Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№153

 град Шумен, 11.04.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на седми април две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                                                                Членове: 1. Татяна Димитрова

                                                                                              2. Снежина Чолакова

при секретаря В. Р.

и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД № 100 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по жалба от „А.1” ООД със седалище и адрес на управление град София,  представлявано от Ю.В. срещу Решение №783/12.12.2013 г. по ВНАХД №1226/2013 г. по описа на Районен съд град Шумен.

   В жалбата се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като е нарушен процесуалния и материалния закон. Основните доводи на касатора са насочени към регистрираната марка под №81070 и в частност процедурата и основанията за регистрация, които не били отчетени от решаващия съд като факти, водещи до извода, че процесната търговска марка не е следвало да бъде регистрирана от Патентното ведомство. Навеждат са доводи за допуснати от съда процесуални нарушения - не назначаване служебно от съда на експертиза, което е довело до не изясняване на делото от фактическа страна. На тези основание касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени Решението на Районния съд и съответно да отмени Наказателно постановление №105/18.05.2013 г. на Председателя на Патентното ведомство на Р България /ПВ/.

   Ответната страна ПВ на Р България, редовно призована, не изпраща представител и не представя становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Районен съд град Шумен като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Шумен е изменил Наказателно постановление №105/18.05.2013 г. на Председателя на Патентното ведомство на Р България, с която на касатора на основание чл.81 ал.1 от ЗМГО е наложена имуществена санкция като е намалил размера от 3000.00 лв. на 1000.00 лв., за нарушение на чл.81 ал.1 от ЗМГО във вр. с чл.13 ал.2 т.2 от ЗМГО. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №45/05.04.2013 г. от длъжностно лице – старши експерт в ПВ.

   Районният съд е достигнал до този правен извод въз основа на събраните пред него доказателства, които е преценил поотделно и в тяхната съвкупност. Установил е и е приел по категоричен начин, че на 05.04.2013 г., при извършена проверка в град Шумен от компетентните контролни органи, касаторът използва в търговската си дейност като съхранява с цел предлагане на продажба стоки /разтворими прахообразни смеси, съдържащи кафе/, означени с комбиниран знак „MOCCA ORIGINAL 3 IN 1”, сходен на комбинирана марка MOCCA 3 IN 1 LINO CLASSIC РЕГ.№81070, регистрирана за стоки от кл.30 от МКСУ, без съгласие на притежателя на марката „Линекс” ЕООД, България, по смисъла на чл.13 ал.2 т.2 във вр. с ал.1 на ЗМГО.

   Настоящият касационен съдебен състав приема, че въззивният съд е достигнал до правилно установена фактическа обстановка, както и до правилно приложение на материалния и процесуалния закон.

   Доводите на касатора пред касационната инстанция са били предмет на проверка изцяло и от въззивния съд, който е изложил подробни мотиви освен по всяко възражение във въззивната жалба, така и е приложил и служебното начало като е установил, че не са допуснати съществени нарушения както при съставяне на акта за установяване на административно нарушение, така и при издаване на наказателното постановление. Районният съд е изложил и подробни мотиви за осъществен състав на административно нарушение от касатора по смисъла на чл.81 ал.1 от ЗМГО, които изцяло се споделят от настоящата касационна инстанция.

   Само за изчерпателност следва да се добави следното: Всички възражения и доводи на санкционирания субект, както във въззивната жалба, така и в касационната жалба, касаят процедурата и основанията за регистрация на търговската марка MOCCA 3 IN 1 LINO CLASSIC РЕГ.№81070, регистрирана за стоки от кл.30 от МКСУ. В този смисъл, както е посочил и решаващия съд, тези доводи могат да бъдат предмет на друго производство, но не и в настоящото, защото посочената марка към настоящия момент е регистрирана кат такава. Дали е следвало да бъде регистрирана или не, дали следва да бъде заличена или не тази марка, са ирелевантни обстоятелства, доколкото ЗМГО предвижда специални процедури – напр. чл.26 от ЗМГО. Нарушението на касатора, за което е санкциониран, не касае този вид процедура, а е за това, че използва в търговската дейност по смисъла на чл.13 ал.2 т.2 от ЗМГО стока, означена със знак, сходен на регистрирана марка MOCCA 3 IN 1 LINO CLASSIC РЕГ.№81070, регистрирана за стоки от кл.30 от МКСУ, без съгласието на нейния притежател. Следователно санкционирания субект следва да ангажира доказателства, установяващи че използваната от него стока е означена със знак, който не е сходен със знак на регистрирана марка и този знак да не води до вероятност за объркване на потребителя и за свързване на използвания знак с регистрираната марка. Такива доказателства не са ангажирани нито пред районния съд, нито пред настоящата касационна инстанция. Напротив ангажираните доказателства от наказващия орган, чиято доказателствена тежест е негова, по категоричен начин установяват, че касаторът е осъществил състава на чл.81 ал.1 от ЗМГО.

   В тази връзка следва да се посочи, че възражението на касатора за ангажиране на допълнително доказателства служебно от съда – назначаване на експертиза, е неоснователно. Правилно съдът е счел, че делото е изяснено от фактическа страна с оглед конкретното нарушение. Сочения предмет на експертизата както бе посочено по-горе касае процедура по регистрация или заличаване на търговската марка, което е ирелевантно за настоящия предмет. Достатъчно е иззетите от касатора мостри и приложени по делото, от които може да се извлече извода за извършено нарушение по смисъла на чл.81 ал.1 от ЗМГО. Ето защо настоящата касационна инстанция приема, че въззивния съд не е допуснал съществено процесуално нарушение, водещо до неизяснена фактическа обстановка.  

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №783/12.12.2013 г. на Районен съд град Шумен по ВНАХД №1226/2013 г. е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна. Решението на Районен съд град Шумен е постановено при правилно установена фактическа обстановка и при правилно направени правни изводи по отношение приложението на процесуалния и материалния закон, поради което следва да се остави в сила.  

   Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 и ал.3 от АПК, Шуменският административен съд

Р     Е     Ш     И:

   Оставя в сила Решение №783 от 12.12.2013 г., постановено по ВНАХД №1226/2013 г. на Районен съд град Шумен.

   Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                        ЧЛЕНОВЕ:1./п/

                                                                                               2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.04.2014г.