О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   719

 

гр.Шумен, 05.11.2018 г.

 

         Шуменският административен съд в закрито заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

Председател: Снежина Чолакова                   Членове: Христинка Димитрова                           

                                                                                                                Бистра Бойн

 

като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова АД №307 по описа за 2018 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

         Съдебното производство е образувано въз основа на депозиран  протест от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.33, ал.1, т.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хитрино, приета с решение № 6 по Протокол № 2/13.03.2003г. на Общински съвет - Хитрино. Впоследствие, след депозиране на протеста, с решение № 92 по Протокол № 7/19.10.2018г. Общински съвет – Хитрино е отменил атакуваната с протеста разпоредба  на чл.33, ал.1, т.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хитрино.

         При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

         Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото решение № 92 по Протокол № 7/19.10.2018г. на Общински съвет – Хитрино, се установи, че атакуваната от прокурора разпоредба е отменена, от което следва, че понастоящем тази разпоредба не съществува в правния мир и нейната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

         С отмяната на протестираната подзаконова нормативна разпоредба съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

         Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр.с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

         Доколкото делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.11.2018 г. от 09.00 часа и с оглед установената недопустимост на оспорването, определението за насрочването му следва да бъде отменено.

         С депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в "Държавен вестник". Съдът намира, че искането е основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че е налице извършено обнародване в ДВ бр.83 от 09.10.2018 г. По изложените съображения Общински съвет - Хитрино следва да бъде осъден да заплати на Окръжна прокуратура-гр.Шумен сумата от 20 лева, представляваща заплатена такса за обнародване в Държавен вестник.

         Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТМЕНЯ определение от 19.10.2018 г., с което адм.д. №307/2018 г. по описа на Административен съд - град Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.11.2018 г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.33, ал.1, т.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хитрино, приета с решение № 6 по Протокол № 2/13.03.2003г. на Общински съвет - Хитрино.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №307/2018 г. по описа на Административен съд - град Шумен.

         ОСЪЖДА Общински съвет - Хитрино да заплати на Окръжна прокуратура - град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

         На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

         Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/...................                            .......ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                                2./п/

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на 15.11.2018г. , като необжалвано.