О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№716

гр.Шумен 02.11.2018год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Шумен      в закрито съдебно заседание на втори ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:Кремена Борисова като разгледа докладваното от съдия Кр.Борисова ЧАД№338/2018год. по описа на съда ,за 2018год.,за да се произнесе,съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК.

        Образувано е по жалба на „АВЦ Дивас“ ООД с ЕИК****** , със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Д.И.против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК на Заповед № РД-25-2094/24.10.2018 год. на Кмета на Община Шумен,с която и на осн.чл.15 ал.5 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на Община Шумен и чл.44 от ЗМСМА е прекратено действието занапред на Заповед за удължено работно време№РД-25-006 от 02.01.2018год. на кафе аперитив „Мултифейс“, находящ се в гр.Шумен бул.“Славянски“№24,стопанисван от „А.Д.“ООД ,ЕИК ******.

  В жалбата се релевират доводи,че обжалваното разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедта противоречи на материалния закон,тъй като в същото липсват конкретни фактически основания,съответстващи на хипотезата на чл.60 ал.1 от АПК. Твърди се, че допуснатото предварително изпълнение на административния акт не отговаря на целите, посочени в чл. 60, ал. 1 от АПК, като административния орган неправилно е преценил, че са налице предпоставките посочени в тази правна норма. Заявено е също твърдение,доколкото в случая липсват мотиви,обосноваващи допускането на предварително изпълнение на процесната заповед,не е налице и визираното в чл.60 ал.1 от АПК основание за допускане предварително изпълнение на акта,тъй като видно от представените от жалбоподателя доказателства към жалбата,при извършено замерване нивото на шум от страна на заведението от Акредитирани органи за контрол на шума,не е констатирано превишаване на нормативно определеното ниво на шумово замърсяване и в този смисъл липсвало застрашаване здравето и спокойствието на гражданите живеещи в близост до търговския обект. Развити са и подробни доводи, съгласно които допускането на предварително изпълнение на акта би довело до причиняването на значителни и трудно поправими вреди на дружеството,явно несъизмерими с преследваната от закона цел,поради което разпореждането за допускане на предварително изпълнение противоречи и на принципите на пропорционалност и съразмерност по смисъла на чл.6 ал.2 и ал.5 от АПК.Във връзка с подробно развитите доводи е формулирано искане за отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед №РД-25-2094/24.10.2018 год. на Кмета на Община Шумен като незаконосъобразно и несъответстващо на целите, посочени в чл. 60, ал. 1 от АПК.

     Ответникът – Кметът на Община Шумен представя административната преписка по издаване на Заповедта. В писмен отговор по жалбата сочи, че предварителното изпълнение на акта се налагало за да се осигури здравето  и спокойствието на гражданите,живеещи в близост до търговския обект.  Оспорват жалбата срещу разпореждането за допускане на предварителното изпълнение и отбелязват, че същата и издадена от компетентен орган,в кръга на неговите правомощия,при липса на допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон,както и че не са налице твърдените в жалбата значителни или трудно поправими вреди за дружеството.Молят да бъде потвърдено разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта,както и да им бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв.   

Съдът,като съобрази приложените към жалбата и  по административната преписка доказателства ,преценени поотделно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:

 

Със Заповед № РД-25-2094/24.10.2018 год.  Кметът на Община Шумен, на осн.чл.15 ал.5 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред /НПООР/ на Община Шумен и чл.44 от ЗМСМА е прекратил действието занапред на заповед за удължено работно време№РД-25-006 от 02.01.2018год. на кафе аперитив „Мултифейс“, находящ се в гл.Шумен бул.“Славянски“№24,стопанисван от „А.Д.“ООД ,ЕИК ******. В цитираната заповед, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с цел осигуряване  опазване здравето и спокойствието на гражданите,живеещи в близост до търговския обект, административният орган е допуснал предварително изпълнение на заповедта. Видно от приложена по административната преписка разписка, Заповед № РД-25-2094/24.10.2018 год.  на  Кмета на Община Шумен, ведно с включеното в нея разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК е връчено на В.Д.И., в качеството му на представляващ „А.Д.“ ООД на 30.10.2018 год.

