Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

40

 град Шумен, 11.02.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                     Членове: 1. Снежина Чолакова

                                                                                           2. Бистра Бойн

при секретаря Ив. В.

и с участие на прокурор П. Вълчев от ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №301 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по жалба от Р.В.Г. ***, с ЕГН **********, срещу Решение №522/15.11.2018 г. по ВАНД №1981/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен.

   В жалбата се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като правните изводи на съда са в противоречие с материалния закон и със събраните по делото доказателства. Касаторът твърди, че не е осъществил състав на административно нарушение по чл.123 ал.1 т.1 от ЗДвП, както от обективна, така и от субективна страна, тъй като не е разбрал, че е причинил ПТП. Контролните органи му съобщили инцидента по телефона и по късно му бил съставен съответно Акта за установяване на нарушение. Като е достигнал до друг правен извод, решаващият съд е постановил решение в противоречие с процесуалния и материалния закон, поради което касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното решението на РС град Шумен и да отмени НП №18-0869-000497/29.03.2018 г. на ВПД Началник сектор ПП към ОД на МВР град Шумен или да му бъде намален размера на наложената санкция и срока на лишаване от правоуправление.

   Ответната страна ОД на МВР град Шумен, редовно призована, не изпраща представител и не представя писмено становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Районен съд град Шумен като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Шумен е потвърдил НП №18-0869-000497/29.03.2018 г. на ВПД Началник сектор ПП към ОД на МВР град Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за нарушение на чл.123 ал.1 т.1 от ЗДвП. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №497/14.02.2018 г. от длъжностно лице при сектор ПП при ОД на МВР град Шумен.

   За да достигне до този правен извод, решаващият съд е приел за установено, че на 12.01.2018 г., около 09.30 ч., в град Шумен, по ул. Университетска, касаторът е управлявал товарен автомобил - влекач с рег.№ ****** и при маневра причинил ПТП, след което не е изпълнил задължението си да спре, за да установи какви са последиците от произшествието и напуска ПТП-то.

   При така установената фактическа обстановка, решаващият съд, с оглед събраните по делото доказателства, преценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност, е приел от правна страна, че касаторът е нарушил разпоредбата на чл.123 ал.1 т.1 от ЗДвП, вменяваща задължение на водач на МПС, участник в ПТП, да спре и да установи последиците от ПТП-то. Въз основа на това въззивният съд е приел, че правилно е била ангажирана отговорността на касатора по чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, като му е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. Решаващият съд изрично е посочил в мотивите си, че така определения размер както на глобата, така и на срока за лишаване от правоуправление са в минималния размер, предвиден от закона.   

   Настоящият касационен състав приема, че РС град Шумен е установил правилно фактическата обстановка и въз основа на нея е извел законосъобразни правни изводи. Решаващият съд е обсъдил релевантните за спора факти, както всички направени възражения от касатора. В тази връзка следва да се отбележи, че твърдението на касатора, че не е разбрал за инцидента и за това не е спрял, напълно е оборено в хода на съдебното производство пред въззивната инстанция. От разпита на свидетеля А.Х.П., който е бил пряк очевидец на ПТП-то и е бил водач на удареното ППС, по безспорен начин е установено, че касаторът е спрял, развикал се е на свидетеля и е отправил неприлични жестове към него. Следователно санкционираното лице е разбрал, че е причинил ПТП, но въпреки това е напуснал местото и е продължил движението си. Тези релевантни за спора факти са установени по категоричен начин от решаващия съд, посредством събраните писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №522/15.11.2018 г. на Районен съд град Шумен по ВАНД №1981/2018 г. е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна. Решението на Районен съд град Шумен е постановено при правилно установена фактическа обстановка и при правилно направени правни изводи по отношение приложението на процесуалния и материалния закон, поради което следва да се остави в сила.  

   Водим от горното, Шуменският административен съд.

Р     Е     Ш     И:

   Оставя в сила Решение №522 от 15.11.2018 г., постановено по ВАНД №1981/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен.

   Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

                                                                                                      2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.Влязло в сила на 11.02.2019г.