Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

51

град Шумен, 12.02.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова    Членове:  Христинка Димитрова

                                                                              Маргарита Стергиовска

при секретаря В.Русева и с участие на прокурор Я.Николова от ШОП, като разгледа докладваното от председателя Кремена Борисова КАНД № 281 по описа за 2018 г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от ЗаК.на за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния К.декс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на „Кауфланд България ЕООД и К.“ КД, представлявано от „Кауфланд България“ ЕООД, депозирана чрез юрисК.нсулт Д.Д., срещу решение № 464/19.10.2018г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВНАХД № 2516/2018г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 03 – 1715 от 27.08.2018г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор-Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с К.ето на основание  чл.83 от ЗАНН и чл.94 ал.2 от ЗаК.на за измерванията /ЗИ/ на „К.Б. ЕООД Е.Ко“ КД *** са наложени 12 отделни „имуществени санкции“ в размер на по 200/двеста/ лв. всяка, за нарушение на чл.44 т.4 от ЗИ във вр. с чл.43 ал.1 от ЗИ.

Касаторът изразява становище за незаконосъобразност на съдебното решение поради постановяването му при  неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложените с НП имуществени санкции. Жалбоподателят сочи, че първоинстанционният съд не е съобразил допуснатите съществени нарушения в производството по установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание по смисъла на чл.42 т.5 и чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН-наказващият орган не е посочил достатъчно точно,ясно и пълно правната квалификация и в какво се състои твърдяното нарушение,липсва пълно описание на нарушението,дата,мястото и обстоятелствата,при които е извършено ,както и потвърждаващите го доказателства,което съществено ограничило правото на защита на касатора. Освен това, касационният жалбоподател намира наложените санкции за незаконосъобразни , предвид обстоятелството, че деянията  му е следвало да се квалифицират като „маловажен случай“ на законово неизпълнение.Неизвършването на преценка за „маловажност“ от страна на административно наказващият орган съставлява съществен процесуален пропуск,накърняващ правото на защита на дружеството и самостоятелно основание за отмяна на обжалваното въззивно решение. Поради това се отправя искане за отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.В депозиран писмен отговор по касационната жалба  обосновава становището си за неоснователност на касационната жалба и отправя искане за отхвърлянето й като такава и оставяне в сила на първоинстанционното решение като законосъобразно,правилно и обосновано по подробно наведените в писмения отговор доводи и съображения.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба и моли съдебното решение да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна. Съображенията за това са следните:

С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 03 – 1715 от 27.08.2018г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор-Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание  чл.83 от ЗАНН и чл.94 ал.2 от Закона за измерванията /ЗИ/ на „К.Б. ЕООД Е.Ко“ КД *** са наложени 12 отделни „имуществени санкции“ в размер на по 200/двеста/ лв. всяка, за нарушение на чл.44 т.4 от ЗИ във вр. с чл.43 ал.1 от ЗИ.

За да постанови съдебния си акт съдът е установил следната фактическа обстановка:

Дружеството - жалбоподател „К.Б. ЕООД е.Ко“ КД, *** извършва търговска дейност в търговски обект - хипермаркет „Кауфланд“, находящ се в гр.Шумен, бул.”Симеон Велики” № 28. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на масите на продаваните хранителни стоки /плодове, зеленчуци, млечни продукти, месни продукти/ везни електронен тип с неавтоматично действие.

На 03.05.2018 г., служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършили надзорна проверка и оглед на средства за търговско измерване /СТИ, везна електронна с неавтомантично действие/ в посочения търговския обект за спазване на относимата нормативна уредба. В хода на проверката било констатирано, че „К.Б. ЕООД е.Ко“ КД в посочения търговски обект използва за измервания, свързани с търговските плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, електронни везни с неавтоматично действие. В рамките на реализираната проверка били установени следните нарушения:

1. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните плодове и зеленчуци везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-GTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер 3387741. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на плодове и зеленчуци, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

2. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните плодове и зеленчуци везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-GTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер 3387735. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на плодове и зеленчуци, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

3. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните плодове и зеленчуци везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-GTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер 3387763. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на плодове и зеленчуци, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

4. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните плодове и зеленчуци везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-GTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер 3387757. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на плодове и зеленчуци, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

5. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните млечни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432892788. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на млечни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

6. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните млечни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432897793. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на млечни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

7. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните млечни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432897805. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на млечни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

8. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните млечни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432897796. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на млечни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

9. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните месни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432897795. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на месни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

10. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните месни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432897811. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на месни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

11. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните месни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432897806. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на месни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

12. За осъществяване на търговски плащания дружеството използвало за измерване на продаваните месни продукти везна електронен с неавтоматично действие, тип UC-НTT-M CT, произведена от „Mettler Toledo“, с идентификационен номер В432892791. При проверката било установено, че посоченото средство за измерване е включено и в работно положение и се използва за продажбата на месни продукти, чрез измерване на тяхната маса, по обавени в обекта цени лева за килограм. Установено било също, че на везната е наличен знак за последваща проверка с вписан срок на валидност на последващата проверка – „Важи до: 07.2017 г.“, т. е. с изтекъл срок на валидност на последващата проверка след 31.07.2017 г.

Във връзка с тези констатации на 25.06.2018 г. на дружеството – нарушител бил съставен акт за установяване на административно нарушение № ШН 262/25.06.2018 г., за това, че използвало за измервания, свързани с търговски плащания, посочените везни, без знак за последваща проверка, който да е с валиден срок на последващата проверка, като актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 44, т. 4 от Закона за измерванията /ЗИ/, във вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ. Актът е бил съставен в присъствие на упълномощено от дружеството – нарушител лице, като последният подписал акта без възражения. Впоследствие, дружеството - жалбоподател не се е възползвало от законното си право и не е депозирало писмени възражения в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 03-1715 от 27.08.2018 г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „К.Б. ЕООД е.Ко“ КД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Е.Г., Е.П., И.Ч., М.П., С.П. и прокуристите В.Ф. и М.М. са наложени са  12 /дванадесет/ отделни „имуществени санции” в размер на по 200 /двеста/ лева на основание на основание чл. 83 от ЗАНН и чл. 94, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/ за нарушения чл. 44, т. 4 от Закона за измерванията, във вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

При така установената фактическа обстановка съдът приел, че в хода на административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване  на правото на защита на санкционираното лице. Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на жалбоподателя. Административно-наказателното производство е започнало с редовно съставен акт, съдържащ всички минимално изискуеми по смисъла на чл. 42 от ЗАНН реквизити. Същият е предявен и връчен на жалбоподателя. Действително в НП не са посочени изрично дата и място на извършване на нарушението,но от описанието на обстоятелствата,при които  е извършено същото в НП е видно,че нарушението е констатирано при извършена на 03.05.2018год. проверка в търговски обект-хипермаркет „Кауфланд“,стопанисван от дружеството с точно посочен адрес в гр.Шумен,поради което въззивният съд приел,че непосочването на датата и мястото на нарушението в конкретния случай не съставляват съществено процесуално нарушение,обуславящо незаконосъобразност на атакуваното НП,доколкото същите са изводими от обстоятелствената част на НП.Съдът приел също така, че вмененото на жалбоподателя нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава. Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, съдът счел за безспорно установено, че дружеството – жалбоподател  използвало за измервания,свързани с търговски плащания посочените в обстоятелствената част на АУАН и НП везни,без знак за последваща проверка,който да е с валиден срок на последваща проверка,с което е осъществило от обективна страна състава на нарушение на чл.44 т.4 във вр. с чл.43 ал.1 от ЗИ, като в тази връзка предходният съдебен състав кредитирал изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели. Деятелността,определена на плоскостта на правилно издирената  и приложена санкционна норма  на чл.85 ал.2 от ЗИ,съдът не възприел за „маловажна“ по смисъла на закона, с оглед липсата на доказателства, установяващи по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното административно нарушение в сравнение с обикновените случаи. Воден от тези съображения въззивният съд потвърдил атакувания правораздавателен акт.        

