О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 665

гр.Шумен, 10.10.2018 г.

Шуменският административен съд в закрито заседание на десети октомври две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

Председател:  Кремена Борисова                       Членове: Христинка Димитрова

                                                                                               Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от председателя Кр.Борисова АД №311 по описа за 2018 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

     Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

      Съдебното производство е образувано по протест от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу т.28 от Приложение№2 във вр. с чл.25 ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец, приета с решение № 286 от 06.03.2003год. на Общински съвет –Венец.

   Видно от депозираната от ответната страна-Общински съвет Венец писмена молба с рег.№ДА-01-2253 от 09.10.2018год. по описа на ШАдмС и приложените към нея заверено копие от Решение№429/04.10.2018год.  по Протокол№31/04.10.2018год. от заседание на ОбС-Венец,на което е взето гореупоменатото решение, след депозиране на протеста, с последващо Решение№429/04.10.2018год.  по Протокол№31/04.10.2018год. Общински съвет –Венец е отменил изцяло т.28 от Приложение№2 във вр. с чл.25 ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

   При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

   Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение№429/04.10.2018год.  по Протокол№31/04.10.2018год. от заседание на ОбС-Венец,на което е взето гореупоменатото решение се установи, че атакуваният от прокурора подзаконов нормативен акт е отменен изцяло,в съответствие с подадения протест, от което следва, че понастоящем този подзаконов нормативен акт не съществува в правния мир във вида,в който е протестиран и неговата обвързваща задължителна сила е отпаднала.

   С отмяната на протестираният подзаконов нормативен акт ,в съответствие с подадения протест на ШОП съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

   Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Прокурор при Окръжна прокуратура град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

   Съдът констатира, че с депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в ДВ. Съдът намира, че искането е основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че таксата за обнародване е била внесена едновременно с подаване на протеста.

   Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу т.28 от Приложение№2 във вр. с чл.25 ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец, приета с решение № 286 от 06.03.2003год. на Общински съвет –Венец.

   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №311/2018 г. по описа на АдмС – Шумен.

   ОСЪЖДА Общински съвет-Венец, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

   На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

   Препис от Решение№429/04.10.2018год.  по Протокол№31/04.10.2018год. но ОбС-Венец,да се изпрати на Окръжна прокуратура град Шумен, ведно с преписа от настоящото определение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                                2./п/

Забележка: Определението е влязло в законна сила на  25.10.2018 г., като необжалвано.