, е установено, че дружеството извършва търговска дейност в павилион «Лафка», находящ се в гр.Каспичан, обл.Шумен, ул.Мадарски конник 101, като предлага за продажба 2 кутии цигари «Ротманс слим блу» с обявена цена на бандерола 4,90 лева, като при маркиране на същите се изписва продажна цена 5,00 лева, различна от посочената на бандерола. Нарушението е извършено на 26.06.2018г. в гр.Каспичан и е констатирано на същата дата от служители на КЗП-РД-гр.Варна, за което против дружеството е съставен АУАН  № К-0047674/17.09.2018г. Въз основа на съставения АУАН е издадено процесното наказателно постановление, с което на ответника в касационното производство е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

При така изяснените обстоятелства и събрания в цялост по делото доказателствен материал, районният съд е приел за безспорно установено, че с описаната в акта и наказателното постановление деятелност, санкционираният правен субект е осъществил състава на регламентираното в чл.29, ал.2 от ЗТТСТИ, във вр. с чл.7, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия неизпълнение на административно задължение, което ангажира и предвидената в чл.46, ал.1 от с.з. административнонаказателна отговорност. Счел е, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, опорочаващи издадения правораздавателен акт до степен, обосноваваща неговата незаконосъобразност. Същевременно обаче е приел, че деянието съставлява маловажен случай по смисъла, вложен в чл.28 от ЗАНН, предвид обстоятелството, че предмет на нарушението са само 2 кутии цигари. Така мотивиран, въззивният съд е отменил наказателното постановление, като незаконосъобразно.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си, Районен съд - гр.Нови пазар е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание обаче, настоящият състав намира, че при обективно възприетата фактическа обстановка по делото, въззивният съд е изградил неправилни изводи за незаконосъобразност на наказателното постановление.

В чл.46, ал.1 от ЗТТСТИ е предвидена отговорност за субект, който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи и/или свързани с тях изделия или нови тютюневи изделия в нарушение на множество изброени разпоредби от с.з., в т.ч. на чл.29 от ЗТТСТИ. Според чл.29, ал.1 и ал.2 от ЗТТСТИ, тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар по цени, регистрирани при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, като с наредбата се определят условията и реда за продажба на тютюневите изделия и контролът върху продажбите на тези изделия. В чл.7, ал.2 от издадената на основание законовата делегация по чл.29 от ЗТТСТИ, Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, е предвидена забрана тютюневите изделия да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена, обозначена върху бандерола, с който е облепена потребителската опаковка. В случая от събраните по делото доказателства е установено по безспорен начин, че при извършената проверка в търговския обект, стопанисван от ответника в касационното производство, са предлагани за продажба 2 кутии цигари на цена, различна от обозначената върху бандерола, което обуславя извода за съставомерност на санкционираното неизпълнение на задължение по приложения административнонаказателен състав. Обосновани и съответни на събраните доказателства са и изводите на районния съд за липса на допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила. По тези въпроси районният съд е изложил подробни аргументи, които напълно се споделят от касационната инстанция и не следва да се преповтарят.

Касационната инстанция обаче не споделя направения от предходния съдебен състав извод за маловажност на извършеното неизпълнение на административно задължение по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Доколкото в ЗАНН липсва легална дефиниция на понятието „маловажен случай“, по силата на чл.11 от ЗАНН приложение намира разпоредбата на чл.93, т.9 от НК, според която, „маловажен случай“ е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. От това следва, че маловажно е това административно нарушение, което представлява по-ниска степен на обществена опасност от обичайните нарушения от съответния вид. В конкретния случай се касае за нарушение на просто извършване, за съставомерността на което не е необходимо настъпването на вредни последици, поради което липсата на настъпили такива не следва да се отчита като смекчаващо отговорността обстоятелство. В същото време се касае за нарушение, пряко засягащо правата на потребителите, тъй като създава предпоставки за евентуална продажба на стоки на цена, различна от обявената на бандерола, с който са облепени, като в случая са събрани доказателства за реално засягане правната сфера на потребителите, доколкото проверката е осъществена по потребителски сигнал именно за извършена продажба на цигари на цена, различна от обявената на бандерола. С оглед на това наличието само на 2 кутии цигари с продажна цена, различна от обявената, не обуславя по-ниска степен на обществена опасност, респ. маловажност на извършеното нарушение.

На следващо място, предвиденото в чл.46, ал.1 от ЗТТСТИ административно наказание за визираното в него административно нарушение, извършено от юридическо лице, е имуществена санкция от 2000 до 5000 лева. В конкретния случай административнонаказващият орган е наложил на ответника в касационното производство санкция в минималния предвиден от законодателя размер, от което следва, че наложеното наказание е съобразено с изискванията за индивидуализация на същото, произтичащи от чл.27 от ЗАНН, както и с целите на наказанието по чл.12 от с.з.

В обобщение на изложеното, касационната инстанция счита, че решението на Новопазарския районен съд, с което е отменено атакуваното пред него наказателно постановление, следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Доколкото делото е изяснено от фактическа страна, респ. не се налага събиране на други доказателства, вместо него следва да бъде постановено друго решение по съществото на спора, потвърждаващо наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОТМЕНЯ решение № 6 от 28.01.2019г., постановено по АНХД № 387/2018г. по описа на Районен съд – гр.Нови пазар, като вместо това постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление В-0047674/29.10.2018г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище гр. Варна към Главна дирекция «Контрол на пазара» при Комисия за защита на потребителите, с което на «Т.М. АД, понастоящем с наименование „Лафка Маркет“АД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, р-н Възраждане, ул.Княз Борис I № 161, на основание чл.46, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия  е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение на чл.29, ал.2 от с.з., във вр.с чл.7, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                             2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 22.04.2019 г.