Касационната инстанция напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи досежно наличието на предпоставките за ангажиране отговорността на касатора в настоящото производство. В този смисъл, настоящият съдебен състав намира, че деянието, за което се ангажира отговорността на касатора е описано пределно ясно в акта и в издаденото въз основа на него НП, без да се поражда твърдяната в касационната жалба неяснота относно твърдяното нарушение, за осъществяването на която е привлечено към отговорност санкционираното дружество. Видно от текста на НП, на търговеца е вменено извършването на нарушение, изразяващо се в това, че  на 03.05.2018год. в търговски обект-„Хипермаркет Кауфланд Шумен-Тракия“,наход. се в гр.Шумен бул.“С.Велики“№28,стопанисван от дружеството „К.Б. ЕООД е.Ко“КД  търговецът използвал за измервания 12 броя везни,подробно описани и идентифицирани със съответните номера ,без знак за последваща проверка на средство за измерване в употреба с валиден срок на проверката,с което извършил нарушение на разпоредбата на чл.44 т.4 във вр. с чл.43 ал.1 от ЗИ.Даденото словесно описание на вмененото на инициатора на настоящото производство неизпълнение съответства напълно на законовия текст на чл. 44 т.4 от ЗИ,вменяващ задължение за лицата,които използват средства за измерване,каквото безспорно съставляват процесните 12 бр.везни,да не използват такива без знак по чл.43 ал.1 от ЗИ,а именно-без знак за последваща проверка.В този смисъл, съдът споделя решаващия извод на въззивния съд, че в хода на санкционното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на наказаното лице, доколкото служителите на ДАМТН са описани пределно ясно деятелността му от обективна и правна страна,както и обстоятелствата,при които същата била осъществена. Така вмененото му нарушение се потвърждава и от приобщените доказателства, включително от показанията на свидетелите,от които е установено,че и в 12 подробно описани в обстоятелствената част на АУАН и НП случая, изискуемият знак за последваща проверка е бил с изтекъл срок на валидност,с оглед на което съдът приел за безспорно установено,че санкционираното дружество използвало средство за измерване в нарушение на изискванията на чл.44 т.4 от ЗИ. В контекста на изложеното, твърденията на касатора в противен смисъл не биха могли да бъдат споделени, тъй като не се потвърждават от останалия доказателствен материал.Съдът,в настоящия касационен състав не споделя релевирания от касатора довод за допуснати съществени процесуални нарушения в производството по установяване на нарушението и издаване на НП,тъй като и в АУАН и в НП подробно за всяко едно от констатираните 12 нарушения са описани както самите нарушения,така и датата ,мястото и обстоятелствата,при които е осъществено всяко от тях.В тази насока правилно и законосъобразно първонстанционният съд приел,че доколкото датата и мястото на нарушението са изводими от обстоятелствената част на НП,не е налице твърдяното от касатора съществено процесуално нарушение,накърняващо правото на защита на санкционираното дружество,доколкото от съдържанието на АУАН и НП става достатъчно ясно какво нарушение е вменено на жалбоподателя,както и кога и къде е било извършено.С оглед на изложеното, касационната инстанция достига до единствено възможния правен извод, че с поведението си жалбоподателят е осъществил инкриминирата деятелност, което е обусловило ангажирането на отговорността му.Инкриминираната деятелност е подведена под приложимата в случая санкционна норма на чл.85 ал.2 от ЗИ, а  наложените санкции в минималния предвиден в закона размер са определени законосъобразно,в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН,като при индивидуализацията на същите административно наказващият орган отчел както липсата на наложени наказания за други нарушения по ЗИ,така и липсата на настъпили вредни последици от извършените нарушения.

Не биха могли да бъдат споделени и твърденията на касатора за „маловажност“ на приписаното му неизпълнение. Както правилно е отбелязал и предходният съдебен състав, нарушението е формално, такова на просто извършване и липсата на вредоносни последици не предопределя извод за по-ниската му обществена опасност. Освен споделените от касационната инстанция доводи на въззивния съд досежно неприложимост в случая на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН за „маловажност“ поради обстоятелството,че везните са били използвани за измервания,свързани с търговски плащания през сравнително продължителен период след изтичане срока на валидност на предходната проверка,през който не са гарантирани точността и достоверността на извършените измервания, следва да се има предвид и обстоятелството,че наказаното лице осъществява търговска дейност в популярен обект, посещаван от много хора и потенциалния кръг от засегнати лица от подобно противоправно поведение не е незначителен. Липсата на предходни подобни нарушения е съобразена при индивидуализацията на наложената санкция, определена в законовия `и минимум, посредством която най-пълно биха били постигнати целите на генералната и индивидуалната превенция. Поради изложеното и с оглед липсата на представени доказателства, които да сочат на по-ниска степен на обществена опасност на простъпката, то касационният състав намира, че въззивният съд правилно, съобразявайки спецификите на конкретния казус, е формирал извод за законосъобразност на наложената имуществена санкция, без при това да са налице релевираните от наказания субект отменителни основания.  

По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на районния съд е постановено в унисон с процесуалния и материалния закон, поради което не са налице сочените в касационната жалба основания за отмяната му.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 464/19.10.2018г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВНАХД № 2516/2018г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                     2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.02.2019 г.