Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№161

град Шумен, 15.04.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова                      Членове:  Христинка Димитрова

                                                                                              Маргарита Стергиовска

при секретаря Ж. С. и с участие на прокурор Д. Долапчиев от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 58 по описа за 2014г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на В.П.И., депозирана чрез адв. Д.Ц. от АК – гр. Варна, срещу решение № 171/18.11.2013г. на Новопазарския районен съд, постановено по ВНАХД № 222/2013г. по описа на същия съд. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 317/22.03.2013г., издадено от директор на Регионална дирекция по горите – гр. Шумен, с което на В.П.И., ЕГН **********, на осн. чл. 84, ал. 2, във вр. с чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева, на осн. чл. 94, ал. 1, във вр. с чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД е наложено административно наказание „лишаване от правото да ловува” за срок от 3 /три/ години, на осн. чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: ловна карабина „Браунинг – Лонг трак” кал. 300 „Уинчестър магнум”, с фабр. № 15379/311МР04873, оптически прибор за нощно виждане „Dedal” 480, модел D – 480 XR – 5, 100 мм, 3.7х, XR – 5 Gen, № 41006, електрически фенер с инфрачервена светлина „Yukon”, лазерен прицел с червена светлина „Walther” с фабр. № АВ 05Н1354, и на осн. чл. 95, ал. 2, във вр. с чл. 95 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, послужило за извършване на нарушението, марка „Нисан Патрол”, с рег. № В 6147 РМ.

Касаторът излага аргументи за незаконосъобразност на съдебното решение поради постановяването му в нарушение на материалния закон и процесуалния закон. В представената уточнителна молба релевира подробни доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление поради допуснати нарушения на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. Сочи, че нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено са описани непрецизно, което по същността си представлява съществено процесуално нарушение, обуславящо извод за незаконосъобразност на административнонаказателното производство. На следващо място твърди, че в хода на съдебното производство не са приобщени безспорни доказателства, установяващи приписаната на В.И. деятелност, а анализът на събрания доказателствен материал налага извод за недоказаност на вмененото му нарушение. С оглед на това, касаторът моли за отмяна на съдебното решение, с което е потвърден изцяло правораздавателния акт и за постановяването на друго, с което процесното наказателно постановление бъде отменено. В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. Цветков, който аргументира становището за незаконосъобразност на съдебния акт.

         Ответната страна – Регионална дирекция по горите /РДГ/ - гр. Шумен, в депозираното писмено становище навежда аргументи за законосъобразност на процесното решение. В съдебно заседание се предствавлява от адв. Евгени Гандев от АК – гр. Шумен, който оспорва предявената жалба.

         Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че процесният съдебен акт е правилен и законосъобразен и като такъв следва да бъде оставен в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на депозираната жалба и обсъди направените нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

С атакуваното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 317/22.03.2013г., издадено от директор на Регионална дирекция по горите – гр. Шумен, с което на В.П.И., ЕГН **********, на осн. чл. 84, ал. 2, във вр. с чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева, на осн. чл. 94, ал. 1, във вр. с чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД е наложено административно наказание „лишаване от правото да ловува” за срок от 3 /три/ години, на осн. чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: ловна карабина „Браунинг – Лонг трак” кал. 300 „Уинчестър магнум”, с фабр. № 15379/311МР04873, оптически прибор за нощно виждане „Dedal” 480, модел D – 480 XR – 5, 100 мм, 3.7х, XR – 5 Gen, № 41006, електрически фенер с инфрачервена светлина „Yukon”, лазерен прицел с червена светлина „Walther” с фабр. № АВ 05Н1354, и на осн. чл. 95, ал. 2, във вр. с чл. 95 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, послужило за извършване на нарушението, марка „Нисан Патрол”, с рег. № В 6147 РМ.

За да постанови съдебния си акт, съдът е установил следната фактическа обстановка:

На 25.03.2012г. жалбоподателят В.И. и още едно лице с неустановена по делото самоличност решили да извършват лов на диви животни на територията на ловно-стопанския район на Ловна дружина с. Сини вир, въпреки, че това бил забранен за лов период. Същият не притежавал разрешително за лов и за улеснение на лова монтирал на оръжието си уред, излъчващ инфрачервена светлина.

