О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

122

Гр.Шумен, 04.02.2019г.

Административен съд Шумен, в закрито заседание на четвърти февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

СЪДИЯ: Б. Бойн

като разгледа докладваното от съдията адм.дело №403 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

            С Определение от 11.01.2019г., депозираната по делото жалба е била оставена без разглеждане, а производството по делото е било прекратено, като недопустимо.

            На 21.01.2019г. е депозирана молба от адв.В.- пълномощник на Община Шумен, с правно основание чл.248 от ГПК, за допълване на определението в частта му, относно направени разноски от ответната страна.   В указания срок ищецът депозира становище, в което оспорва искането, предвид липсата на осъществено процесуално представителство в хода на настоящото съдебно производство и неприложен списък на разноски.

Производството е по реда на чл. 248 от ГПК. Молбата е депозирана от надлежна страна, в срока по чл.248 ал.1 от ГПК и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

Производството е образувано  по реда на чл.145 и сл. АПК, въз основа на жалба с вх.№ ДА-01-2816 от 14.12.2018год. по описа на ШАС, депозирана от „Е.Е.С.“ЕООД-гр.Варна срещу Заповед № РД-25-2016/12.10.2018г. на Кмета на Община Шумен, с която дружеството жалбоподател е определено като спечелило публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр.Шумен. В изпълнение на задълженията си, ответната страна е представила административната преписка в цялост, ведно с писмено становище изготвено от адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена от кмета на Община Шумен с пълномощно № 000097/12.12.2018г. Към настоящия момент съдебният акт е обжалван пред ВАС.

Разноските по делото по общо правило се възлагат върху страната, за която съдебният акт е неблагоприятен. Доколкото в разпоредбата на чл.143 от АПК не е уредена отговорността за разноски при прекратяване на делото, освен при оттегляне на административния акт, на основание чл.144 от АПК намира приложение разпоредбата на чл. 78 ал.4 от ГПК, според която ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

Според нормата на чл.38 ал.1 от ЗМСМА орган на изпълнителната власт в общината е Кметът на общината, който, макар да разполага с административна правосубектност за участие в съдебното производство, не може да бъде носител на права и задължения с облигационен характер, включително за разноски, поради липса на гражданска правосубектност. Ето защо, и на основание §1 т.6 от ДР на АПК, вр. чл. 144 от АПК разноските по делото в размер на 300лв., платени в брой, съставляващи възнаграждение за адвокат в минимален размер, предвиден в чл.8 т.1 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г., следва да бъдат присъдени на юридическото лице, което съгласно чл.14 от ЗМСМА е Община Шумен. Разноските следва да бъдат възложени в тежест на жалбоподателя, поради неоснователно предизвикания от него правен спор.

По гореизложените съображения съдът приема, че искането за изменение на определението в частта за разноските е основателно и следва да се уважено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

             Изменя Определение № 40 от 11.01.2019г. по адм.д.№ 403 на Административен съд Шумен, като го допълва относно разноските както следва:

             Осъжда „Е.Е.С.“ЕООД-гр.Варна с ЕИК:******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.А. да заплати на Община Шумен, направените деловодни разноски в размер на 300.00 лв./триста лева /, представляващи адвокатски хонорар.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд Шумен в 7-дневен срок от съобщението.

Препис от определението да се изпрати на страните.

                                                                                           Съдия:

 

Забележка: Определението бжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ № 141/01.03.2019г.