Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

245

град Шумен, 31.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова         Членове: Христинка Димитрова

                                                                                Маргарита Стергиовска

при секретаря Светла Атанасова и с участие на прокурор П.Вълчев при Окръжна прокуратура – Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 197 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от «И.2. ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано и управлявано от едноличния собственик Т.Ю.И., срещу решение № 288/29.06.2018г., постановено по ВАНД № 1343/2018г. по описа на Шуменски районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № ГМД-3/20.04.2018г. на Началник отдел Регионален отдел «Надзор на пазара» - Североизточна България в Главна дирекция «Надзор на пазара» при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Като касационни основания в жалбата са посочени нарушения на материалния закон с твърдения, че същият е приложен неправилно, както и нарушение на процесуалните правила. Касаторът счита, че санкционираната деятелност не съставлява административно нарушение по приложения от наказващия орган административно наказателен състав, тъй като посочените в АУАН и НП продукти «електрически уред – потопяем бързовар» и «оптична мишка за работа с компютър» не попадат в обхвата съответно на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електромагнитната съвместимост, с оглед на което решението в обжалваната част се явява неправилно. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за отмяна на съдебното решение в частта, с която е потвърдено НП № ГМД-3/20.04.2018г.

Ответната страна, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, чрез административно наказващия орган депозира писмено възражение, с което оспорва касационната жалба и излага доводи, въз основа на които моли съда да постанови решение, с което да остави в сила въззивното решение в обжалваната му част.

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура пледира за неоснователност на жалбата и предлага решението на въззивния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима. Съгласно чл.63, ал.2 от ЗАНН, административният съд разглежда касационните жалби срещу решенията на съответните районни съдилища по реда на глава ХII от АПК. Чл.218 от АПК свежда предмета на касационната проверка до посочените в жалбата пороци на решението, но същевременно задължава касационната инстанция да следи и служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Воден от така определения предмет на настоящото касационно производство, съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С решение №288/29.06.2018г., постановено по ВАНД №1343/2018г., Шуменският районен съд е отменил Наказателно постановление № ГМД-3/20.04.2018г. на Началник отдел РОНП - Североизточна България в ГДНП при ДАМТН, с което на «И.2. ЕООД *** на основание чл.52г от ЗТИП е наложено административно наказание «имуществена санкция» в размер на 250 лева и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част, с която на дружеството са наложени административни наказания, както следва: на основание чл.52б от ЗТИП - «имуществена санкция» в размер на 250 лева (т.1 от НП) и на основание чл.52д от ЗТИП -  «имуществена санкция» в размер на 250 лева (т.2 от НП).

Въззивното решение е обжалвано само в частта, потвърждаваща  наказателното постановление.

С наказателното постановление в частта по т.1, «И.2. ЕООД *** е санкционирано за това, че предлага за продажба без маркировка за съответствие СЕ, нанесена върху продукта, или върху прикрепен етикет съгласно изискванията на чл.4б, т.2 от ЗТИП, във връзка с чл.33, т.1 от НСИОСЕСПИОНГН, продукт «електрически уред – потопяем бързовар», марка SON, модел Tsv – 2,0, технически данни 220V, 2000W, IPX7, опаковка - найлонов плик със стикер, прикрепен към него със следната информация: произведено в България, производител «С.Г.» ЕООД – гр.Добрич, бул.Трети март 52, цена 26,90 лева, в нарушение на чл.4б, т.2 от ЗТИП, във връзка с чл.33, ал.1 от НСИОСЕСПИОГН.

В частта по т.2 от НП дружеството е санкционирано за това, че предлага за продажба «оптична мишка за работа с компютър», марка Weibo, модел WB-1005USB, бар код 6925749710055, произход Китай, цена в ТО 8,99 лв, без инструкция за употреба и информация за безопасност на български език, в нарушение на чл.4б, т.4 от ЗТИП, във връзка с чл.34, т.2 от НСИОСЕМС.

Нарушенията са установени на 23.11.2017г. при извършена проверка от длъжностни лица в РО «Надзор на пазара» - Североизточна България, в търговски обект – магазин, находящ се в гр.Шумен, ул.Димитър Благоев № 6, стопанисван от «И.2. ЕООД ***.

