О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 40

    гр. Шумен, 11.01.2019 година

   Административен съд- гр. Шумен в закрито съдебно заседание  на единадесети януари, през  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                             Съдия: Бистра Бойн 

като разгледа докладваното от председателя административно дело № 403/2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:  

       Производството е образувано  по реда на чл.145 и сл. АПК, въз основа на жалба с вх.№ ДА-01-2816 от 14.12.2018год. по описа на ШАС, депозирана от «Е.Е.С. срещу Заповед № РД-25-2016/12.10.2018г. на Кмета на Община Шумен, с която дружеството жалбоподател е определено като спечелило публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр.Шумен.

         В жалбата са наведени доводи срещу процесната заповед обосновавайки последната като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административно производствените правила и несъответствие с целта на закона, както и при опорочена процедура по провеждане на публичния търг. Посочва се още, че жалбоподателя е бил представляван от пълномощник и при установени злоупотреби от негова страна били оттеглени пълномощията му. Позовава се на относителна недействителност на осъществената при липсата на пълномощия правна сделка. С Определение в закрито заседание, съдът е оставил жалбата без движение, като е указал да бъде уточнен правния интерес от оспорването на административния акт. В указания срок е постъпила молба, която по същество повтаря посочените в жалбата основания.

       Съдът намира, че оспорването срещу Заповед № РД-25-2016/12.10.2018г. на Кмета на Община Шумен е недопустимо за разглеждане, поради липсата на правен интерес за оспорването му от страна на жалбоподателя.

      Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за възникването на правото на жалба и условие за допустимост на производството, за което съдът следи служебно. С разпоредбата на чл.120 ал.2 от Конституцията на Република България е приета обща клауза за обжалваемост пред съдилищата на всички административни актове, с които се засягат права и законни интереси на граждани и юридически лица, освен изключените със закон. Задължително конституционно условие е обжалваният акт да засяга лицето, което го атакува. Административният акт по смисъла на чл.120 ал.2 от Конституцията засяга, граждани или юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. „Засегнати“ са лицата, носители на материалноправни последици от решаването на спора и в чиято правна сфера рефлектира неблагоприятно порочния административен акт. В този смисъл негативно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаването на административния акт. Съгласно чл.147 ал.1 от АПК, право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. В административния процес правото на жалба зависи от въздействието, което административният акт оказва върху правната сфера на лицата или организациите. Ако актът не засяга тяхно право, свободи или законен интерес или не поражда задължения, обжалването му пред съда не е допустимо.

        В настоящият случай съдът намира, че няма представени достатъчно убедителни доказателства, в подкрепа на твърденията на жалбоподателя, че негови права и законни интереси са нарушени с процесната заповед. С административния акт е приключил проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, в който търг „Е.Е.С.“ЕООД е участвал    чрез пълномощник И.Д.Х. по силата на Пълномощно от 27.09.2018г. рег.№8775 на Нотариус С., рег.№024 на НК. Търгът е бил проведен на следващия ден, на който с Декларация рег.№ 8828 на същия нотариус, били оттеглени дадените пълномощия. Предвид най-високата стойност на наддавателното предложение на дружеството жалбоподател, същото било обявено за спечелило търга. На 03.10.2018г. била депозирана молба до Община Шумен за възстановяване на внесения депозит и била приложена горепосочената Декларация. С оспорената Заповед жалбоподателят бил обявен за спечелил търга със сумата 171 000.00лв., цена предложена от него, поради което съдът приема, че с този акт е приключило едно администраивно производство, в което жалбоподателя е заявил участието си и волята му е била удовлетворена при предложените от него условия. Поради което, оспорената заповед представлява индивидуален административен акт с положителни правни последици за жалбоподателя, за който не съществува правен интерес от оспорването й.

       Изложените в жалбата и допълнителната молба, аргументи касаят гражданско-правната страна на казуса. Във вътрешните отношения между жалбоподателя и представляващият, може да се носи отговорност на основание чл.42 ал.1 от ЗЗД, но това не може да реализира с участието на административния орган издал оспорения акт по реда на обжалване на Заповедта. Съгласно чл.41 ал.2 от ЗЗД, прекратяването на пълномощието не може да се противопостави на трети лица, които добросъвестно са договаряли с пълномощника, в случая Община Шумен. Твърденията за недействителност на договор са ирелевантни в настоящия казус, в който липсва договор. Жалбоподателят не е установил наличието на пряк и непосредствен личен интерес от обжалване на административния акт, като предпоставка за допустимостта на процесуалното право на жалба, защото не е пряко засегнато лице, на което се отнемат или ограничават съществуващи законно признати и отразени в правна норма права. Предвид на изложеното съдът намира, че подадената жалба като недопустима следва да се остави без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.

          С оглед горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на «Е.Е.С. ЕООД-гр.Варна с ЕИК: ***** срещу Заповед № РД-25-2016/12.10.2018г. на Кмета на Община Шумен, с която дружеството жалбоподател е определено като спечелило публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр.Шумен, издадена на основание чл. 35 ал.1 от ЗОбС, във вр. с чл.16 ал.4 от Наредба за провеждане на публични търгове и публич„но оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет при Община Шумен.                               

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №  403 по описа за 2018 г. на Административен съд-гр.Шумен.   

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.

                                                                                        Съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.