Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№50

 град Шумен, 12.02.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното заседание на четвърти февруари две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова        Членове: 1. Снежина Чолакова

                                                                                            2. Бистра Бойн

при секретаря Ив. В.

и с участие на прокурор П. Вълчев от ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №298 по описа на 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано въз основа на касационна жалба от „К.С.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***45964, чрез пълномощник и процесуален представител адвокат Д. Т. при САК, срещу Решение №473/24.10.2018 г., постановено по ВАНД №1794/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен.

   Касаторът твърди, че съдебното решение е неправилно и необосновано. Излагат се аргументи за незаконосъобразността на НП, които са били предмет и на въззивното производство, а именно липсата на осъществено нарушение от страна на касатора и липсата на състав на нарушението. Твърди, че решаващият съд неправилно е кредитирал показанията на свидетелите – актосъставителя и свидетеля по акта, които са противоречиви, поради което е достигнал до незаконосъобразен правен извод за правилност на процесното НП. С оглед на тези съображения се иска съдът да отмени атакувания съдебен акт и да отмени Наказателно постановление №23/11.06.2018 г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ град София.

   Ответникът по касационната жалба ДКХ град София, редовно призована, не изпраща представител, но е постъпило писмено становище чрез юрисконсулт Г. П., редовно упълномощена, с което се оспорва касационната жалба като неоснователна и се отправя искане решението на РС град Шумен да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Излага аргументи, че извършеното от касатора нарушение е установено по безспорен начин. С оглед на това предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

   Шуменският административен съд, като прецени допустимостта и наведените в жалбата касационни основания, приема следното:

   С атакуваното решение е потвърдено Наказателно постановление Наказателно постановление №23/11.06.2018 г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта град София, с което на касатора „К.С.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***45964, на основание чл.103 от Закона за хазарта /ЗХ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл.9 ал.6 от ЗХ.

   За да постанови своето решение, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна следното:

   На 28.03.2018 г. е извършена проверка от контролни органи от ДКХ в игрална зала, оборудвана с игрални автомати, находяща се в град Шумен на бул. “Славянски” №3, стопанисвана от касатора. При проверката било установено, че отвън на фасадата на сградата на игралната зала били поставени две табели, на които е изписано наименование, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри“, а именно „CASINO CIRCLE“. За направените констатации бил съставен Констативен протокол №006334/28.03.2018 г. и приложен снимков материал към него и писмени обяснения от управителя на игралната зала и крупието.

   Въз основа на тази проверка е бил съставен Акт за установяване на административно нарушение №001067/023/30.04.2018 г. за извършено нарушение от касатора, изразяващо се в поставено наименование на фасадата на игралната зала, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри“, а именно „CASINO CIRCLE“, с което е нарушена разпоредбата на чл.9 ал.6 от ЗХ. Въз основа на така съставения Акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено и процесното НП №23/11.06.2018 г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.

   Въз основа на така установените факти районният съд е приел, че в случая по безспорен начин е установено нарушение на разпоредбата на чл.9 ал.6 от ЗХ, тъй като са налице доказателства, установяващи по категоричен начин, че на фасадата на сградата на игралната зала има поставена табела „CASINO CIRCLE“, в противоречие на забранителна норма на чл.9 ал.6 от ЗХ. С оглед на това решаващият съд е извел правния извод и законосъобразно ангажиране отговорността на касатора по реда на чл.103 от ЗХ. Въззивният съд е  констатирал също, че няма допуснати съществени нарушения на процесуалните правила както при съставяне на акта за установяване на нарушение, така и при издаване на НП и с оглед на това е приел, че наказателното постановление е законосъобразно и го е потвърдил.

   Настоящият касационен състав споделя напълно както установената от въззивния съд фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи. В тази връзка, твърденията на касатора за непоследователност и противоречащи на писмените доказателства показания на свидетелите Р.Б.и С.В., касационната инстанция приема за неоснователни. Законосъобразно въззивната инстанция, с оглед всички относими по делото доказателства, ги е кредитирала, тъй като не противоречат на останалия доказателствен материал по делото. Ирелевантно за спора е къде е била поставена табелата с надпис „Игрална зала за хазартни игри“, тъй като дружеството е санкционирано за друг вид табела и съответно за нарушение на чл.9 ал.6 от ЗХ. Въззивната инстанция, анализирайки приложимите правни норми и съобразявайки събрания доказателствен материал е извела решаващия правен извод, който се споделя и от настоящия състав, че нарушението извършено от касатора е установено по безспорен начин.

   Само за изчерпателност следва да бъде посочено и следното, доколкото в касационната жалба са наведени доводи за приложимостта на нормата на чл.10 от ЗХ: Разпоредбата на чл.9 ал.6 от ЗХ въвежда императивно забрана на игрална зала да се поставя наименование, различно от наименованието "Игрална зала за хазартни игри". От доказателствата по делото се установява, че на входната врата на проверения обект е поставено различно наименование. Допустимо е, съгласно  чл.10 ал.2 т.2 от ЗХ, да се обявява регистрираната търговска марка на дружеството, но при спазване на императивната забрана по предходната разпоредба. От систематичното тълкуване на двете норми се извлича извода, както и е приел и решаващия съд, че марката може да се заявява и обозначава, но не и на входа и на фасадата на игралната зала. Изключението по ал.2 на чл.10 от ЗХ се отнася до организатора на хазартни игри при рекламата им, а не за обозначаване на игралната зала, каквото е преназначението на надписа по чл.9 ал.6 от ЗХ.

   С оглед гореизложеното настоящата касационна инстанция приема, че  въззивният съд е постановил валиден, допустим и съответстващ на материалния закон съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила, а предявената касационна жалба се явява неоснователна.

   Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №473/24.10.2018 г., постановено по ВАНД №1794/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен.

   Решението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                        2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.02.2019г.