О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№27

гр.Шумен, 29.04.2014г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на двадесет и девети април две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова                              Членове: Татяна Димитрова

                                                                                                   Снежина Чолакова

като разгледа докладваното от административен съдия Т.Димитрова ЧКАНД № 156 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по частна жалба от Областна дирекция на МВР/ОД на МВР/-гр.Шумен,  депозирана чрез процесуалния представител гл.юрисконсулт С., против определение от 08.04.2014г., постановено по ВНАХД № 1056/2013г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

С обжалваното определение ШРС е върнал касационната жалба на ОД на МВР-Шумен срещу Решение № 149/14.03.2014г., постановено по НАХД № 1056/2013г. по описа на ШРС, като просрочена и е  прекратил производството по наказателно административен характер дело № 1056/2013г. на РС - Шумен.

За да постанови обжалвания акт, съдът е приел, че решението по горепосоченото дело е съобщено на частния жалбоподател на 17.03.2014г. и срокът за атакуване на същото е изтекъл на 31.03.2014г., от което следва, че подадената на 08.04.2014г. срещу него касационна жалба  се явява просрочена. С оглед на това е върнал жалбата на ОД на МВР и е прекратил производството по НАХД № 1056/13г. Съдът посочил, че така постановеното определение може да бъде обжалвано в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Това определение е получено от ОД на МВР на 14.04.2014г., а на 17.04.2014г. в Районен съд-гр.Шумен е депозирана частна жалба срещу него. В жалбата се твърди, че постановеното от въззивния съд определение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като жалбата срещу наказателното постановление е получена в ОД на МВР-гр.Шумен на 27.03.2014г. и касационната жалба  срещу него, подадена на 08.04.2014г., се явява подадена  в законоустановения срок.  С оглед на това се иска определението на ШРС да бъде отменено и касационната жалба да бъде разгледана.

         В законоустановения срок ответната страна не e депозирала възражение.

        Съдът, като съобрази релевираните в частната жалба оплаквания и доводи, намира същата за надлежно и своевременно подадена и в този смисъл - процесуално допустима, а разгледана по същество - основателна, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.63 ал. 1 предл.2 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК. В последната са посочени правомощията на касационната инстанция в касационното производство, а в чл. 215 т.3 от АПК на същата е предвидено, че касационната жалба се оставя без разглеждане, когато е подадена след срока по чл.211 от АПК. От това следва, че преценката дали касационната жалба е подадена след срока по чл.211 от АПК и дали същата следва да се остави без разглеждане, е предоставена на касационната инстанция.  Като е иззел тези правомощия на касационната инстанция, районният съд е постановил определението си в нарушение на закона.

С оглед на изложеното, настоящият касационен състав намира, че определението на ШРС, с което е върнал на ОД на МВР-Шумен  касационната му жалба срещу решението по НАХД № 1056/2013г. на ШРС и е  прекратил производството по това дело  е неправилно като постановено в нарушение на закона, поради което същото като незаконосъобразно следва да бъде отменено, а делото да се върне на районния съд за администриране на касационната жалба.

Мотивиран от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ определение от 08.04.2014г., постановено по ВНАХД № 1056/2013г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

            ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на действията по администриране на касационната жалба.

            Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                              ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                               2./п/

         ЗАБЕЛЕЖКА: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 29.04.2014г.