Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№131

град Шумен, 31.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                 Административен съдия: Маргарита Стергиовска

при участието на секретаря В. Русева, като разгледа докладваното от административния съдия АД № 267 по описа за 2018 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК, образувано по жалба от „Г.Б.“ ЕООД с ЕИК ******,  чрез пълномощника А.С.М., с адрес гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 68, вх. 1, ет. 1, ап. 2, против Заповед № РД-25-1542/27.07.2018 г. на Кмета на Община Шумен.

В жалбата се изразява несъгласие с издадената заповед, като оспорващият счита, че същата е постановена в нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон. Навеждат се доводи, че по силата на разпоредби, разписани в Търговския закон, юридическите лица разполагат с нормативна възможност да бъдат представлявани от изрично упълномощени лица, което в случая е сторено и като не е зачел представителната власт на изрично упълномощения пълномощник, административният орган е нарушил закона, като е постановил незаконосъобразен административен акт. Сочи се, че такава възможност е предоставена в чл. 9 от Наредба за провеждане на публични оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен. Отправено е искане за отмяна на процесната заповед.

Ответната страна – Кметът на Община Шумен, чрез процесуалния си представител юрисконсулт П., оспорва жалбата, като счита изложените в нея доводи за неоснователни. Сочи, че в хода на проведената административна процедура не са допуснати сочените от жалбоподателя нарушения на Наредбата за провеждане на публични търгове, поради което жалбата срещу атакуваната заповед се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Заинтересованата страна "С.Г и В"ООД, ***, редовно призована, не изпраща представител, респективно не изразява становище по допустимостта и основателността на оспорването. 

Шуменският административен съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

С Решение №755 по протокол № 31 от 26.04.2018 г. на осн. чл.21 ал.1 т.8 и чл.35 от ЗОС е взето решение да се продаде чрез търг ПИ с идентификатор 83510.671.317 по КК на гр. Шумен, с площ 821 кв. м., за който е отреден УПИ VIII – 3479 в кв.298 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС №2467/2007 г. с начална цена 229 880.00 лв.

Със Заповед № РД-25-1400/09.07.2018г.(л.59), издадена от Кмета на Община Шумен, било разпоредено да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 83510.671.317 по КК на гр. Шумен, с площ 821 кв. м., за който е отреден УПИ VIII – 3479 в кв.298 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС №2467/2007 г. с начална цена 229 880.00 лв.

Със същата заповед били утвърдени общите условия за провеждане на търга, тръжната документация и проекта за договор за продажба на УПИ-частна общинска собственост, като част от нея.

Въз основа на цитираната заповед е публикувана обява за търга на сайта на Община Шумен, като било обявено, че търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен, а заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.

С последваща заповед № РД-25-1475/20.07.2018г. (л.57), издадена от кмета на Община Шумен, била назначена комисия, която да проведе търга с явно наддаване, обявен със заповед № РД-25-1400/09.07.2018г., издадена от Кмета на Община Шумен.

В указания срок за участие в търга, били депозирани две заявления за участие - заявление от "С.Г и В"ООД, *** и „Г.Б.“ ЕООД с ЕИК ,  чрез пълномощника А.С.М..

Търгът с явно наддаване бил проведен на 25.07.2018г. от комисията, назначена със заповед № РД-25-1475/20.07.2018г. След обявяване откриването на търга комисията констатирала, че в срока за подаване на заявления за участие в него, такива са депозирали кандидатите "С.Г и В"ООД, *** и „Гранд Билдстрой“,  чрез пълномощника А.С.М.. При преглед на представената тръжна документация от „Гранд Билдстрой“ комисията констатирала, че кандидатът е подал Декларации /Приложение №1, №2, №3 и №4/, подписани от пълномощника, с което е нарушено изискването, посочено в Раздел IV от документацията, а именно, че декларациите по образец се подписват лично от лицата, участващи в процедурата, а не от упълномощени представители. За юридическите лица декларациите по образец се попълват и подписват от лицата, които ги управляват и представляват.