 Въз основа на констатациите от извършената проверка, гл.инспектор Г.М.Д.съставил срещу «И.2. ЕООД *** акт за установяване на административно нарушение, в който посочил, че описаните деяния съставляват нарушения съответно на чл.4б, т.2 от ЗТИП, във връзка с чл.33, ал.1 от НСИОСЕСПИОГН и на чл.4б, т.4 от ЗТИП, във връзка с чл.34, т.2 от НСИОСЕМС, извършени на 23.11.2017г. в гр.Шумен.

Съобразявайки материалите, събрани в хода на административно наказателното производство, наказващият орган издал процесното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка съдът е формирал извод за доказаност на приписаните на дружеството нарушения, с оглед безспорната установеност на фактите по делото. Изложил е подробни доводи, въз основа на които е отхвърлил като неоснователно становището на дружеството за липса на нарушение, аргументирано с твърдението, че устойството «електрически потопяем бързовар» е пуснато на пазара преди влизане в сила на Наредбата, поради което не е налице изискване продуктът да има нанесена маркировка за съответствие СЕ. В тази насока съдът е отбелязал, че дружеството не е представило никакви документи, указващи кога търговецът се е снабдил с продукта, въпреки че такива са изискани от проверяващите,  с оглед на което е приел за голословни и недостоверни твърденията на дружеството.

Съдебното решение съдържа подробен фактически и правен анализ на приложимите нормативни разпоредби, въз основа на които съдът е формирал извод за законоустановеност на визираното в пункт 2 от НП нарушение. Въззивният съд е акцентирал върху факта, че продуктът – оптична мишка за работа с компютър, се е предлагал за продажба в обекта без обозначено наименование и адрес на управление на производители и вносители, както и без инструкция и/или указание за употреба на български език и доколкото посочените продукти представляват самостоятелно електронно устройство, което има електронни части, които могат да генерират електромагнитни излъчвания, същите попадат в приложното поле на НСИОСЕМС.

Според мотивите на съдебното решение, не са налице основания нарушенията да бъдат счетени за маловажни по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като същите не се отличават с по-малка тежест от обичайните такива от този вид. Не е установено също така наличието на някакво конкретно извинително обстоятелство, което да е обусловило осъществяването на процесните неизпълнения, поради което и не са налице основания за приложението на цитираната разпоредба. 

На следващо място съдът е приел, че при издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН по отношение въпросните нарушения. Описанията на нарушенията са достатъчно пълни и ясни, като позволяват на санкционираното лице да разбере за какво неизпълнение на административно задължение е ангажирана административно наказателната му отгворност. Наказващият орган правилно е издирил приложимия закон и не е накърнил правото на защита на санкционираното лице в хода на административно наказателното производство. Актът законосъобразно е съставен в отсъствието на представител на дружеството, тъй като след съответна покана, не се е явил такъв, при което правилно е счетено, че са налице условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Съдът е приел, че в наказателното постановление са описани три нарушения, за всяко от които е наложено отделно, ясно определено наказание, в съответствие с изискванията на чл.18 от ЗАНН. Санкционните норми са определени правилно, като наказанията са наложени съответно на основание чл.52б от ЗТИП и чл.52д от ЗТИП, предвиждащи специални санкции за нарушения от вида на процесните. Административно наказващият орган е индивидуализирал правилно и наказанията. Отчетена е липсата на данни за влезли в сила наказания за други нарушения на ЗИ, както и на настъпили конкретни вредни последици, като законосъобразно санкциите са определени в минималния размер, предвиден в закона.

По тези съображения съдът е потвърдил наказателното постановление в обжалваната му част.

Шуменският административен съд намира, че решението в обжалваната му част е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият съдебен състав съобрази, че същото е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си Районен съд - Шумен е събрал и приобщил по надлежния процесуален ред относимите писмени доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си, разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение и обстоятелствата, при които е извършено.

При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира, че при обективно възприетата фактическа обстановка по делото, въззивният съд е изградил правилни изводи за законосъобразност на наказателното постановление в частта му по пункт първи и втори.

