Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№162

град Шумен, 17.04.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова                       Членове:  Христинка Димитрова

                                                                                              Маргарита Стергиовска

при секретаря Ж. С. и с участие на прокурор Д. Долапчиев от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 551 по описа за 2013г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на В.П.И., депозирана чрез адв. Д.Ц. от АК – гр. Варна, срещу решение № 696/13.11.2013г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 505/2013г. по описа на същия съд. С оспорения съдебен акт е изменено Наказателно постановление № 282/11.03.2013г., издадено от директор на Регионална дирекция по горите – гр. Шумен, с което на В.П.И., ЕГН **********, на осн. чл. 84, ал. 2, във вр. с чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева, като съдът е намалил размера на наложеното административно наказание „глоба” на 200 /двеста/ лева, на осн. чл. 94, ал. 1, във вр. с чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД е наложено административно наказание „лишаване от правото да ловува” за срок от 3 /три/ години, на осн. чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: ловна карабина „Браунинг – Лонг трак” кал. 300 „Уинчестър магнум”, с фабр. № 15379/311МР04873, оптически прибор за нощно виждане „Dedal” 480, модел D – 480 XR – 5, 100 мм, 3.7х, XR – 5 Gen, № 41006, електрически фенер с инфрачервена светлина „Yukon”, лазерен прицел с червена светлина „Walther” с фабр. № АВ 05Н1354, и на осн. чл. 95, ал. 2, във вр. с чл. 95 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, послужило за извършване на нарушението, марка „Нисан Патрол”,

Касаторът излага аргументи за незаконосъобразност на съдебното решение поради постановяването му в нарушение на материалния закон и процесуалния закон. В представената уточнителна молба релевира подробни доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление поради допуснати нарушения на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. Сочи, че нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено са описани неточно и непълно, което представлява съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на издаденото НП. На следващо място твърди, че в хода на съдебното производство не са събрани безспорни доказателства, установяващи приписаната на В.И. деятелност, а анализът на събрания доказателствен материал налага извод за недоказаност на вмененото му нарушение. С оглед на това, касаторът моли за отмяна на съдебното решение, с което е изменен правораздавателния акт и за постановяването на друго, с което процесното наказателно постановление бъде отменено. В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. Ц., който аргументира становището за незаконосъобразност на съдебния акт.

         Ответната страна – Регионална дирекция по горите /РДГ/ - гр. Шумен, в депозираното писмено становище навежда аргументи за законосъобразност на процесното решение. В съдебно заседание се представлява от адв. Е.Г. от АК – гр. Шумен, който оспорва предявената жалба.

         Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че процесният съдебен акт е правилен и законосъобразен и като такъв следва да бъде оставен в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на депозираната жалба и обсъди направените нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

С атакуваното решение е изменено Наказателно постановление № 282/11.03.2013г., издадено от директор на Регионална дирекция по горите – гр. Шумен, с което на В.П.И., ЕГН **********, на осн. чл. 84, ал. 2, във вр. с чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева, като съдът е намалил размера на наложеното административно наказание „глоба” на 200 /двеста/ лева, на осн. чл. 94, ал. 1, във вр. с чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД е наложено административно наказание „лишаване от правото да ловува” за срок от 3 /три/ години, на осн. чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: ловна карабина „Браунинг – Лонг трак” кал. 300 „Уинчестър магнум”, с фабр. № 15379/311МР04873, оптически прибор за нощно виждане „Dedal” 480, модел D – 480 XR – 5, 100 мм, 3.7х, XR – 5 Gen, № 41006, електрически фенер с инфрачервена светлина „Yukon”, лазерен прицел с червена светлина „Walther” с фабр. № АВ 05Н1354, и на осн. чл. 95, ал. 2, във вр. с чл. 95 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, послужило за извършване на нарушението, марка „Нисан Патрол”,

За да постанови съдебния си акт, съдът е установил следната фактическа обстановка:

На 12.03.2012 год. свидетеля Р.С. отивайки към работното си място в горско стопанство Паламара” минал през местността “Капуново” за която отговарял като горски надзирател. Направило му впечатление, че на около 150 метра от пътя на нивата има четири трупа на диви прасета. Веднага се обадил на свид. С.Б., който от своя страна сигнализирал в ОДМВР гр. Шумен за случилото се. На место пристигнали служители на ОДМВР гр. Шумен и бил извършен оглед на местопроизшествието. При извършения оглед  било установено, че има следи от автомобилни гуми, както и близо до тях били открити и иззети  гилзи от ловна карабина.

