О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 722

 

гр.Шумен, 05.11.2018 г.

 

         Шуменският административен съд в закрито заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

Председател:СнежинаЧолакова 

                                                                 Членове:ХристинкаДимитрова                                                                                                               Бистра Бойн

като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова АД №324 по описа за 2018 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

         Съдебното производство е образувано въз основа на депозиран  протест от П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.32, ал.1, т.15, т.16 и т.17 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево, приета с Решение № 29 по Протокол № 2 от 28.02.2008г. на Общински съвет - Никола Козлево.

         Впоследствие, след депозиране на протеста, с решение № 137 по Протокол № 13/25.10.2018г. Общински съвет – Никола Козлево е отменил атакуваните с протеста разпоредби  на чл.32, ал.1, т.15, т.16 и т.17 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево.

         При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

         Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото решение № 137 по Протокол № 13/25.10.2018г. на Общински съвет – Никола Козлево, се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са отменени, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

         С отмяната на протестираните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

         Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр.с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

        

         С депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в "Държавен вестник", което съдът намира за основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство. По изложените съображения Общински съвет - Никола Козлево следва да бъде осъден да заплати на Окръжна прокуратура-гр.Шумен сумата от 20 лева, представляваща заплатена такса за обнародване в Държавен вестник.

         Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.32, ал.1, т.15, т.16 и т.17 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево, приета с Решение № 29 по Протокол № 2 от 28.02.2008г. на Общински съвет - Никола Козлево.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №324/2018 г. по описа на Административен съд - град Шумен.

         ОСЪЖДА Общински съвет - Никола Козлево да заплати на Окръжна прокуратура - град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

         На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

         Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                           .....      .....................ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                                      2./п/

 

 

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 15.11.2018г. , като необжалвано.