Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№41

 град Шумен, 11.02.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                     Членове: 1. Снежина Чолакова

                                                                                          2. Бистра Бойн

при секретаря Ив. В.

и с участие на прокурор П. Вълчев от ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №302 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по жалба от Т.О.М. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощник адв. Б. Н. при АК град Разград, срещу Решение №504/06.11.2018 г. по ВАНД №2251/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен.

   В жалбата се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като е нарушен материалния закон. Касаторът излага доводи за неправилно ангажиране на отговорността му с оглед събраните по делото доказателства, като твърди че незаконосъобразно е квалифицирано нарушението по чл.6 т.1 от ЗДвП, както и незаконосъобразно е определена санкционната норма по чл.177 ал.3 т.2 от ЗДвП. Като не е констатирал това, решаващият съд е постановил решение в противоречие с материалния закон. На това основание касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакувания съдебен акт и съответно да отмени Наказателно постановление №18-1729-000335/02.08.2018 г. на Началник сектор към ОД на МВР Шумен РУ Шумен.

   Ответната страна ОД на МВР град Шумен, редовно призован, не изпраща представител и не представя становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Районен съд град Шумен като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна, тъй като Решението на РС град Шумен е правилно, с оглед събраните по делото доказателства и не противоречи на материалния закон.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Шумен е потвърдил Наказателно постановление №18-1729-000335/02.08.2018 г. на Началник сектор към ОД на МВР Шумен РУ Шумен, с което на касатора на основание чл.177 ал.3 т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размера от 500.00 лв. за нарушение на разпоредбата на чл.6 т.1 от ЗДвП, а именно за това, че на 11.07.2018 г., в 11.40 ч., в с. Буйновци, на ул. В. Левски, е управлявал товарен автомобил „Мерцедес 2543Л Актрос“ с рег.№ *****, в зоната на действие на забранителен пътен знак В18, забраняващ навлизане на ППС с маса товар 3.5 тона.

   Прието е както от наказващия орган, така и от въззивния съд, че с деянието си касаторът е нарушил разпоредбата на чл.6 т.1 от ЗДвП и на основание чл.177 ал.3 т.3 от ЗДвП му е наложена съответната санкция. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №0261927/11.07.2018 г. от длъжностно лице при РУ град Шумен към ОД на МВР град Шумен.

   Спор по фактите няма между страните. Спорът е по отношение дадената правна квалификация на извършеното нарушение и съответно определената санкция.

   Въззивният съд е приел за фактическа обстановка, която не се различава от установената такава от наказващия орган. Констатирал е, че наказващият орган правилно е посочил правната квалификация на нарушението, както и правилно и законосъобразно е определена и санкционната норма.

   Тези правни изводи на решаващия съд настоящата касационна инстанция намира за законосъобразни, тъй като кореспондират с материалния закон и със събраните по делото доказателства. Правилно е прието от решаващия съд, че касаторът безспорно е осъществил състава на нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП, тъй като е управлявал товарен автомобил над 3.5 т., в зоната на действие на забранителен знак В18. За това нарушение законодателят в разпоредбата на чл.177 ал.3 т.2 от ЗДвП е предвидил изрична санкция, поради което законосъобразно на касатора на посоченото основание му е наложено административно наказание „глоба“ в минималния размер от 500.00 лв.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №504/06.11.2018 г. по ВАНД №2251/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна, поради което решението следва да се остави в сила.  

   Водим от горното, Шуменският административен съд

Р     Е     Ш     И:

  Оставя в сила Решение №504/06.11.2018 г. по ВАНД №2251/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен.

   Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                ЧЛЕНОВЕ:1./п/

                                                                                                    2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.02.2019г.