Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

258

град Шумен, 15.11.2018г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на дванадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

Председател:  Снежина Чолакова

                                                                            Членове: Христинка Димитрова

                                                                                         Маргарита Стергиовска

при секретаря В. Русева и с участие на прокурор Яна Николова от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 236 по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от „Е.И.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ******, депозирана чрез пълномощник адвокат Е. М. при АК гр. Бургас, срещу Решение № 358/02.08.2018 г., постановено по ВАНД № 1524/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

    В жалбата се сочи, че обжалваното решение е неправилно. Сочи се, че съдът не е изпълнил процесуалното си задължение да извърши цялостен контрол за законосъобразност на обжалваното наказателно постановление, не е обсъдил направените от дружеството възражения и не е отговорил на въпроса дали дадените предписания са законосъобразни. Сочи се, че доводите на съда досежно обосноваността и справедливостта на наложената имуществена санкция също са неправилни и въз основа на тези съображения касаторът отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и за потвърденото с него наказателно постановление, а при условията на евентуалност се иска да се намали размера на наложената санкция до нейния законен минимум.

         Ответната страна РИОСВ град Шумен, редовно призована, за нея се явява директор на Дирекция „АФПД“ Н. Г., редовно упълномощена, която изразява становище за неоснователност на касационното оспорване и излага подробни мотиви за завишената обществена опасност на извършеното нарушение.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба и отправя искане съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

         Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

         Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна, поради следните съображения:

         С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 14/10.05.2018г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и води -гр.Шумен, с което на “Е.И.” ЕООД- ***, ЕИК:******, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.166, т.3, вр. с чл.165, във вр. с чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000,00 лева.

За да постанови съдебния си акт, съдът е установил следната фактическа обстановка: Е.И.” ЕООД ***, Булстат *****, с адрес на управление:***, р-н Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, стопанисвало инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци, намираща се на ул.“Варненско шосе“ №6 в гр.Шумен. На 07.07.2018г. била извършена проверка на обекта от инспектори при РИОСВ-Шумен за спазване на относимите нормативни изисквания. Било установено, че в момента на проверката посредством действаща сортираща инсталация се извършва дейност по сепариране и балиране на смесени битови отпадъци. Установено било също, че в резултат на посочената дейност се образува отпадък -подситова фракция, който обаче се събира и съхранява на открита площадка, без трайна настилка. Проверяващите счели, че същата не отговаря на съответните нормативни изисквания, както и че подситовата фракция следва да се води с код 19 12 12, а не с код 19 12 09, тъй като не съдържа единствено минерали. Направените констатации били отразени в Констативен протокол №СР-47/07.07.2017г., с който били дадени различни предписания, включително и да се премести подситовата фракция на площадка с трайна настилка, отговаряща на изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци или да се предаде на фирма, притежаваща документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, а също и да се уведоми писмено РИОСВ-Шумен за изпълнението на посоченото предписание. Бил определен срок за изпълнение на дадените предписания до 07.08.2017г. На 24.08.2017г. била извършена проверка, при която било установено, че посоченото предписание не е изпълнено. Бил съставен Констативен протокол № СР-55/24.08.2017г., с който отново било дадено същото предписание със срок за изпълнение- до 25.09.2017г. Въпреки че дружеството било надлежно уведомено за дадените предписания чрез връчване на констативните протоколи на управителя на обекта, даденото предписание не били изпълнено не само в предоставения срок, но и изобщо. На 01.11.2017г. била извършена последваща проверка на посочения обект, при която това обстоятелство било установено. Установено било също, че в РИОСВ-Шумен не са входирани документи относно изпълнение или удължаване на срока за изпълнение на предписанието. Направените констатации били отразени в Констативен протокол № СР-67/01.11.2017г., в който представителят на дружеството записал, че ще внесе допълнителни възражения, но такива не били депозирани. Във връзка с тези констатации на 27.11.2017г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството-жалбоподател за това, че не е изпълнило дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС предписание с Констативен протокол № СР-55/24.08.2017г. Актът бил съставен в присъствието на надлежен представител на дружеството, бил предявен и подписан с общи възражения. Писмени такива не били депозирани в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт на 10.05.2018г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което “Е.И.” ЕООД- *** било наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лв. за извършено нарушение по чл.166, т.3, във вр. с чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

         При така установената фактическа обстановка съдът приел, че в хода на административнонаказателното производство не са налице нарушения на материалния и процесуалния закон, а от събраните писмени и гласни доказателства, които са преценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност, въззивният съд е достигнал и до извод относно безспорната установеност на вмененото на касатора нарушение. В тази връзка, районният съд е обсъдил задълбочено направените от дружеството възражения и ги е отхвърлил като неоснователни. Приел е, че санкционираното лице не е изпълнил в срок дадените му предписания по спазване на ЗООС, поради което правилно е бил привлечен към отговорност, като е изложил и подробни мотиви по отношение размера на наложената санкция, която е определена правилна и съответства на тежестта на нарушението. Въз основа на тези съображения съдът е потвърдил атакуваното наказателно постановление.

Касационната инстанция напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи досежно наличието на предпоставките за ангажиране отговорността на касатора в настоящото производство.

Съдът намира за неоснователни изложените в касационната жалба твърдения за едностранчив подход при обсъждане на доказателствата и необсъждане на направените от дружеството възражения. В действителност районният съд е обсъдил всички доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и е изложил подробни мотиви защо кредитира някои от тях. Неоснователно е и твърдението, че съдът се е десезирал от задължението си да обсъди законосъобразността на дадените предписания. В действителност от подробните мотиви на районния съд е видно, че същият е обсъдил всички възражения на дружеството относно незаконосъобразността на дадените предписания и ги е отхвърлил като неоснователни.

Напълно се споделят и изложените от районния съд мотиви относно правилната индивидуализация на наложената санкция. Същата е определена в предвидения в санкционната норма размер и е съобразена с тежестта на извършеното нарушение. Независимо, че не е налице повторност по смисъла на чл.165, ал.2 от ЗООС, наличието на друго, предходно нарушение завишава степента на обществена опасност на процесното нарушение и правилно наложената санкция е определена над законния минимум.

В обобщение на изложеното, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

         Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :   

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 358/02.08.2018 г., постановено по ВАНД № 1524/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

  Решението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                           ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                     2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 15.11.2018 г.