Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№ 218

град Шумен, 11.10.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

         Шуменският административен съд в публичното заседание на първи октомври две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                                 Членове: Татяна Димитрова

                                                                                                          Снежина Чолакова

при секретаря Р. Х.

и с участие на прокурор Д. Арнаудов от Окръжна прокуратура-гр.Шумен,

като разгледа докладваното от административен съдия Т. Димитрова КАНД № 210 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.63 ал.1 изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от „Е.И.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ******, депозирана чрез пълномощник адвокат Е. М. при АК гр. Бургас, срещу Решение № 295/03.07.2018г., постановено по ВАНД № 794/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

           В жалбата се сочи, че обжалваното решение е неправилно. Сочи се, че съдът не е изпълнил процесуалното си задължение да извърши цялостен контрол за законосъобразност на обжалваното наказателно постановление, не е обсъдил направените от дружеството възражения и не е отговорил на въпроса дали дадените предписания са законосъобразни. Твърди се също така, че предписанието не е било възможно да се извърши в дадения срок, поради което е налице оправдан стопански риск по смисъла на чл.13а от НК, изключващ обществената опасност на деянието и отговорността на дружеството. Сочи се, че доводите на съда досежно обосноваността и справедливостта на наложената имуществена санкция също са неправилни и въз основа на тези съображения касаторът отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и за потвърденото с него наказателно постановление, а при условията на евентуалност се иска да се намали размера на наложената санкция до нейния законен минимум.

         Ответната страна РИОСВ град Шумен, редовно призована, за нея се явява юрисконсулт Н. Г., редовно упълномощена, която изразява становище за неоснователност на касационното оспорване и излага подробни мотиви за завишената обществена опасност на извършеното нарушение.

         Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба и отправя искане съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

         Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

         Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна, поради следните съображения:

         С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 4/22.02.2018 г. на Директора на РИОСВ гр. Шумен, с което на основание   чл.166 т.3 във вр. с чл.165 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, във вр. с чл.155 ал.2 от ЗООС, вр. с чл.83 ал.1 от ЗАНН, на касатора е наложено имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

         За да постанови съдебния си акт, съдът е установил следната фактическа обстановка: На 07.07.2017 г., длъжностни лица от РИОСВ гр. Шумен извършили планова проверка на „Е.И.“ ЕООД, на площадка, находяща се в гр.Шумен, на ул. „Варненско шосе“ № 16, УПИ № 83510.6654.77 и УПИ 83510.665.75, при което констатирали, че дружеството притежава документ по чл.78 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ № 15-РД-362-03/02.12.2016г. за дейност с кодове R12 и R13 на отпадъци с кодове 20 03 01/смесени битови отпадъци/. В резултат на дейността по предварителното третиране на отпадъци/ R12-сепариране, балиране/ се образуват отпадъци, за които има утвърдени работни листи за квалификация на отпадъци. Образувания отпадък от сепариране на битови отпадъци-подситова фракция се събирал и пробутвал на площадка, която няма трайна настилка и не отговаряла на изискванията на Приложение № 2 към чл.17, ал.3 от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и на изискванията на чл.15, ал.2 от Наредба № 7 от 24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Предвид факта, че подситовата фракция била лабораторно изследвана и от заключението се виждало, че същата освен пръст и камъчета има и други примеси, проверяващите изготвили КП № СР-47/07.07.2017г., с който дали задължителни предписания на дружеството-да се преустанови ползването на площадката и да се премести подситовата фракция на площадка с трайна настилка, отговаряща на  Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци или да се предаде на фирма притежаваща документ по чл.35 от ЗУО, както и да се уведоми РИОСВ гр. Шумен за това. В КП  бил указан и срок за изпълнение на предписанията - до 07.08.2017 г.

         Несъгласно с дадените преписания дружеството подало възражение, но с писмо изх. № 3819/25.07.2017г. му било указано, че предписанието следва да бъде изпълнено.

          На 24.08.2017г. била извършена последваща проверка от контролните органи, при която се констатирало, че дружеството не е изпълнило дадените му предписания. За констатираното нарушение на 11.09.2017 г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение за това, че дружеството не е изпълнило в срок даденото му с КП № СР-47/07.07.2017г. - нарушение на чл.155 ал.2 от ЗООС. Актът бил съставен в присъствие на представител на дружеството, като били депозирани писмени възражения в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения Акт за установяване на административно нарушение и събраните материали по преписката, Директорът на РИОСВ гр. Шумен издал процесното НП, с което за нарушение на чл.166 т.3 във вр. с чл.155 ал.2 от ЗООС, наложил имуществена санкция на дружеството в размер на 3000 лв.

         При така установената фактическа обстановка съдът приел, че в хода на административнонаказателното производство не са налице нарушения на материалния и процесуалния закон, а от събраните писмени и гласни доказателства, които са преценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност, въззивният съд е достигнал и до извод относно безспорната установеност на вмененото на касатора нарушение. В тази връзка, районният съд е обсъдил задълбочено направените от дружеството възражения и ги е отхвърлил като неоснователни. Приел е, че санкционираното лице не е изпълнил в срок дадените му предписания по спазване на ЗООС, поради което правилно е бил привлечен към отговорност, като е изложил и подробни мотиви по отношение размера на наложената санкция, която е определена правилна и съответства на тежестта на нарушението. Въз основа на тези съображения съдът е потвърдил атакуваното наказателно постановление.

         Касационната инстанция напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи досежно наличието на предпоставките за ангажиране отговорността на касатора в настоящото производство. Съдът намира за неоснователни изложените в касационната жалба твърдения за едностранчив подход при обсъждане на доказателствата и необсъждане на направените от дружеството възражения. В действителност районният съд е обсъдил всички доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и е изложил подробни мотиви защо кредитира някои от тях. Неоснователно е и твърдението, че съдът се е десезирал от задължението си да обсъди законосъобразността на дадените предписания. В действителност от подробните мотиви на районния съд е видно, че същият е обсъдил всички възражения на дружеството относно незаконосъобразността на дадените предписания и ги е отхвърлил като неоснователни.

Настоящата инстанция намира за напълно неоснователно и твърдението на касатора, че е недопустимо да се дават предписания по реда на ЗООС по приложението на ЗУО, доколкото раздел VII на глава трета от ЗООС касае именно управлението на отпадъците, в т.ч. и тяхното оползотворяване и безопасно съхраняване. 

         Настоящата инстаниця споделя напълно и изложените от районния съд мотиви относно правилната индивидуализация на наложената санкция. Същата е определена в предвидения в санкционната норма размер и е съобразена с тежестта на извършеното нарушение. Независимо, че не е налице повторност по смисъла на чл.165, ал.2 от ЗООС, наличието на друго, предходно нарушение завишава степента на обществена опасност на процесното нарушение и правилно наложената санкция е определена над законния минимум.

В обобщение на изложеното, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

         Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 295/03.07.2018 г., постановено по ВАНД № 794/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Решението е окончателно.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                                   2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.10.2018г.