О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№676

град Шумен, 12.10.2018 г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

                  Административен съдия: Снежина Чолакова

като разгледа докладваното от административния съдия АД № 263 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Административното дело е образувано въз основа на жалба от Х.Х.А. с адрес ***, депозирана против Мълчалив отказ, постановен по Заявление вх.№ УРИ323000-2492 от 09.07.2018г. на Началника на РУ на МВР - гр.Велики Преслав при ОДМВР-гр.Шумен.

       В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на оспорвания мълчалив отказ, по същество свеждащи се до издаване на същия в нарушение на материалния закон и административнопроизводствените правила. В тази връзка се твърди, че неправомерно Началникът на РУ-гр.Велики Преслав е отказал на оспорващия да бъдат предоставени исканите от него заверени преписи от документи, намиращи се в РУ на МВР-гр.Велики Преслав, съставени във връзка с извършени процесуални действия с негово участие през м.май 2014г., когато бил задържан от служители на РУ на МВР-гр.Шумен и отведен в РУ, където му бил извършен обиск и му били иззети документи. Твърди, че въпросните документи му били необходими с цел установяване на негови права и установяване законосъобразност на действията на органите на МВР, с оглед евентуално реализиране на следващата се съгласно закона отговорност на държавата от незаконосъобразни действия на нейните служители. Въз основа на изложеното се отправя искане за отмяна на атакувания мълчалив отказ на оспорващия да бъдат издадени заверени и четливи копия на намиращи се в РУ на МВР-гр.Велики Преслав документи, имащи значение за установяването на негови права, поискани от него със Заявление вх.№ УРИ 323000-2492 от 09.07.2018г., както и преписката да бъде върната на административния орган за произнасяне по същата по същество.

Съдът, като съобрази аргументите, изложени от оспорващия и представените по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Със Заявление вх.№ УРИ323000-1400/16.04.2018г., адресирано до Началника на РУ на МВР-гр.Велики Преслав, Х.Х.А. поискал да му бъде издаден заверен четлив препис от съставен протокол от драгоевския полицай на име Р., съставен по повод осъществено спрямо него през м.май 2014г. в гр.Велики Преслав, ул.Виница, задържане и отвеждане в РУ на МВР-гр.Велики Преслав, където бил задържан около 5 часа, бил му извършен личен обиск и му били иззети 160 броя агитационни брошури на ПП"ГЕРБ".

В отговор на въпросното заявление, с писмо № УРИ 323000-1400/18.04.2018г.  Началникът на РУ-гр.Велики Преслав го уведомил, че през 2014г. Х.А. не е бил задържан и не му е бил извършван личен обиск. Оспорващият бил уведомен също, че на 23.05.2014г. е извършена проверка под № 9168/23.05.2014г. по подаден сигнал за извършване на агитационна дейност от него, като материалите по проверката са изпратени в Районна прокуратура-гр.Велики Преслав.

На 09.07.2018г. оспорващият депозирал последващо Заявление № УРИ323000-2492/09.07.2018г. по описа на РУ на МВР-гр.Велики Преслав, адресирано до Началника на РУ на МВР-гр.Велики Преслав. В заявлението посочил, че през м.май 2014г. в гр.Велики Преслав, ул.Виница, бил задържан от полицейски служители и отведен в сградата на РУ на МВР-гр.Велики Преслав, където бил задържан около 5 часа. При това задържане му бил извършен личен обиск и от него били иззети 160 броя агитационни брошури на ПП"ГЕРБ". За извършените действия от полицейските служители му бил съставен протокол от драгоевския полицай на име Р., като на оспорващия не били дадени копия от тези протоколи. Посочил, че заявление с идентично искане отправил и на 16.04.2018г. с № УРИ 323000-1400, но до момента не му били предоставени съставените протоколи. Въз основа на изложеното поискал Началникът на РУ на МВР - гр.Велики Преслав да издаде разпореждане да му бъдат издадени заверени четливи копия от съставени протоколи за извършени от полицейските служители действия с негово участие през м.май 2014г.

В отговор на Заявление № УРИ323000-2492/09.07.2018г. по описа на РУ на МВР-гр.Велики Преслав, с писмо № УРИ323000-2492/11.07.2018г. Началникът на РУ-гр.Велики Преслав уведомил Х.А., че по повод подаденото от него заявление с посочения номер била извършена проверка, при която се установило, че през 2014г. оспорващият не е бил задържан и не му е бил извършван личен обиск. На 23.05.2014г. в гр.Велики Преслав по подаден сигнал за извършване на агитационна дейност от него е извършена проверка с № 9168/23.05.2018г. по описа на РУ-гр.Велики Преслав, при която на оспорващия било снето сведение и не са изземвани агитационни брошури, като материалите са изпратени в Районна прокуратура-гр.Велики Преслав.