По случая било образувано ДП № 360/2012г. по описа на РУ “Полиция” гр. Шумен за извършено престъпление по чл. 237 ал.1 от НК. В последствие това досъдебно производство било обединено с ДП. № 63/12г. по описа на РУ “Полиция” гр. Каолиново. По ДП № 360/12 била изготвена съдебно-балистична експертиза от която се установява, че намерените на 12.03.2012г. гилзи са изстреляни с представената за изследване ловна карабина “Браунинг” собственост на жалбоподателя. От протокол за доброволно предаване от 26.03.2012г. е видно, че ловната карабина е предадена оборудвана с монтирани на нея прибор за нощно виждане, електрически фенер и лазерен прицел. От изготвения доклад на комисията, назначена със Заповед № 26/31.01.2013г. на директора на РДГ – Шумен е видно, че оставените и фиксирани следи от автомобил в землището на с. Черноглавци, където са и намерените гилзи от карабината на жалбоподателя са оставени от гумите на автомобил “Нисан Патрол”

На 16.11.2012г. прокурор при НПРП прекратява наказателното производство. След влизане в сила на постановлението за прекратяване било изпратено копие до Регионална дирекция по горите гр. Шумен с оглед извършено административно нарушение от страна на жалбоподателя.

На 31.01.2013г. Директора на РДГ - Шумен изготвя Заповед № 26 /31.01.2013г. с която назначава 5 членна комисия, която наред с други задачи има за задача да установи, дали оставените и фиксирани следи от автомобил в землището на с. Черноглавци, където са и намерените гилзи от карабината на жалбоподателя, са оставени от гумите на автомобил “Нисан Патрол” . Представения на 20.02.2013г. доклад заключава, че конфигурацията и релефните очертания на гумите на процесния автомобил са идентични с тия фиксирани на местопроизшествието на 12.03.2012г.

Възползвайки се от специалните разпоредби на чл. 36 ал.2 от ЗАНН,  Регионална дирекция по горите гр. Шумен в лицето на нейния Директор е издава НП № 282/11.03.2013год., с което  на осн. чл. 53 от ЗАНН и чл. 96 ал.1 от ЗЛОД на жалбоподателя е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800лв./осемстотин лева/, лишаване от право на ловуване за срок от три години, отнемане в полза на държавата на вещи послужили за извършване на нарушението – ловна карабина “Браунинг” – “Лонг трак” кал.300 “Уинчестър магнум” с фабр. №  15379/311МР04873, Оптически прибор за нощно виждане “Dedal” 480, модел D - 480 XR – 5, 100 мм. 3.7х, XR – 5 Gen № 41006, Електрически фенер с инфрачервена светлина “YUKON”, Лазерен прицел с червена светлина “WALTHER” с фабр. № АВ 05Н1354, отнемане в полза на държавата на МПС послужило за извършване на нарушението – автомобил “Нисан модел Патрол”.

С оглед така установените обстоятелства, районният съд установил, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, предопределящи отмяната на наказателното постановление. Съдът счел още, че санкционираният субект действително е осъществил вмененото му администратвно нарушение по чл. 84, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗЛОД, поради което законосъобразно му е наложено административно наказание, същевременно счел, че са налице предпоставките за намаляване размера на санкцията и изменил НП в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” от 800 лв. на 200 лв. 

