Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

№171

 

град Шумен, 29.04.2014 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

 

Председател:  Р. Цветкова                                                            Членове:  1. Татяна Димитрова

 

                                                                                                                       2. Снежина Чолакова

 

при секретаря Р. Х.

 

и с участие на прокурор Д. Долапчиев при ШОП

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №137 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производство по реда на чл.63 ал.1 предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано въз основа на касационна жалба от А.И.Д. ***, с ЕГН ********** против Решение №105/21.02.2014 г. по ВАНД №147/2013 г. по описа на Районен съд град Шумен.

 

   В жалбата се излагат аргументи за неправилност на атакувания съдебен акт, по същество свеждащи се до издаването му в нарушение на материалния закон. Касаторът счита, че са налице основания за отмяна на атакуваното пред въззивния съд НП, които основания решаващия съд не е установил. На това основание моли да бъде отменено атакуваното Решение на РС град Шумен и съответно отменено Наказателно постановление №30923-F034193/21.12.2012 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна.

 

   Ответникът по касационната жалба ТД на НАП град Варна, редовно призован, не изпраща представител и не е депозирал писмено възражение по касационната жалба.

 

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага съдът да остави в сила атакувания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

 

   Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 

   Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

 

   Предмет на съдебен контрол във въззивната инстанция е било Наказателно постановление №30923-F034193/21.12.2012 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна, с което на касатора на основание чл.355 ал.1 от КСО (изм.) е наложена глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл.7 ал.4 от КСО (изм.), за невнесени в срок осигурителни вноски за фонд ДОО за месец септември 2012 г. в размер на 70.40 лв., които е следвало да бъдат внесени до 10.04.2012 г. Въз основа на събраните по делото доказателства, с решението съдът е приел въззивната жалба за неоснователна и е потвърдил НП. Въззивният съд е приел за безспорно установено, че касатора, в качеството си на самоосигуряващо се лице, не е внесъл дължимите осигурителни вноски за фонд ДОО за месец септември 2012 г., в законоустановения срок по чл.7 ал.4 от КСО /изм./ - действаща редакция към момента на констатиране на нарушението, като дължимите осигурителни вноски за ДОО е следвало да бъдат внесени съответно до 11.10.2012 г. вкл. При така установената фактическа обстановка съдът е приел, че е налице неизпълнение на административно задължение от страна на санкционираното лице, за което правилно и законосъобразно същото е санкционирано с процесното наказателно постановление. Приел е, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, с оглед на което санкционираният правен субект правилно е подведен под административно-наказателна отговорност. Същевременно е счел, че при индивидуализацията на наказанието наказващият орган се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН.

 

   Осъществявайки проверка за съответствието на съдебното решение с материалния закон от една страна, а от друга, с посочените в касационната жалба пороци на правораздавателния акт, настоящата касационна инстанция намира изводите на съда за съответни на събраните по делото доказателства, а материалният закон е приложен правилно. В тази връзка въззивният съд е изложил аргументи, които напълно се споделят от настоящия съдебен състав.

 

   Неоснователно е твърдението, че въззивният съд не е събирал доказателства за компетентността на наказващия орган. Видно от събраните доказателства са изискани всички заповеди на Изпълнителния директор на НАП и в частност Заповед №ЗЦУ-28/06.01.2010 г., от която по категоричен начин се установява, че директорите на офисите към съответната ТД на НАП са упълномощени да издават НП, поради възражението за липса на компетентност е напълно неоснователно.

 

   Касаторът твърди, че решаващият съд е приел, че е осъществен състава на чл.355 ал.1 от КСО от обективна и субективна страна, без обаче да е изследвал дали е налице субективния елемент. Настоящият касационен състав намира, че доколкото категорично е прието от РС, че е осъществен състава на нарушението, то безспорно и съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН е прието, че нарушението е извършено виновно, т.е. наличие е и субективният елемент на административното нарушение. Касаторът не навежда никакви конкретни доводи, че не е налице субективния елемент. Напротив, установено е по категоричен начин, че към момента на съставяне на Акта за установяване на административно нарушение не е платена осигурителната вноска за процесния месец, както и не се навеждат твърдения, че е платена в по-късен момент, поради което и доколкото нарушението е формално по своя характер е налице виновно неизпълнение от страна на касатора.

 

   Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218 ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд

 

Р   Е    Ш    И   :

 

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №105/21.02.2014 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №147/2013 г. по описа на същия съд.

 

   Решение е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                      ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                   2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 29.04.2014г.