Същата вечер служители на ОД на МВР и представители на горското стопанство решили да организират акция по залавянето на бракониери в землището на с. Сини ври, които действали в този и съседните райони и ловували забранен дивеч по един и същи метод – убивали само едри животни /диви прасета, елени, сърни/, завличали ги с МПС с висока проходимост до по-удобно място, отрязвали само бутовете и рибиците и оставяли трупа в гората.

Когато джипа, ползван от жалбоподателя и придружаващото го лице, навлязъл в гората по пътя от кантона от с. Долина, около 22.00 часа на 25.03.2012г. бил забелязан от поставените на пост полицейски служители. В последствие при движението му из гората бил забелязан от няколко други поста. Чути били и изстрели. Всички постове видели, че джипа бил оборудвам с инфрачервена процветка за нощно виждане. Когато бракониерите си тръгнали, полицейските служители направили опит да ги спрат с лента със шипове, но поради особеностите на гумите на МПС с висока проходимост, използвано от жалбоподателя, гумата не се спукала и те успели да избягат.

Малко по-късно втори пост на полицията опитала да спре бракониерите, но водачът на автомобила не се подчинил да подадения сигнал със стоп палка на служителя на МВР и успял да избяга окончателно около 03.00 часа на следващия ден.

По сведенията на всички постове на сутринта полицейските служители и служител от горското – А.Ф.– направили обход на изминатия от бракониерите маршрут. В гората на сутринта бил намерен труп на елен, от който липсвали двата бута.

Оперативно издирвателните дейности сочели, че жалбоподателят е един от възможните извършители.

Местоработата му била посетена още на следващия ден от служители на ОД на МВР –гр. Шумен, които открили търсения джип със свалени гуми и измит. По-късно намерили тези гуми, изхвърлени, а в едната имало забит шип от лента за принудително спиране. В джипа намерили пет гилзи от притежаваното от В.И. оръжие.

На отправения по време на обиска въпрос от свидетеля М.Б. – сружител на ОДМВР – гр. Шумен, защо не е спрял снощи, когато му бил подаден сигнал, И. отговорил, че се е страхувал от последиците, ако бъде заловен там на място.

Образувано било ДП № 63/2012г. на РУП Каолиново, обединило в себе си няколко производства за извършен бракониерски лов в няколко землища, включително относно настоящия случай. Назначената по това досъдебно производство експертиза не успяла категорично да даде заключение дали намерените в трупа проектили са изстреляни от някое от притежаваните от И. оръжия. По тази причина било прекратено наказателното производство, тъй като съответният прокурор от НПРП приел, че се касае само за бракониерски лов, при който няма убито животно, тъй като имало достатъчно доказателства, че именно касаторът бил в гората по това време.

Въз основа на постановлението на НПРП за прекратяване на наказателното производство, РДГ – гр. Шумен започнала проверка и издала наказателно постановление № 317 от 22.03.2013г. на директора на РДГ - гр. Шумен за това, че от 22.00 часа на 25.03.2012г. до 03.00 часа на 26.03.2012г. В.И. ловувал в землището на ЛСР на ЛД с. Сини вир в забранено време и със забранени средства – електрически фенер с инфрачервена светлина, като маршрутът на придвижване на нарушителя в НП бил посочен с GPS координатни точки.

С оглед така установените обстоятелства, районният съд установил, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, предопределящи отмяната на наказателното постановление. Съдът счел още, че санкционираният субект действително е осъществил вмененото му администратвно нарушение по чл. 84, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗЛОД, поради което законосъобразно му е наложено административно наказание в максимален размер. Въззивната инстанция посочила също, че не са налице основания за приложимост на правилото на чл. 20, ал. 4 от ЗАНН, поради което правилно вещите, послужили за извършване на нарушението са били отнети в полза на държавата.