        Съгласно чл. 60, ал. 4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. В настоящия случай, заповедта е връчена на 30.10.2018 год.,а жалбата е депозирана директно пред Административен съд-Шумен на 31.10.2018год. и заведена с рег.№ДА-01-2403/с.д., поради което същото е обжалвано в срок. Искането е подадено от лице имащо правен интерес и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустимо.

        Разгледано по същество, искането е основателно по следните съображения:

        Общият принцип, въведен в разпоредбата на чл. 166, ал. 1 от АПК е, че подаването на жалба срещу административен акт спира неговото изпълнение. Поради това и нормативно уредената възможност за административния орган да преодолее този суспензивен ефект на жалбата чрез допускане на предварително изпълнение има изключителен характер. Това означава от една страна реализиране на правомощието само и единствено при наличие на казуистично регламентираните в чл. 60, ал. 1 материалноправни предпоставки и от друга страна забрана нормата да се тълкува разширително.

  Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на административния акт се допуска, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен личен интерес. Общият критерий по чл. 60, ал. 1 от АПК за допустимостта на предварителното изпълнение изисква защитата на визираните ценности и интереси да е в такава пряка и непосредствена причинна зависимост от момента на изпълнение на административния акт, че по-късното му изпълнение да създава вероятност за настъпването на значителна или трудно поправима вреда. Видно от цитираната разпоредба в нея се съдържат няколко хипотези, което означава, че административният орган, когато допуска предварително изпълнение на акта е длъжен да го мотивира какво налага допускането на предварителното изпълнение.

Наличието на някоя от изрично посочените в чл. 60, ал. 1 от АПК хипотези следва да бъде мотивирано и подкрепено с доказателства, за да се осигури възможността на заинтересуваните лица да реализират правото си на защита, а съдът да прецени законосъобразността на допуснатото предварително изпълнение. Няма спор, че когато допуска предварително изпълнение на административния акт, органът има задължението да изложи обстоятелствата, които изискват да бъдат предприети незабавни действия за промяна на съществуващото до издаването на акта фактическо положение.

          В настоящия случай административният орган е допуснал предварително изпълнение на решението си на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. В разпореждането обаче не са посочени конкретните фактически основания, които да налагат извода, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, нито са ангажирани доказателства по делото в този смисъл. Административният орган се е ограничил единствено с бланкетното посочване на една от регламентираните в чл. 60, ал. 1 от АПК хипотези, а именно – осигуряване опазване здравето и спокойствието на гражданите,живеещи в близост до търговския обект, като липсват доводи, от които да се обоснове извод, че по-късното изпълнение на заповедта би застрашило или увредило здравето и спокойствието на гражданите. В тази връзка, от съществено значение е да се отбележи, че със Заповед № РД-25-2094 от 24.10.2018год. не се преустановява изцяло дейността на заведението, а само занапред се прекратява действието на предходната заповед№РД-25-006/02.01.2018год. за удължено работно време –от 22.00часа до 06.00 часа. С оглед на това, за съда остава неясно как предварителното изпълнение на заповедта би осигурило опазване на здравето и спокойствието  на гражданите ,живеещи в близост до търговския обект до 22:00 часа, до който час заведението продължава да функционира.

      На следващо място, разпореденото от административния орган предварително изпълнение на Заповед №№ РД-25-2094 от 24.10.2018год. е мотивирано с постановени по повод извършена проверка  на 27.12.2017год. в 2.30ч. на стопанисвания  от търговеца „А.Д.“ООД обект-кафе аперитив „Мултифейс“,наход. се на бул.“Славянски“№24 в гр.Шумен по сигнал на тел.112 за нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите АУАН№583422 от 17.01.2018год. и издадено НП№И -3347 от 07.02.2018год.,потвърдено с решения№328 от 20.07.2018год. на Шуменския районен съд  по ВАНД№666/2018,последното оставено в сила  с решение№227 от 19.10.2018год. по КАНД№232/2018 на Административен съд-Шумен.За да постанови заповедта за прекратяване занапред на предходна заповед за удължено работно време на обекта и разпореждането,с което е допуснато предварително изпълнение на заповедта административният орган се е позовал на разпоредбата на чл.15 ал.5 от Наредба№1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен,съгласно която действието занапред за удължено работно време се прекратява при нарушаване на обществения ред,констатирано с акт на контролен орган.