С оглед на това, комисията решила да не допусне до участие в търга кандидата „Гранд Билдстрой“, като допуснат останал единствен кандидатът "С.Г и В"ООД, ***. Председателят на комисията обявил за спечелил търга "С.Г и В"ООД, ***, с предложена цена в размер на 229 880.00 лв.

Въз основа на резултатите от проведения търг, със Заповед № РД-25-1542/27.07.2018 г. на Кмета на Община Шумен обявил за спечелил търга с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 83510.671.317 по КК на гр. Шумен, с площ 821 кв. м., за който е отреден УПИ VIII – 3479 в кв.298 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС №2467/2007 г. с начална цена 229 880.00 лв. "С.Г и В"ООД, ***.

Заповедта била съобщена на двамата участници на 02.08.2018 г. Несъгласно с нея, посоченото търговско дружество депозирало на 13.08.2018 г. жалба чрез кмета на Община Шумен до Административен съд – Шумен.

В хода на съдебното производство по делото е приложена цялата административна преписка по издаване на оспорената заповед, в т.ч. заявленията за участие в тръжната процедура на "С.Г и В"ООД, *** и „Гранд Билдстрой“.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е процесуално допустимА.

Същата е депозирана в рамките на регламентирания в чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество 14 - дневен преклузивен срок  за обжалване, доколкото оспорваният акт е съобщен на оспорващия на 02.08.2018г., а жалбата срещу същия е депозирана на 13.08.2018г.

Жалбата е подадена от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори атакувания акт. Това е така, доколкото „Гранд Билдстрой“ е подало заявление за участие в търг и е участвало в публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 83510.671.317 по КК на гр. Шумен, с площ 821 кв. м., за който е отреден УПИ VIII – 3479 в кв.298 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС №2467/2007 г. с начална цена 229 880.00 лв., като издадената заповед за обявяване на спечелилия търга е неблагоприятна за него, доколкото с нея е обявен за спечелил търга друг участник.

Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Съдът, в кръга на правомощията си по чл.168 от АПК констатира, че атакуваната заповед е издадена от компетентен административен орган, доколкото нейн издател е Кметът на Община Шумен, а съгласно разпоредбата на чл.16, ал.4 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-гр.Шумен, именно той е органът, овластен да определи със заповед спечелилия търга участник.  

Атакуваната заповед е изготвена в законоустановената писмена форма, съобразно изискванията на чл.59, ал.1 от АПК. При постановяването й административният орган е изложил фактическите основания за издаването й, позовавайки се на протокола от 25.07.2018г. на назначената със заповед № РД-25-1475/20.07.2018г. комисия. Посочено е и правното основание за издаване на заповедта, а именно чл.16, ал.4 от Наредбата за провеждане на публичните търгове. т.е. оспорваната заповед съдържа необходимите реквизити, посочени в разпоредбата на чл.59, ал.2 от АПК и отговаря на изискванията за форма.

Оспорваната заповед обаче е издадена при неспазване на относимите материално-правни разпоредби и при несъответствие с целта на закона.

          В настоящата хипотеза се касае за процедура по реда на Глава втора на Наредбата за провеждане на публични търгове на Общински съвет - гр.Шумен – чл.5 и сл., като в Раздел трети на Глава втора са регламентирани специфичните правила за провеждане на публичен търг с явно наддаване, които са строго формални и следва да бъдат спазени при провеждане на процедурата.

          В разпоредбата на чл.9 ал.1 от Наредбата за публични търгове са посочени изчерпателно документите, които всеки кандидат, участник в публичния търг, следва да приложи към заявлението. Предвидено е прилагане на декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговецът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация; декларация по образец, че участникът няма не погасени задължения към общината с настъпил падеж, както и други документи съгласно тръжната документация. С оглед тази регламентация Кметът на община Шумен е издал Заповед № РД-25-1475/20.07.2018г., с която е назначил комисията за провеждане на търга и е определил часа и мястото на провеждане на търга, както и е утвърдил и тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване. В така утвърдената тръжна документация, в Раздел II, т.38, от т.4 до т. 7 е посочено, че към заявлението за участие в търга кандидатът прилага декларация  Приложение № 1 за извършен оглед, декларация Приложение № 2 за получена тръжна документация, декларация Приложение № 3 от лицето, което представлява ЮЛ, че търговецът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация, че участникът няма задължения към Община Шумен с настъпил падеж, произтичащи от данъци и такси, както и такива, произтичащи от облигационни правоотношения, и декларация Приложение № 4, че няма непогасени задължения към общината с настъпил падеж а в раздел IV"Забележка" е прието, че декларациите по образец се попълват и подписват лично от лицата, участващи в процедурата (а не от упълномощени представители), а за юридическите лица декларациите се попълват и подписват от лицата, които ги управляват и представляват.

