О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

660

град Шумен, 10.10.2018г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

                                       Административен съдия: Снежина Чолакова

като разгледа докладваното от административния съдия АД № 285 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Административното дело е образувано въз основа на Писмено изявление, депозирано от О.Х.А., с адрес ***, с което на основание чл.257, ал.2 от АПК е оспорено бездействието на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен да изпълни свое Решение изх.№ ПО 06-03-1/16.07.2018 г. в частта му, с която е допуснат частичен достъп до обществена информация по т.1 от Заявление № ПО 06-03/04.07.2018г. Същото е образувано след отделяне на материали от адм.д.№ 239/2018г. по описа на ШАдмС, осъществено с определение № 565/04.09.2018г., досежно обективираното в горепосоченото писмено изявление оспорване с правно основание чл.257, ал.2 от АПК. Жалбоподателят е навел твърдения, че с горепосоченото решение Директорът на ОД"Земеделие", гр.Шумен е допуснал частичен достъп до информация по т.1 от Заявление № ПО 06-03/04.07.2018г., подадено от оспорващия, последният е внесъл определената от административния орган сума от 0.60 лева за предоставяне на информацията, но такава не му е била предоставена. С оглед на това е отправено искане на основание чл.257, ал.2 от АПК съдът да осъди Директора на ОД"Земеделие", гр.Шумен да изпълни своето Решение изх.№ № ПО 06-03-1/16.07.2018 г. в частта, с която е допуснат частичен достъп до обществена информация по т.1 от Заявление № ПО 06-03/04.07.2018г., в тридневен срок от влизането на съдебния акт в сила.

          Ответната страна - Директор на ОД"Земеделие", гр.Шумен, в представено писмено становище излага доводи за недопустимост, а алтернативно за неоснователност на исковата претенция. В тази връзка сочи, че в издаденото от него решение за предоставяне на частичен достъп до обществена информация изрично е определен седмодневен срок, в рамките на който заявителят е следвало да заплати определената с решението такса за предоставяне на информацията и да представи платежния документ, удостоверяващ този факт. Решението, с което е определена таксата, е връчено на О.А. на 20.07.2018г. и в указания седмодневен срок, изтекъл на 27.07.2018г., последният не е внесъл дължимата сума. Това е сторено едва на 01.08.2018г., т.е. след изтичане на указания срок, поради което информацията не е била предоставена на заявителя. Въз основа на изложеното отправя искане за оставяне на исковата претенция без разглеждане, а алтернативно - за отхвърлянето ѝ като неоснователна.

Съдът, като съобрази аргументите, изложени от страните, представените по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Със Заявление вх.№ ПО-06-3/04.07.2018г. О.Х.А. отправил искане до Директора на ОД"Земеделие", гр.Шумен да му бъде предоставен достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ по следните въпроси:

1. За периода 01.01.2015г.-01.12.2017г. колко броя Договори за аренда е подписал като страна арендодател Директора на ОДЗ "Земеделие" - гр.Шумен - като упълномощено лице по смисъла на ЗАЗ, и при колко броя от тези сключени договори - Директора на ОДЗ "Земеделие" се е явявал и присъствал лично пред нотариуса съгласно изискванията на чл.578, ал.4 от ГПК.

2. Каква е била общата площ, измерена в декари, на сключените договори за аренда за община Върбица за тръжна сесия 2006г. и за тръжна сесия 2017г.

В заявлението е посочено, че обществената информация следва да бъде представена под формата на писмен документ на хартиен носител с изх.№, подпис и дата от ръководството на ОДЗ Шумен, и да бъде изпратен на заявителя на адрес с.Иваново, общ.Върбица, обл.Шумен, ул.Н.Вапцаров № **.

С Решение изх.№ ПО-06-3-1/16.07.2018г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен, на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ било разрешено на О.Х.А. да бъде предоставена исканата със Заявление вх.№ ПО-06-3/04.07.2018г. информация, в степен - частичен достъп. По-конкретно, на същия бил осигурен частичен достъп до следната информация: по т.1. За периода 01.01.2015г.-01.12.2017г. колко броя Договори за аренда е подписал като страна арендодател Директора на ОДЗ "Земеделие" - гр.Шумен - като упълномощено лице по смисъла на ЗАЗ (част от т.1); и по т.2. Каква е общата площ, измерена в декари, на сключените договори за аренда за община Върбица за тръжна сесия 2006г. и за тръжна сесия 2017г. Относно исканата информация по т.1 в частта "при колко броя от сключените договори за аренда Директорът на ОДЗ "Земеделие" се е явявал и присъствал лично пред нотариуса съгласно изискванията на чл.578, ал.4 от ГПК", бил постановен отказ за предоставяне на информация. На основание чл.20, ал.2 от ЗДОИ с решението било указано заявителят да заплати такса в размер на 0,60 лева като условие за предоставяне разрешената информация чрез изпращането ѝ на посочения от последния адрес.