     Относимо към настоящото производство е обстоятелството, че цитираните  АУАН и НП, последното впоследствие потвърдено от съда са посочени от административния орган като мотив за постановяване на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Анализът на съдържащата се в тях информация обаче  не обосновава наличието на хипотезите и основанията, регламентирани в чл. 61, ал. 1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на акта-да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен личен интерес .

Съгласно разпоредбите на чл.6 ал.2 и ал.5 от АПК,постановеното предварително изпълнение следва да  е съразмерно и пропорционално спрямо конкретния адресат на акта.В този смисъл,е недопустимо и незаконосъобразно  с разпореждане, издадено на основание чл.60 ал.1 от АПК, да се засягат в по-голяма степен и за по-голям период от време правата и интересите на стопанисващият заведението субект, от срока предвидения в правната норма, на основание на която е издаден административният акт. Поради това основателни са оплакванията в жалбата, че Разпореждането с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД-25-2094 от 24.10.2018год е несъразмерно и непропорционално спрямо адресата ,поради което следва да бъде отменено. Доказано е твърдението в жалбата, че предварителното изпълнение на Заповедта ще причини значителни и трудно поправими вреди на дружеството. От представените от жалбоподателят писмени доказателства- удостоверение за декларирани данни  от НАП за персонала на търговеца досежно назначените на трудови договори лица,договори с доставчици,договори за наем ,инвентаризационен опис се установява,че   изпълнена предварително Заповедта за прекратяване на предходната заповед за удължено работно време неминуемо ще доведе до съкращения на персонала,нает на работа в рамките на удълженото работно време и в този смисъл до предсрочно прекратяване на трудови договори,изплащане на дължими обезщетения в значителни размери,както и до съществено намаляване на реализирания търговски оборот. Доводите,че дружеството няма да може да реализира наличните на склад в обекта храни и напитки,някои от които с кратък срок на годност съдът намира за неоснователно,предвид обстоятелството,че  видно от представените по преписката доказателства,нормираното работно време на обекта е от 07.00ч. до 22.00ч.,в който времеви диапазон обектът функционира като кафе-аператив.Несъмнено обаче допуснатото предварително изпълнение на заповедта за прекратяване на заповедта за удължено работно време ще доведе  до значително намаляване на приходите от дейността на обекта, от които жалбоподателят разплаща дължимите от него трудови възнаграждения на работещите в търговския обект, публично-правните си задължения към Държавата и Общината като осигуровки, данъци,наеми  такси и др., както и др. свои плащания към доставчици и др.С оглед на това, резонен и обоснован  съобразно доказателствата е релевирания от жалбоподателя довод,че допускането на предварително изпълнение на акта би довело до причиняването на вреди на дружеството,несъизмерими с преследваната цел.

По изложените съображения, съда намира разпореждането, постановено на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед РД-25-2094 от 24.10.2018год. на Кмета на Община Шумен за необосновано и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното, съдът,на основание чл.60 ал.6 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

           ОТМЕНЯ Разпореждането, с което на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на Заповед РД-25-2094/24.10.2018 год. на Кмета на Община Шумен,с която и на осн.чл.15 ал.5 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на Община Шумен и чл.44 от ЗМСМА е прекратено действието занапред на заповед за удължено работно време№РД-25-006 от 02.01.2018год. на кафе аперитив „Мултифейс“, находящ се в гр.Шумен бул.“Славянски“№24,стопанисван от „А.Д.“ООД , *****.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните,посредством изпращане на преписи по чл.138 от АПК.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: /п/


Забележка: Определението обжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ № 570/14.11.2018г.