О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.671

гр.Шумен, 11.10.2018г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                 Членове: Христинка Димитрова

                                                                Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от административен съдия Хр. Димитрова АД № 295 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано по протест от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу чл.38; чл.46, ал.5, вр.чл.21, т.1; чл.46, ал.5, вр.чл.21, т.2; чл.46, ал.5, вр.чл.27а от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново, приета с решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010г. на Общински съвет – Каолиново.

С определение от 26.09.2018г. съдът е указал на административния орган да представи материалите, съставляващи административната преписка по издаване на протестираните подзаконови нормативни разпоредби.

Съдът констатира, че с молба рег.№ ДА-01-2266/10.10.2018г. председателят на Общински съвет - Каолиново представя по делото писмени документи, в това число Решение № 402 по протокол  № 36 от 28.09.2018г. на Общински съвет - Каолиново, съгласно което атакуваните с протеста разпоредби на чл.38; чл.46, ал.5, вр.чл.21, т.1; чл.46, ал.5, вр.чл.21, т.2; чл.46, ал.5, вр.чл.27а от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново са изменени, както и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново в актуалната ѝ редакция.

 При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение № 402 по протокол  № 36 от 28.09.2018г. на Общински съвет - Каолиново се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са изменени в унисон с релевираните съображения в протеста, депозиран от прокурор в ШОП. В резултат на изменението на оспорваните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр. с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - гр.Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

Съдът констатира, че в протеста се съдържа искане за присъждане на направените разноски, представляващи заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник в размер на 20 лева. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения акт, подателят на жалба има право на разноски, поради което направеното искане е основателно и следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл.196 от АПК, вр. с чл.159, т.4 от АПК, Шуменският административен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу чл.38; чл.46, ал.5, вр.чл.21, т.1; чл.46, ал.5, вр.чл.21, т.2; чл.46, ал.5, вр.чл.27а от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново, приета с решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010г. на Общински съвет – Каолиново

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 295 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет – Каолиново да заплати на Окръжна прокуратура - гр.Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

       На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                      ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                       2./п/

 Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 26.10.2018г. като необжалвано