О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.713

гр.Шумен, 01.11.2018г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на първи ноември две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

Председател: Кремена Борисова     Членове: Христинка Димитрова

                                                                               Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от административен съдия Хр. Димитрова АД № 310 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано по протест от П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен срещу т.27 и т.40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от Приложение №2 към чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен.

С определение от 26 септември 2018г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12 ноември 2018г.

Съдът констатира, че с писмо рег.№ ДА-01-2392/31.10.2018г. председателят на Общински съвет – Шумен представя по делото решение № 900 по протокол № 37 от 25.10.2018г. от заседание на Общински съвет – Шумен, съгласно което атакуваните с протеста разпоредби на т.27 и т.40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от Приложение №2 към чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, са отменени.

Съдът като съобрази горепосоченото писмено доказателство приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение № 900 по Протокол № 37 от 25.10.2018г. на Общински съвет – Шумен се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са отменени в унисон с релевираните съображения в протеста, депозиран от прокурор в ШОП. В резултат на отмяната на оспорваните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита. Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното производство за наличието, на която съдът следи служебно при всяко положение на делото.

Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр. с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - гр.Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

Предвид констатираната по-горе недопустимост на оспорването, определението, с което съдът е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.11.2018г., подлежи на отмяна по реда на чл.253 от ГПК, приложим по силата на чл.144 от АПК.

Съдът констатира, че в протеста се съдържа искане за присъждане на направените разноски, представляващи заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник в размер на 20 лева. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения акт, подателят на жалба има право на разноски, поради което направеното искане е основателно и следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл.253 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и чл.196 от АПК, вр. с чл.159, т.4 от АПК, Шуменският административен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от 26.09.2018г., с което АД № 310/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 12.11.2018г. от 09.30 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен срещу т.27 и т.40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от Приложение №2 към чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 310 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Шумен да заплати на Окръжна прокуратура - гр.Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

          На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                    2./п/

 

  Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 13.11.2018г. като необжалвано