Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№124

град Шумен, 15.04.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                          Членове: Христинка Димитрова

                                                                           Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 70 по описа за 2019г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от «А1 България»  ЕАД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано заедно от А.Д.– главен изпълнителен директор и М.М.- изпълнителен директор, депозирана чрез пълномощник юрисконсулт П.П., срещу решение № 12/08.01.2019г., постановено по ВАНД № 2925/2018г. по описа на Шуменски районен съд. С обжалвания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № В-0047665 от 05.10.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище в гр.Варна, към Главна дирекция «Контрол на пазара» при КЗП, с което на основание чл.208 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на «А1 България» ЕАД - София е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.62, ал.1 от ЗЗП. Като касационни основания в жалбата са посочени нарушения на материалния закон с твърдения, че същият е приложен неправилно, както и нарушение на процесуалните правила. Навеждат се и доводи за несъставомерност на санкционираното неизпълнение на административно задължение по приложения административно наказателен състав, тъй като дружеството е предоставило услугата след сключен между страните договор. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за отмяна на обжалваното съдебно решение и на потвърденото с него наказателно постановление поради липсата на доказано съставомерно деяние, а в условията на алтернативност – поради маловажност на случая или за изменение на наказателното постановление, като наложената санкция бъде намалена до законовия минимум.

Ответната страна, Комисия за защита на потребителите, не изразява становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура в писмено становище рег.№ ДА-01-739/11.03.2019г., депозирано на основание чл.217, ал.4 от АПК, сочи че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението на въззивния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима. Съгласно чл.63, ал.2 от ЗАНН, административният съд разглежда касационните жалби срещу решенията на съответните районни съдилища по реда на глава ХII от АПК. Чл.218 от АПК свежда предмета на касационната проверка до посочените в жалбата пороци на решението, но същевременно задължава касационната инстанция да следи и служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Воден от така определения предмет на настоящото касационно производство, съдът намира жалбата за основателна, по следните съображения:

С решението, предмет на касационно оспорване, районният съд е потвърдил Наказателно постановление № В-0047665 от 05.10.2018г. на Директора на Регионална дирекция при КЗП, с което на основание чл.208 от ЗЗП на «А1 България» ЕАД - София е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, за това, че не е изпълнило административното си задължение и е предоставил услуга на потребител срещу заплащане без искане от негова страна, с което е нарушил изискванията на чл.62, ал.1 от ЗЗП.

Нарушението е установено при проверка в магазин «А1», находящ се в гр.Шумен, бул.Славянски №26, стопанисван от дружеството – касатор, извършена от длъжностни лица при КЗП по повод постъпила потребителска жалба. В обстоятелствената част на НП е посочено, че потребителят Б. имала сключен с «Мобилтел» ЕАД, сега «А1 България» ЕАД договор за предоставяне на телекомуникационна услуга към номер ******. На 29.05.2018г. подписала анекс към договора за продължаване на услугата към номер ****** по тарифен план Моби S phone. След подробно запознаване с условията, потребителката установила, че същите не я удовлетворяват и на 04.06.2018г. подала молба с вх.№ 40А77, в която заявила нежеланието си да получава услугата съгласно условията на анекса, подписан на 29.05.2018г.

Потребителката получила отговор, в който дружеството отказва да прекрати предоставянето на услугата по анекса, подписан на 29.05.2018г.

Издадена е фактура № 0374197437/12.06.2018г. за отчетен период 09.05.2018г. – 08.06.2018г. на стойност 12,78 лева. Същата е заплатена от Б..

На 02.07.2018г. потребителката подала заявление с вх.№ 79А15, с което заявява, че не желае повече да ползва услугите на «А1 България» и считано от 03.07.2018г. всички договори, сключени с «А1 България» ЕАД да се считат прекратени по нейно желание.

Б. отново получила отговор, преповтарящ предишния, в който дружеството отказва да прекрати предоставянето на услугата.

Към момента на проверката – 13.07.2018г. длъжностните лица установили, че услугата е активна и е издадена нова фактура за периода 09.06.2018г. – 08.07.2018г.

Във връзка с констатациите по време на проверката по повод потребителската жалба, на 14.08.2018г. е съставен Акт № К-0047665 срещу «А1 България» ЕАД - София за нарушение на чл.62, ал.1 от ЗЗП, извършено на 12.06.2018г. – датата, на която с фактура № ****** е изискано плащане на услугата.