          Съобразно приложения Протокол на комисията по извършване на публичния търг, обективиращ действията на комисията, законосъобразно комисията е започнала с действието, регламентирано в разпоредбата на чл.12 от Наредбата за провеждане на публични търгове, след спазване изискването по чл.11. Председателят на комисията, след проверка на явилите се кандидати, е отворил пликовете, съдържащи заявлението и документите към него на явилите се кандидати, по реда на тяхното постъпване според регистъра, извършил е проверка на документите на участниците и ги е предоставил на комисията за констатиране дали са изпълнени условията за участието им в търга. При това е констатирано, че заявлението на „Г.Б.“ЕООД не отговаря на изискванията за участие в търга, доколкото изискуемите декларации – приложение №1, 2, 3 и 4 са подписани от упълномощен представител, което било счетено за нарушение на изискването, отбелязано като „Забележка“ към Раздел IV от тръжната документация, а именно декларациите да бъдат лично подписани от представляващият дружеството.

          В тази връзка съдът намира за основателно възражението на оспорващия, че с недопускането му до участие в тръжната процедура тръжната комисия е нарушила изискванията на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем  и разпореждане с Общинско имущество на Община Шумен.

Съгласно т. 44 от Тръжните условия, председателят на комисията обявява допуснатите до участие кандидати и тези, които по решение на комисията не се допускат до участие поради неспазване на някое от условията съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем  и разпореждане с Общинско имущество на Община Шумен и/или тръжната документация, като посочва конкретно основание за това, което преповтаря разпоредбата на чл.12 ал.2 от Наредбата.

Като основания за декласиране на участник, съгласно чл.8 ал.5, 6 и 7 от Наредбата са предвидени: неспазване срок за подаване плик с оферта и изискуеми документи; подадена оферта в незапечатан или в прозрачен плик или плик с нарушена цялост; поради неспазване на някое от условията съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем  и разпореждане с Общинско имущество на Община Шумен и/или тръжната документация.

Основанията за отстраняване са изчерпателно определени и е недопустимо същите да бъдат разширително тълкувани при извършваната от съда проверка за законосъобразност. От наличните по делото доказателства, вкл. протокола от провеждането на търга се установява, че офертата на оспорващия е била представена в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, като е спазен срокът за подаване на офертата и са приложени всички изискуеми документи за участие. Установява се и че в плика с тръжна документация на този кандидат са били представени пълномощно с нотариална заверка на подписа от дата 14.09.2017 г., извършена от нотариус с район на действие района на РС – Шумен.

При буквално тълкуване на разпоредбата на чл.9 ал.1 т. 1 до 8 от Наредбата не се установява изискване за лично полагане на подпис върху който и да е от изрично изброените документи от кандидата. Напротив, систематичното място на предоставената възможност за представителство в търга от пълномощник е под т.3, а декларациите и другите изискуеми документи, в т. ч. документ за закупена тръжна документация и за внесен депозит са последващи в изброяването. Никъде в цитираната разпоредба не се съдържа задължение за лично подаване, респ. подписване на някои от изискуемите документи. Доколкото в представеното пълномощно са изчерпателно и детайлно разписани правомощията на упълномощеното лице – да участва от името на представляващия дружеството в тръжни процедури, да подава и подписва всички изискуеми документи, в т. ч. декларации, съдът намира, че незаконосъобразно в Раздел IV „Забележка“ е въведено ограничително условие за лично подписване на декларациите, поради несъответствие с целта на закона и липса на нормативно задължение.