Касационната инстанция, в изпълнение на възложените `и контролни функции и след преценка на фактите по делото намира, че при правилно установена фактическа обстановка, районният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, без да са налице сочените от оспорващия отменителни основания. С процесното наказателно постановление касаторът е санкциониран за това, че е осъществил движение с извадено от калъф ловно оръжие – законно притежавано по силата на разрешително за носене на оръжие № АП 017416 – ловна карабина „Браунинг” – „Лонг трак” кал. 300 „Уинчестър магнум”, представляващо „ловуване” по см. на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД, за времето от 22.00 часа на 25.03.2012г. до 03.00ч. на 26.03.2012г., в землището на с. Долина и Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен, в Ловно стопански район на Ловна дружина – с. Сини вир, като деянието е извършено в забранено за лов време, в забранено за лов място и чрез използването на забранени средства за ловуване. В този смисъл, за да се приеме, че са налице основания за ангажиране отговорността на касатора следва да се отговори на въпроса осъществил ли е касаторът „ловуване” по см. на ЗЛОД, в забрането за лов време и място, чрез изплозването на забранено средство за ловуване и осъществено ли е това поведение виновно. След така направените уточнения, настоящият съдебен състав, като съобрази приобщения доказателствен материал и относимата нормативна уредба, намира, че И. действително е „ловувал” по вложения в разпоредбата на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД смисъл. От материалите по делото по категоричен начин се установява, че в периода от 22.00 часа на 25.03.2012г. до 03.00ч. на 26.03.2012г. И. е управлявал автомобил марка „Нисан Патрол”,  в указаната в НП територия. Този факт се потвърждава на първо място от обясненията на оспорващия, дадени в хода на досъдебното производство, по което В.И. е бил привлечен като обвиняем. При проведените разпити е заявил, че на инкриминираните дати лично е управлявал л.а. марка „Нисан Патрол”, в землището около с. Сини вир. Освен това, в хода на въззивното производство съдът е разпитал лицата, участвали при провеждането на специализираната полицейска операция, които еднозначно сочат, че в късните часове на 25.03. и ранните на 26.03., в землището около с. Сини вир са забелязали движещия се автомобил марка „Нисан Патрол”, но не са могли да възприемат в тъмнината водача и регистрационния номер на превозното средство. Твърдението на касатора, че не той е управлявал соченото МПС, настоящата касационна инстанция приема за недоказано и приема като защитна теза. При съвкупния анализ на доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, както и от разпита на свидетелите пред въззивната инстанция се установява, че касаторът е управлявал именно л.а. марка „Нисан Патрол”,  а не соченият от тях „Нисан Патрол” – „къса база”, тъй като участващите в акцията служители, които са възприели движещото се превозно средство, с категоричност сочат, че то е било с четири врати. От показанията на полицейските служители, участвали в акцията съдът е установил, че автомобилът е преминал през поставената от полицейските служители лента за принудително спиране с метални шипове, част от които са били пробили гумите на превозното средство и са били отнесени от него. Следва да се отбележи, че при извършения обиск на 26.03.2012г. в обекта, стопанисван от В.И., служителите са установили именно автомобил марка „Нисан Патрол”, с рег. № В 6147 РМ – „дълга база”, прясно измит, като водата е била с лек червеникав оттенък, със свалени три гуми, които са представени на разследващите органи и в едната са били забити шипове от използваната лента. В този смисъл са показанията на свидетеля М.Б., които правилно са били ценени от съда, тъй като са обективни, безпристрастни и съответстват на показанията, дадени в хода на ДП от страна на лицето С.И.Ж., служител в дружеството, чиито едноличен собственик е касаторът. В показанията си Ж. твърди, че на 26.03.2012г. И. му е наредил да свали четирите гуми на автомобила „Нисан Патрол”, възприет и от служителите на полицията, и да подготви едната за ремонт, като му направило впечатление, че същият е прясно измит и една от гумите е спаднала. За пълнота следва да се посочи и факта, че в хода на досъдебното производство е установено, с химическа експертиза от 14.08.2012г. за извършено химическо изследване от експерт М.К., сходство между иззетата боя от автомобил „Нисан Патрол”  и боята, намерена по копитото на убития елен в землището на с. Сини вир,  което изцяло съответства на обясненията на В.И., дадени пред разследващите органи, че при управлението на превозното средство е блъснал животно, което по думите му е оприличил на кошута. С оглед на гореизложеното, касационният съд намира за безспорно установено обстоятелството, че на посочените в НП дати В.И. е управлявал автомобил „Нисан Патрол” – дълга база, в землището на с. Сини вир, с. Долина и Ловностопански район на Ловна дружина – с. Сини вир. В контекста на изложените до тук съображения, съдът счита, че показанията на свидетелите М.Р. и С.Р., а именно, че в късните часове на 25-ти март и в ранните часове на 26-ти март свидетелят Р. е управлявал автомобил-джип, „къса база” в землището на с. Сини вир, а не касаторът, не следва да бъдат кредитирани, тъй като същите противоречат на приобщения доказателствен материал и целят единствено изграждане на защитната теза на оспорващия.

