О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

№ 22

гр.Шумен, 08.01.2019 г.

         Шуменският административен съд в закрито заседание на осми януари две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                    Членове: Снежина Чолакова                                                                                                               Бистра Бойн

като разгледа докладваното от съдия Б.Бойн АД №347 по описа за 2018 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано въз основа на депозиран  протест от Павлин Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.59 ал.3 и чл.62 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав, приета от Общински съвет – гр.Велики Преслав. 

         Впоследствие, след депозиране на протеста, с решение № 580/52 по Протокол № 52/18.12.2018г. на Общински съвет– гр.Велики Преслав е изменил атакуваната с протеста разпоредба на чл.59 ал.3 и отменил разпоредбата на чл.62 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

         При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

         Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото решение № 580 по Протокол № 52/18.12.2018г. на Общински съвет– Велики Преслав, се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са изменени и отменени, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

         С отмяната на протестираната подзаконова нормативна разпоредба съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

         Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр.с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

         Доколкото делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.01.2019г. от 09.00 часа и с оглед установената недопустимост на оспорването, определението за насрочването му следва да бъде отменено.

         С депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в "Държавен вестник", което съдът намира за основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че е налице извършено обнародване в ДВ бр.97 от 23.11.2018г. По изложените съображения Общински съвет – Велики Преслав следва да бъде осъдена да заплати на Окръжна прокуратура-гр.Шумен сумата от 20.00лева, представляваща заплатена такса за обнародване в Държавен вестник.

         Водим от горното, съдът

    О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ определение от  09.11.2018 г., с което адм.д. №347/2018 г. по описа на Административен съд - град Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.01.2019 г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Павлин Вълчев- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу срещу чл.59 ал.3 и чл.62 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав, приета с Решение №419 по Протокол №33/19.12.2017г. на Общински съвет – гр.Велики Преслав. 

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №347/2018г. по описа на Административен съд - град Шумен.

         ОСЪЖДА Общински съвет– гр.Велики Преслав да заплати на Окръжна прокуратура - град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

         На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

         Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                               ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                                     2. /п/

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 18.01.2019г. като необжалвано.