В тази връзка следва да се има предвид и фактът, че в случая става въпрос за генерално упълномощаване с широка представителна власт на упълномощеното лице, като от съдържанието на пълномощното е видно, че то е предназначено да бъде използвано многократно, и пред различни лица, вкл. административни органи. Нещо повече, въведеното от ответната администрация изискване е в противоречие с императивната разпоредба на чл. 18 ал.2 от АПК, ограничавайки правата на участниците в търга и съобразно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от АПК, не би следвало да се взема предвид при преценяване редовността на представените документи за участие, в т. ч. декларациите по образец, още по-малко би могло да представлява основание за отстраняване на участник в тръжната процедура. Видно от пълномощното, представляващият дружеството Д.Д.М.е упълномощил А.С.М. да го представлява пред съответните органи и инстанции, във връзка с подаване на необходимите документи от негово име за участие в търгове и да участва в самите търгове /с всички права/.   

Съгласно чл. 36 ЗЗД едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или по волята на представлявания, като последиците от правните действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания. Според разпоредбата на чл. 39 от ЗЗД, обемът на представителната власт на пълномощника, се определя според това, което упълномощителят е изявил. Както се каза, в разглеждания случай Д.М. е упълномощил А.М.да го представлява, като участва в тръжната процедура, с изключително широки правомощия. Съгласно пълномощното, то е за представителство пред съответните органи и инстанции, във връзка с подаване на необходимите документи и за участие в търгове, за подписване на договори, молби и декларации от името на Д.М., представляващ „Гранд Билдингстрой“ ЕООД за участие в търговете от негово име, за заплащане първоначалните вноски - депозити, да наддаване по тръжната цена и т.н. Съобразно разписаните в Наредбата правила за участие в търга и изричното упълномощаване от страна на Д.М., подписаните от пълномощника декларации, подадени от името на участника Д.М., за които е предвидена възможност да се подписват от упълномощен представител, доколкото няма нормативно въведено изискване за лично извършване на определени действия от лицето, представляващо „Гранд Билдингстрой“ ЕООД - участник в тръжната процедура.

В случая липсват съмнения, относно това кой е подписал въпросните декларации, както и заявлението и останалите документи за участие в търга. Вярно е обстоятелството, че наказателната отговорност за деклариране на неверни данни е лична, но само то не е достатъчно да обоснове извод за нередовност на декларации, подписани от трето лице, нарочно упълномощено за това, и то при съответствие с нормативно разписаната тръжната процедура. Друго тълкуване поначало би предопределило настъпването за кандидата на неблагоприятни последици, въпреки че или дори именно поради това, че е спазил изискванията за участие в процесния конкурс. Освен това конкретно в разглеждания казус не се твърди, че чрез подписването на декларациите от друго лице са засегнати права на други лица в проведената от административния орган процедура.

Гореизложеното налага извода, че при несъответствие с разписаните правила в тръжната документация и изискванията в Наредбата, следва да бъдат съблюдавании нормативно разписаните правила в Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем  и разпореждане с Общинско имущество на Община Шумен. В този смисъл е решение №13199/07.12.2015 г. по АД 850/2015 г. по описа на ВАС.

На следващо място, по аргумент на по-силното основание и с оглед естеството на декларираните обстоятелства, следва да се има предвид правната уредба, относно декларирането на обстоятелства при прехвърлителни сделки. Съгласно чл. 264, ал. 1 ДОПК прехвърлянето на вещни права върху недвижими имоти се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Формализирането, че същата следва да е непременно лично подписана изключва разрешението, което законът е дал, декларации по ДОПК да се подават, чрез пълномощник. Изричната уредба на този принцип се намира в чл.99 ал.4 и ал.5 от ДОПК – „Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или представителната си власт“, като законът императивно постановява, че „Приемането на декларация може да бъде отказано само ако не е подписана или не е подадена от упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация по чл. 81, ал. 1, т. 2 и 3 ДОПК“. В чл.264 от ДОПК няма въведени някакви различни изисквания относно въведените общи правила за подаване на декларации по реда на този кодекс. Съобразно константната съдебна практика, подадените пред Нотариус и пред съдия по вписванията декларации по чл.264 от ДОПК, независимо, че са подписани от пълномощника на едната страна по прехвърлителната сделка, след като същият е удостоверил самоличността си и представителната си власт, с подробно описано в нотариалния акт пълномощно с нотариална заверка на подписите няма как да не бъдат приети, защото не са налице основанията по чл.99 ал.5 от ДОПК. За верността на съдържанието им отговорност носи този, който ги е съставил.

