Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№164

град Шумен, 17.04.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

            Шуменският административен съд, в публичното заседание на четиринадесети април две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова                            Членове: Христинка Димитрова

                                                                                          Маргарита Стергиовска

при секретаря Ив. В.

и с участие на прокурор Д. Долапчиевот ШОП

като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 123 по описа на 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

С решение № 35 от 24.01.2014г. постановено по ВНАХД № 1324/2013г. по описа на Районен съд - гр. Шумен е отменено Наказателно постановление №1823/ 12.08.2013 год. на началник сектор ПП при ОДМВР, с което на М.Р.И. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане.

Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба от ОДМВР-Шумен чрез юриск. С., в която се релевират доводи, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон и при съществени процесуални нарушения. Отправено е искане до съда за отмяна на решението на районния съд и за потвърждаване на отмененото с него наказателно постановление.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Моли решението като неправилно и незаконосъобразно да бъде отменено, а НП потвърдено.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 от АПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на касационен контрол съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна следното:

На 31.07.13 год. около 16.50 часа по път I-2 км.112+994 в посока към гр. Варна  М.Р.И. управлявал лек автомобил, марка “Рено  Мастер”, собственост на Е.Х. и бил спрян за рутинна проверка от служители при РПУ – гр.Шумен. Било установено, че И. няма документ за сключена застраховка “гражданска отговорност” за управляваното от него МПС. За констатираното нарушение е съставен  акт за установяване на административно нарушение №1823 от 31.07.13 год. Актосъставителят е посочил, че  М.Р.И. управлява  л.а. марка “Рено  Мастер”, собственост на Е.Х. ,” във връзка  с чието  притежаване и използване  няма сключен и действащ договор за сключена   задължителна гражданска отговорност.” Посочил е, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 315 ал.1  пр. последно т.1 вр. чл. 249 ал.1 от Кодекса за застраховане.

Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление постановление №1823 / 12.08.2013 год. на началник сектор ПП при ОДМВР, с което на М.Р.И. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане..

По делото  е представено  копие на Добавък № 1 към  застрахователна полица № 02113001460382 от 22.08.13  от ЗД БУЛ ИНС АД  с писмо изх. № от 07.01.14г., от което е видно, че полица № 02113001460382 е сключена на 29.05.13 в 14,24 часа  с начало на действие  от 16,00 часа на 29.05.13  до 24,00 часа на 28.06.14г .С добавъка  след установява не на техническата грешка при изготвянето  на полицата е  направена корекция  като е променена  собствеността на МПС  и модела Рено от Инетрстар на Рено Мастер.

 Въз основа на така установената фактическа обстановка, въззивният съд е приел, че И. не е осъществил от субективна страна посоченото в акта и в издаденото въз основа на него наказателно постановление, административно нарушение по чл. 315 ал.1 пр. посл.т.1 вр. чл.249, т.1 от КЗ. След анализ на доказателствата е достигнал до извод, че административно - наказващият орган неправилно е посочил и  приложил действащата санкционна разпоредба, като  е наложил наказание за нарушение което жалбоподателя не е извършил, доколкото последният не следва да носи отговорност за грешки допуснати от служителят на застрахователното дружество при изпълнение на служебните му  задължения  по коректно описване на данните в застрахователната полица.

Шуменският административен съд споделя установената от въззивния съд фактическа обстановка, както и направените въз основа на нея правни изводи.

В настоящото производство спорът се свежда до това дали при управление на МПС И. е представил валидна полица за застраховка „Гражданска отговорност”.

Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение е длъжно да сключи договор за застраховка “Гражданска отговорност”. В чл.  249 на КЗ са посочени задължителните застраховки: 1. "Гражданска отговорност" на автомобилистите по раздел II, буква "А", т. 10.1 от приложение № 1, наричана по-нататък "задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите"; 2. "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз по раздел II, буква "А", т. 1 от приложение № 1, наричана по-нататък "задължителна застраховка "Злополука" на пътниците"; 3. други застраховки, установени със закон или с международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.”

От материалите по делото се установява, че по време на проверката И. е представил полица за сключена застраховка „гражданска отговорност”, но контролните органи счели, че тази полица е за друг автомобил, тъй като били посочени друг регистрационен номер и марка на автомобила и съставили АУАН срещу И. за това, че като водач на МПС няма сключен валиден договор за застраховка „ГО”.

По делото са представени доказателства, касаещи застрахователна полица № 02113001460382 издадена от  ЗД БУЛ ИНС АД , за л.а.  марка “Рено мастер”,  която е  с валидност от 16,00 часа на 29.05.13  до 24,00 часа на 28.06.14г.

Тези доказателства правилно са кредитирани с доверие от въззивния съд, тъй като изхождат от застрахователя. Въз основа на тях съдът е достигнал до единственият правилен правен извод, че И. е  управлявал  МПС –марка Рено мастер”, с рег. Н 4152ВК, за което  е имало валидно сключен договор за гражданска отговорност, като полицата е била сключена преди  извършване на проверката.

Въззивният съд е отчел, че при сключването на полицата са допуснати технически грешки относно името на собственика  и модела автомобил, които са коригирани с издадени по късно добавъци. Грешките са били установени именно по повод извършената проверка от органите на РПУ Шумен които установили несъответствие със представените им по време на проверката документи - по време на проверката жалбоподателят е представил договор за сключена застраховка “Гражданска отговорност”, в хода на която се установили несъответствия, което от своя страна довело до съставените добавъци за корекция в процесната полица от страна на застрахователя. Тези доказателства не са оспорени пред въззивната инстанция, поради което имат своята материална доказателствена сила.

Въз основа на гореизложеното, настоящата касационна инстанция намира, че ответникът не е извършил административното нарушение, за което е привлечен към административнонаказателна отговорност. Видно от издадените добавъци от застрахователя към полицата, макар и след датата на проверката, са отстранени допуснатите грешки и като не е съобразил тези обстоятелства при издаването на НП, административнонаказващият орган е нарушил материалният закон.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл. 218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр. Шумен като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 1 и ал. 2, от АПК, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 35 от 24.01.2014г. постановено по ВНАХД № 1324/2013г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

            Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                             ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

               2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.04.2014г.