Неоснователно е възражението на касатора за липса на осъществено административно нарушение по см. на чл. 84, ал. 2, във вр. с чл. 84, ал. 1, предл. 3 и 5, във вр. с чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД и чл. 65, т. 4 и 9 от ЗЛОД. От фактите по делото, в частност от официално писмо изх. № 122/20.02.2013г. на директора на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара” се установява, че към процесните дати на В.И. не е издадено разрешение за индивидуален лов в държавните ловностопански райони на ТП ДЛС „Паламара”, в чийто обхват попада и ловното поле на ЛД – с. Сини вир. На следващо място, касационният състав намира за безспорно установено и обстоятелството, че лицето е осъществило лов по см. на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД, движейки се в ловното поле на ЛД – с. Сини вир с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие – ловна карабина „Браунинг – Лонг трак” кал. 300 „Уинчестър магнум” с фабр. № 15379/311МР04873, оборудвана с оптически прибор за нощно виждане „Dedal” 480, модел D – 480 XR – 5, 100 мм, 3.7 х, XR – 5 Gen, № 41006, с електрически фенер с инфрачервена светлина „Yukon”и лазерен прицел с червена светлина „Walther”с фабр. № АВ 05Н1354. Горното обстоятелство съдът приема за установено въз основа на свидетелските показания на полицейските служители и служителите и на горското стопанство, както и въз основа на обясненията на И., дадени в хода на досъдебното производство. По същността си сочените от свидетелите факти представляват косвени доказателства, които в тяхната съвкупност способстват за установяване на обективната истина. Същите съдът намира за достоверен и обективен източник на правнорелевантна информация, доколкото съответстват на обясненията на лицето, че след като е блъснал животното го е застрелял със законно притежаваната от него карабина „Браунинг”, като служителите са чули произведените изстрели. Нещо повече, в Протокол за доброволно предаване от 26.03.2012г. В.И. собственоръчно е вписал пояснение, че на 25.03.2012г. е използвал карабината „Браунинг” в землището на с. Сини вир, което налага единствено възможния правен извод, че преди да бъде „използвана” същата е била сглобена и извадена от калъфа, с което е осъществено поведение, правилно квалифицирано като „ловуване” по см. на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД. От материалите по делото се установява, че ловът е извършен в забранено за това време и със забранени средства. От приобщените доказателства, в частност от Протокол за извършена техническа експретиза, извършена от инж. Х.Х., става видно, че монтираните към карабината три уреда - оптически прибор за нощно виждане „Dedal” 480, модел D – 480 XR – 5, 100 мм, 3.7 х, XR – 5 Gen, № 41006, електрически фенер с инфрачервена светлина „Yukon”и лазерен прицел с червена светлина „Walther”с фабр. № АВ 05Н1354 представляват забранени средства за ловуване по см. на чл. 65, т. 4, предл. второ и трето и т. 9 от ЗЛОД. Оптичният прибор за нощно виждане има характера на прибор с електронно оптичен преобразувател на изображението и вграден IR прожектор. Електрическият фенер с инфрачервена светлина „Yukon” представлява изкуствен източник на светлина и приспособление за осветяване на целта, а лазерният прицел с червена светлина „Walther” представлява изкуствен източник на светлина и приспособление за осветяване на целта. При това положение законосъобразен и съответен на закона се явява решаващият извод на районния съд за доказаност на приписаното на В.И. нарушение по см. на чл. 84, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗЛОД, във вр. с чл. 43, ал. 3, т. 1 и чл. 65, т. 4 и 9 от ЗЛОД, за което правилно му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева и на осн. чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право да ловува за срок от 3 /три/ години, като на осн. чл. 95, ал. 1 и 2 от закона АНО е постановил и отнемане в полза на държавата на вещите и превозното средство, послужили за извършване на нарушението.

В обобщение на гореизложеното, касационният съд, ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр. Нови пазар като правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 171/18.11.2013г. на Новопазарския районен съд, постановено по ВНАХД № 222/2013г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                                                      2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 15.04.2014 г.