По-конкретно, касационната инстанция споделя доводите на районния съд, че санкционираните деяния осъществяват съответно състава на визираното в административно наказателната разпоредба на чл.52б от ЗТИП, неизпълнение на административно задължение, предвид безспорно установеното неспазване на изискванията на чл.4б, т.2 от ЗТИП, във връзка с чл.33, ал.1 от НСИОСЕСПИОГН при предлагането за продажба в търговския обект на продукт – електрически уред «потопяем бързовар», без маркировка за съответствие СЕ, нанесена върху продукта или върху прикрепен етикет и състава на визираното в административно наказателната разпоредба на чл.52г от ЗТИП, неизпълнение на административно задължение, предвид безспорно установеното неспазване на изискванията на чл.4б, т.4 от ЗТИП, във връзка с чл.34, ал.2 от НСИОСЕМС при предлагането за продажба в търговския обект на продукт – оптична мишка за работа с компютър, без инструкция за употреба и информация за безопасност на български език. Решаващият съд е изложил мотиви, които изцяло кореспондират със събраните по делото доказателства. 

Не може да бъде споделено становището на касатора, че предлаганият продукт «електрически уред – потопяем бързовар», посочен в процесното наказателно постановление като продукт 1, не попада в обхвата на НСИОСЕСПИОГН, приета на 15.03.2016г. и влязла в сила от 20.03.2016г., тъй като това устройство било пуснато на пазара преди 20.04.2016г. Както правилно е отбелязъл и въззивният съдия, дружеството не е представило никакви доказателства в подкрепа на твърдението, че продуктът е «пуснат на пазара» преди 20.04.2016г. Наред с това, съгласно разпоредбата на §5 от ПЗР на НСИОСЕСПИОГН, електрическите съоръжения, които са пуснати на пазара преди 20.04.2016г., могат да се предоставят на пазара, при условие, че отговарят на  изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС №182 на МС от 2001г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003г., бр.24 и 40 от 2006г., бр. 37 от 2007г. и бр. 50 от 2014г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (ОВ, L 374/10 от 27 декември 2006г.). За да са налице основанията за приложимост на разпоредбата на §5 от ПЗР на НСИОСЕСПИОГН, следва безспорно да бъде установено, че процесните стоки са били пуснати на пазара преди 20 април 2016г. Съгласно §1, т.3 от ДР на ЗТИП «пускане на пазара» е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане, независимо от техниката на продаване, за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване. Доказателствената тежест за установяване на този факт е за страната, която черпи благоприятни за себе си правни последици, като в конкретния казус това е касаторът. Същият обаче не представя каквито и да е доказателства в тази насока, поради което правилно и в съответствие със съдопризводствените правила, районният съд е приел за голословно и необосновано неговото твърдение. 

Касационният състав намира за неоснователни изложените в жалбата доводи за неправилност на съдебното решение в частта, с която е потвърдено наказателното постановление за наложена имуществена санкция на основание чл.52д от ЗТИП. Съгласно чл.52д от ЗТИП търговец, който предлага продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв. Това негово задължение произтича от нормата на чл.4б, т.4 от ЗТИП. Както е посочил и въззивният съд, цитираният в т.2 от НП продукт – оптична мишка за работа с компютър представлява самостоятелно електронно устройство, което съдържа електрически и/или електронни части, и което може да генерира електромагнитни смущения и неговото нормално функциониране може да бъде засегнато от такива смущения. С оглед на това този продукт попада в приложното поле на НСИОСЕМС, а разпоредбата на чл.34, т.2 от цитирания подзаконов нормативен акт поставя изричното изискване електронните устройства да бъдат придружени от инструкция за безопасна употреба, придружена на български език. От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин, че продуктът се предлага за продажба без инструкция за употреба и информация за безопасност на български език, с което дружеството е извършило нарушение на чл.4б, т.4 от ЗТИП, във връзка с чл.34, т.2 от НСИОСЕМС.

По изложените съображения Шуменският административен съд намира, че «И.2. ЕООД е осъществил състава на посочените по-горе нарушения, поради което правилно и законосъобразно е санкционирано за всяко едно от тях. Като е стигнал до същия извод, въззивният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Ограничена в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, касационната инстанция не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Шумен в обжалваната му част, за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното Шуменският административен съд.

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 288 от 29.06.2018г., постановено по ВАНД № 1343/2018г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                    2./п/

      ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 31.10.2018 г.