О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 718

гр.Шумен, 05.11.2018г.

 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

         Административен съдия: Снежина Чолакова

 

като разгледа докладваното от административния съдия АД № 318 по описа за 2018г. и за  да се произнесе, взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано въз основа на жалба, депозирана от М.Ф.М., с пост.адрес *** и наст.адрес с.Веселиново, обл.Шумен, ул.Балчик № **, като майка на малолетния М.И.И., срещу Заповед № ЗД/Д-Н-ВП-037/24.08.2018г., издадена от Директора на Дирекция "Социално подпомагане"(ДСП), гр.Велики Преслав, с която детето М.И.И. временно е настанено в професионално приемно семейство.

При преценка допустимостта на производството съдът е констатирал, че жалбата не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК, поради което с определение от 12.10.2018г. е оставил жалбата без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК, като е указал на М.Ф.М., да отстрани констатираните нередовности в седемдневен срок от съобщаването на настоящото определение, като представи по делото документ за внесена по сметка на Административен съд – гр. Шумен държавна такса в размер на 10 (десет) лева, дължима съгласно Тарифа № 1 към ЗДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Съобщението, ведно с копие от определението от 12.10.2018г., са връчени на лично оспорващата на 19.10.2018г.

Съдът констатира, че в указания срок, изтекъл на 26.10.2018г. (петък, присъствен ден), както и до настоящия момент, нередовностите по жалбата не са отстранени.

Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая са налице основанията на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване производството по настоящото дело.

С оглед на изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Шуменският административен съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от М.Ф.М., с пост.адрес *** и наст.адрес с.Веселиново, обл.Шумен, ул.Балчик № **, като майка на малолетния М.И.И., срещу Заповед № ЗД/Д-Н-ВП-037/24.08.2018г., издадена от Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр.Велики Преслав, с която детето М.И.И. временно е настанено в професионално приемно семейство.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

 

 

                               Административен съдия: /п/

        

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 15.11.2018 г. като необжалвано.