О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 31

гр.Шумен, 09.01.2019г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на девети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

Административен съдия: Христинка Димитрова

като разгледа докладваното от съдията АД № 5 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на жалба на Н.А.А. и З.Ю.М. против Заповед № ДК-10-СИР-34/04.12.2018г. на Началника на РДНСК – Североизточен район.

Жалбата е подадена чрез административния орган, който в изпълнение на разпоредбата на чл.152, ал.2 от АПК е изпратил същата до съда, ведно със заверено копие на цялата административна преписка по издаване на акта.

         Едновременно с подаване на жалбата пред административния орган, оспорващите са депозирали жалба и в ШАдмС, насочена против същия административен акт. След извършена служебна справка в деловодството на ШАдмС, съдът констатира, че по жалбата на Н.А.А. и З.Ю.М. против Заповед № ДК-10-СИР-34/04.12.2018г. на Началника на РДНСК – Североизточен район в Административен съд – Шумен е образувано административно дело № 409/2018г. Налице е пълна идентичност както между страните, така и по отношение на предмета на оспорване по административно дело № 409/2018г. и № 5/2019г. на ШАдмС. 

При тези данни са налице условията на чл.159, т.7 от АПК, тъй като има образувано и висящо предходно административно дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание, с оглед на което жалбата на Н.А.А. и З.Ю.М. против Заповед № ДК-10-СИР-34/04.12.2018г. на Началника на РДНСК – Североизточен район следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство по по-късно образуваното дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.А. и З.Ю.М. против Заповед № ДК-10-СИР-34/04.12.2018г. на Началника на РДНСК – Североизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5 по описа за 2019г. на Административен съд – гр.Шумен.

На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

 Административен съдия: /п

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.