Касационната инстанция, в изпълнение на възложените и контролни функции и след преценка на фактите по делото намира, че при правилно установена фактическа обстановка, районният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, без да са налице сочените от оспорващия отменителни основания. С процесното наказателно постановление касаторът е санкциониран за това, че е осъществил движение с извадено от калъф ловно оръжие – законно притежавано по силата на разрешително за носене на оръжие № АП 017416 – ловна карабина „Браунинг” – „Лонг трак” кал. 300 „Уинчестър магнум”, представляващо „ловуване” по см. на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД, за времето от 22.00 часа на 11.03.2012г. до 16.00ч. на 12.03.2012г., в землището на с. Черноглавци, общ. Венец, обл. Шумен, в Ловно стопански район на Ловна дружина – с. Черноглавци, като деянието е извършено в забранено за лов време, в забранено за лов място и чрез използването на забранени средства за ловуване. За да се приеме, че са налице основания за ангажиране отговорността на касатора, следва да се отговори на въпроса осъществил ли е касаторът „ловуване” по см. на ЗЛОД, в забрането за лов време и място, чрез изплозването на забранено средство за ловуване и осъществено ли е това поведение виновно.

Видно от изготвената съдебно-балистична експертиза по ДП № 360/12 се установява, че намерените на 12.03.2012г. гилзи са изстреляни с представената за изследване ловна карабина “Браунинг” собственост на касатора. Ловната карабина е предадена оборудвана с монтирани на нея прибор за нощно виждане, електрически фенер и лазерен прицел, което е обективирано в протокол за доброволно предаване от 26.03.2012г. От изготвения доклад на комисията, назначена със Заповед № 26/31.01.2013г. на директора на РДГ – Шумен във връзка с извършена проверка се установява, че оставените и фиксирани следи от автомобил в землището на с. Черноглавци, където са и намерените гилзи от карабината на касатора са оставени от гумите на автомобил “Нисан Патрол”

С оглед гореизложеното, настоящият съдебен състав, като съобрази приобщения доказателствен материал и относимата нормативна уредба, намира, че И. действително е „ловувал” по вложения в разпоредбата на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД смисъл. От материалите по делото по категоричен начин се установява, че в периода от 22.00 часа на 11.03.2012г. до 16.00ч. на 12.03.2012г. И. е управлявал автомобил марка „Нисан Патрол”,  в указаната в НП територия, следователно в НП е определено времето на извършване на нарушението и мястото на извършването му.

Неоснователно е възражението на касатора за липса на осъществено административно нарушение по см. на чл. 84, ал. 2, във вр. с чл. 84, ал. 1, предл. 3 и 5, във вр. с чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД и чл. 65, т. 4 и 9 от ЗЛОД. От фактите по делото, в частност от официално писмо изх. № 122/20.02.2013г. на директора на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара” се установява, че към процесните дати на В.И. не е издадено разрешение за индивидуален лов в държавните ловностопански райони на ТП ДЛС „Паламара”, в чийто обхват попада и ловното поле на ЛД – с. Черноглавци.

От материалите по делото се установява, че ловът е извършен в забранено за това време и със забранени средства. От приобщените доказателства, в частност от Протокол за извършена техническа експретиза, извършена от инж. Х.Х., става видно, че монтираните към карабината три уреда - оптически прибор за нощно виждане „Dedal” 480, модел D – 480 XR – 5, 100 мм, 3.7 х, XR – 5 Gen, № 41006, електрически фенер с инфрачервена светлина „Yukon”и лазерен прицел с червена светлина „Walther”с фабр. № АВ 05Н1354 представляват забранени средства за ловуване по см. на чл. 65, т. 4, предл. второ и трето и т. 9 от ЗЛОД. Оптичният прибор за нощно виждане има характера на прибор с електронно оптичен преобразувател на изображението и вграден IR прожектор. Електрическият фенер с инфрачервена светлина „Yukon” представлява изкуствен източник на светлина и приспособление за осветяване на целта, а лазерният прицел с червена светлина „Walther” представлява изкуствен източник на светлина и приспособление за осветяване на целта. При това положение законосъобразен и съответен на закона се явява решаващият извод на районния съд за доказаност на приписаното на В.И. нарушение.

В обобщение на гореизложеното, касационният съд, ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр. Нови пазар като правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 696/13.11.2013г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 505/2013г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                            ЧЛЕНОВЕ:1/п/

                                                                                                                           2 /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.04.2014 г.