 Въз основа на акта е издадено наказателното постановление, предмет на съдебен контрол във въззивната инстанция.

При така установените факти въззивният съд е приел за безспорно установено от фактическа страна, че «А1 България» ЕАД - София действително е осъществило състав на нарушението по чл.62, ал.1 от ЗЗП, за което правилно и законосъобразно е санкционирано с процесното наказателно постановление. Посочил е, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, поради което с процесното решение е потвърдил издаденото наказателно постановление.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

При извършената проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира въззивното решение за неправилно, като счита, че на посочената от административно наказващия орган дата – 12.06.2018г. не е налице съставомерно неизпълнение на задължение по чл.62, ал.1 от ЗЗП,  по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.1 от ЗЗП забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна. Релевантите факти за установяване на нарушение на съдържащата се в цитираната правна норма забрана са наличие на доставка на стока или услуга, срещу заплащане, без същите да са поискани от потребителя. В случая, видно от приложения към материалите по делото Анекс към договор №500265400, сключен на 29.05.2018г., страните са се договорили, че «А1 България» ЕАД ще предостави мобилна услуга на потребителя З.Б., която с подписа си е изразила съгласие условията по това Приложение да влязат в сила незабавно. Същата на 04.06.2018г. е подала молба с искане договорът да не влиза в сила. В отговор дружеството е посочило, че не са налице основания за предсрочното прекратяване на договора. На 12.06.2018г. дружеството е издало фактура, с която е изискало плащане за отчетен период 09.05.2018г. – 08.06.2018г.

Настоящият състав намира, че към датата на издаване на фактурата не е изпълнен фактическият състав на чл.62, ал.1 от ЗЗП, доколкото е налице валиден договор за предоставяне на услуги, подписан от двете страни, при липса на изразено желание за неговото прекратяване на някоя от страните по договора. Подадената от потребителката молба на 04.06.2018г. е с искане договорът и анексът към него да не влизат в сила. Както се посочи по-горе към тази дата договорът вече е влязъл в сила, тъй като е налице изрично подписано съгласие условията да влязат в сила незабавно. В същия смисъл е и отговорът, даден от дуржеството, адресиран до З.Б..    

Потребителката е подала заявление за прекратяване на договора на 02.07.2018г. Едва след тази дата са налице основания да се търси административно наказателната отговорност на дружеството в случай, че същото продължи да предоставя услугата срещу заплащане. Законодателят е възложил в тежест на административно наказващия орган процесуалното задължение да установи с допустимите от закона средства факта на нарушението и неговия извършител, като противното винаги води до незаконосъобразност на санкционния акт. В случая съдът приема за недоказано вмененото на дружеството нарушение, изразяващо се в неизпълнение на задължение и предоставяне на услуга на потребител срещу заплащане без искане от негова страна, извършено на 12.06.2018г., поради което издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като го е потвърдил районният съд е постановил неправилно съдебно решение, което следва да бъде отменено.

За пълнота на изложението следва да се отбележи и следното:

Доказателствената тежест по делата от административно наказателен характер е възложена на наказващия орган, който е длъжен да установи всички правнорелевантни факти, подкрепяйки констатациите си за конкретно извършено правонарушение от определен субект с непротиворечиви и безспорни доказателства. Противното винаги има за последица незаконосъобразност на наложената санкция и предопределя нейната отмяна. В конкретния случай районният съд е формирал правните си изводи за съставомерността на деянието в противоречие с данните по делото и с относимата правна уредба, което е довело до постановяването на неправилен и незаконосъобразен акт, подлежащ на отмяна.

Горното мотивира настоящия състав да приеме, че касационната жалба се явява основателна, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, отменящо наказателното постановление.

Водим от горното Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОТМЕНЯ решение № 12 от 08.01.2019г. на Районен съд – гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2925/2018г. по описа на съда и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № В-0047665 от 05.10.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище в гр.Варна, към Главна дирекция «Контрол на пазара» при КЗП, с което на основание чл.208 от Закона за защита на потребителите на «А1 България»  ЕАД с ЕИК ******, седалище и адрес на управление ***, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.62, ал.1 от ЗЗП.

Решението е окончателно.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                  ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                             2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 15.04.2019 г.