Освен това данните, подлежащи на деклариране се свеждат до информация дали дружеството е производство по несъстоятелност и дали има и какви задължения към Община Шумен.

Съгласно чл. 23 ал.6 от Закона за търговския регистър, ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

В случая дружеството е посочило ЕИК, поради което и на осн. чл.5 ал.1 от АПК не следва да се изисква декларирането на това обстоятелство, предвид разпоредбата на горецитираната норма, разписана в нормативен акт от по-висока степен. Този извод следва и от разпоредбата на чл.46 от ЗНА, съгласно ал.1, разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България. В ал.2 е разписано когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.

Доколкото в настоящият случай изискването за лично подписване на декларациите е въведено единствено като забележка в тръжната документация и не почива на нормативно основание, то следва да се приложат нормативно разписаните правила, в което число е предоставена възможност на надлежно упълномощено лице да декларира данни от името на упълномощителя.

Не на последно място е нарушена и целта на закона. Изискването за деклариране на наличие или липса на задължения към Община Шумен е обусловено от преценка на административния орган за ликвидност и изискуемост на вземания и е пряко свързано с финансовата стабилност на кандидата. Доколкото в случая тази информация се съхранява от ответната администрация, дори формално да се счете, че е налице нарушение, същото не е съществено. В тази връзка е разписана възможност за проверка на декларираните данни от спечелилия търга в тридневен срок от приключване на търга, като при констатирани несъответствия участникът се дисквалифицира – чл.9 ал.2 от Наредбата.

Доколкото информацията за задължение на участника към Община Шумен се съхранява именно от ответната администрация, както и, при положение, че е предоставена възможност за проверка на декларираните данни, съдът намира, че участикът е отстранен на формално основание.

Недопустимо е разписване на правила и изисквания в тръжната документация, излизащи извън обема на норматино определените, поради което и на осн. чл.5 ал.1 от АПК следва да бъдат съблюдавани разписаните правила в Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем  и разпореждане с Общинско имущество на Община Шумен и в нормативните актове от по-висока степен.

          Въз основа на всички изложени аргументи съдът намира, че оспорваната Заповед № РД-25-1542/27.07.2018г., издадена от кмета на Община Шумен, е незаконосъобразна, поради което издаването ѝ в нарушение на материалния закон и неговата цел, поради което същата следва да бъде отменена.

          В обобщение на изложеното, съдът приема, че процесната заповед е издадена от компетентен орган и в изискуемата форма, при липса надопуснати съществени нарушения на административно производствените правила, но в противоречие с материалноправните разпоредби и целта на закона. Поради това същата следва да се отмени, а делото следва да се върне като преписка на административния орган за провеждане на тръжната процедура, при съобразяване с дадените в настоящото решение указания относно тълкуването и прилагането на закона.

Р     Е     Ш     И   :

ОТМЕНЯ по жалба на „Г.Б.“ ЕООД с ЕИК ******,  чрез пълномощника А.С.М., с адрес гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 68, вх. 1, ет. 1, ап. 2, Заповед № РД-25-1542/27.07.2018 г. на Кмета на Община Шумен.

          ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Шумен за провеждане на тръжната процедура, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

          Решението подлежи на касационно обжалване в 14(четиринадесет) дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл.138, ал.1, във вр.с чл.137 от АПК, пред Върховния административен съд на Република България - гр. София.

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/ 

 

Забележка: Решението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 15706/17.12.2018г.   постановено по АД № 15037/2018г. по описа на ВАС, ІV-то отделение.