Цитираното писмо било изпратено на оспорващия с известие за доставяне с обратна разписка № 3687347/12.07.2018г., от която е видно, че писмото е върнато с отметка  "няма никой на адреса, оставено съобщение".   Междувременно, с жалба вх.№ УРИ323000-2958/06.08.2018г. по описа на РУ-гр.Велики Преслав, Х.А. оспорил пред Административен съд-гр.Шумен Мълчаливия отказ на Началника на РУ на МВР-гр.Велики Преслав при ОДМВР-гр.Шумен, постановен по Заявление вх.№ УРИ323000-2492/09.07.2018г., въз основа на която жалба е образувано настоящото адм.д.№ 263/2018г. по описа на ШАдмС.

В хода на съдебното производство ответната страна е представила по делото материали от извършена на основание чл.144 от ЗМВР, във вр.с чл.138 и чл.140 от ЗМВР проверка с рег.№ 9168/23.05.2014г. по описа на РУ-гр.Велики Преслав(цитирана в писмо № УРИ323000-2492/11.07.2018г.), от които е видно, че проверката е приключила със справка рег.№ 9173/24.05.2014г., изпратена по компетентност на Районна прокуратура-гр.Велики Преслав, която с постановление от 24.05.2014г. по преписка № 428/2014г. по описа на ВПРП е отказала да образуване на досъдебно производство по преписката.

При така очертаната фактическа обстановка съдът приема, че жалбата срещу Мълчалив отказ на Началника на РУ на МВР-гр.Велики Преслав при ОДМВР-гр.Шумен, постановен по Заявление вх.№ УРИ323000-2492/09.07.2018г. на Х.Х.А., е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, поради следните съображения:

Доколкото със заявлението, поставило началото на административното производство, оспорващият е поискал предоставяне на заверени преписи от протоколи, съставени от служители на РУ-гр.Велики Преслав при ОДМВР-гр.Шумен по повод извършвана от тях проверка, същото не обективира искане за издаване на индивидуален административен акт, тъй като не налага формиране на властническо волеизявление, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, нито волеизявление за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. В този смисъл, Началникът на РУ - гр.Велики Преслав не дължи постановяване на властническо волеизявление по смисъла на чл.21, ал.1-4 от АПК по заявлението, с което е бил сезиран, от което следва, че не би могъл да формира мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт.

Нещо повече, видно от писмо УРИ 323000-2492/11.07.2018г. на  Началника на РУ-гр.Велики Преслав, в отговор на подаденото Заявление вх.№ УРИ323000-2492/09.07.2018г., последният му е отговорил, че през 2014г. заявителят не е бил задържан, не му е бил извършван личен обиск и не са му изземвани агитационни брошури, както и, че по повод подаден сигнал за осъществявана от него агитационна дейност е извършена проверка с вх.№ 9168/23.05.2018г. по описа на РУ-гр.Велики Преслав, материалите по която са изпратени на Районна прокуратура-гр.Велики Преслав. Т.е. дори и хипотетично да се приеме, че по подаденото от Х.А. заявление се дължи произнасяне с властническо волеизявление, след като Началникът на РУ-гр.Велики Преслав му е отговорил два дни след подаване на заявлението, няма как да е налице формиран мълчалив отказ, тъй като мълчалив отказ би бил налице само в случай на непроизнасяне на административния орган в законоустановения срок, а към момента на издаване на  писмо УРИ 323000-2492/11.07.2018г. регламентираният в чл.57, ал.1 от АПК 14-дневен срок за издаване на административен акт не е бил изтекъл. Обстоятелството, че писмо УРИ 323000-2492/11.07.2018г. до момента не е достигнало до адресата му, е без значение, тъй като съобщаването на административните актове представлява последица от същите, а не е част от съдържащото се в тях волеизявление. Нещо повече, от приложеното по делото известие за доставяне с обратна разписка № 3687347/12.07.2018г., имащо обвързваща съда материална доказателствена сила (арг. от чл.179 от ГПК), е видно, че въпросното писмо е било изпратено на оспорващия на 12.07.2018г., но е върнато с отметка "няма никой на адреса, оставено съобщение", което изключва тезата, че същото е изготвено по повод подадената от последния жалба до съда.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата срещу Мълчалив отказ на Началника на РУ на МВР - гр.Велики Преслав при ОДМВР-гр.Шумен, постановен по Заявление вх.№ УРИ323000-2492 от 09.07.2018г. на Х.Х.А., следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същата съдебно производство - да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Шуменският административен съд

О П Р Е Д Е Л И   :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Х.Х.А., с адрес ***, депозирана против Мълчалив отказ на Началника на РУ - гр.Велики Преслав при ОДМВР-гр.Шумен, постановен по Заявление вх.№ УРИ323000-2492 от 09.07.2018г. по описа на РУ-гр.Велики Преслав, депозирано от Х.Х.А..

       ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 263 по описа за 2018г. на Административен съд – гр.Шумен.

На основание с чл. 160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

       Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 

Забележка: Определението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 14541/27.11.2018г. постановено по АД № 13568/2018г. по описа на ВАС, V-то отделение. Влязло в законна сила на 27.11.2018г.