Цитираното решение било съобщено на оспорващия на 20.07.2018г. (видно от известие за доставяне с обратна разписка), а последният заплатил определената с него такса в размер на 0,60 лева на 01.08.2018г.(видно от банково извлечение от посочената дата). По делото няма данни информацията, достъпът до която е бил разрешен с горепосоченото решение, да е била предоставена на заявителя, като административният орган счита, че не дължи предоставянето ѝ поради невнасяне от заявителя на определената в решението такса в указания срок.

С жалба вх.№ ПО-06-3-2 от 02.08.2018г. О.А. оспорил пред Административен съд - гр.Шумен частта от Решение изх.№ ПО-06-3-1/16.07.2018г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен, с която е отказан достъп до обществена информация по т.1, изречение последно от Заявление вх.№ ПО-06-3 от 04.07.2018г., с искане да бъде задължен административният орган да му я предостави в 3-дневен срок от влизането на съдебния акт в законна сила. Въз основа на цитираната жалба било образувано адм.д.№ 239/2018г. по описа на ШАдмС.

В хода на производството по посоченото дело оспорващият депозирал последващо "писмено изявление" от 29.08.2018г., в което потвърдил, че оспорва  частичният отказ, обективиран в Решение изх.№ ПО-06-3-1/16.07.2018г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен. Със същото писмено изявление О.Х.А. отправил и искане  с правно основание чл.257, ал.2 от АПК съдът да осъди Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен, като го задължи да изпълни свое Решение изх.№ ПО-06-3-1/16.07.2018г. в частта за допуснат частичен достъп по т.1 от Заявление № ПО-06-03/04.07.2018г., в 3-дневен срок от влизането в сила на съдебния акт.

С определение № 565/04.09.2018г. по адм.д.№ 239/2018г. състав на Административен съд-гр.Шумен е конституирал О.Х.А. и Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен като страни по делото, и го е насрочил за разглеждане в открито заседание, досежно оспорването на Решение изх.№ ПО-06-3-1/16.07.2018г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен, в частта, с която е отказан достъп до обществена информация по т.1, изречение последно от Заявление вх.№ ПО-06-3-1 от 04.07.2018г. Със същото определение съдът е отделил от производството по посоченото дело оспорването на О.А. против бездействието на административния орган по отношение непредоставянето на достъпа в законоустановения срок съобразно Решение изх.№ ПО-06-3-1/16.07.2018г. Именно въз основа на отделените материали е образувано настоящото адм.д.№ 285/2018г. по описа на ШАдмС, с предмет - оспорване на бездействието на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен да изпълни свое Решение изх.№ № ПО 06-03-1/16.07.2018 г. в частта, с която е допуснат частичен достъп до обществена информация по т.1 от Заявление № ПО 06-03/04.07.2018г., с правно основание чл.257, ал.2 от АПК.

При така очертаната фактическа обстановка съдът приема, че е сезиран с искане по чл.257, ал.2 от АПК  да бъде осъден Директорът на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен да изпълни свое Решение изх.№ № ПО 06-03-1/16.07.2018 г. в частта, с която е допуснат частичен достъп до обществена информация по т.1 от Заявление № ПО 06-03/04.07.2018г.

Искането се явява процесуално недопустимо и следва да се остави без разглеждане, поради следните съображения:

Защитата срещу неоснователните бездействия от страна на административен орган са уредени в Глава XV, раздел II на АПК, в две хипотези. В първата, по чл.256 от АПК, административният орган следва да е сезиран с искане да извърши фактически действия, които е длъжен да извърши по силата на закона, но в продължение на 14 дни бездейства, а при втората административният орган не изпълнява свое задължение, произтичащо пряко от нормативен акт (чл.257 от АПК). Разликата в двете хипотези е, че при първата административният орган трябва да бъде сезиран с искане да извърши фактически действия, а при втората задължението произтича пряко от нормативен акт. Общото в двете хипотези е, че предмет на осъдителните искове по тях е правото на лице или организация на конкретни фактически действия от административен орган, за които органът е задължен пряко от нормативен акт.

По същество в настоящото производство по реда на чл.257, ал.2 от АПК се оспорва бездействието на административен орган - Директор на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен, да изпълни издадения от него и влязъл в законна сила индивидуален административен акт - Решение изх.№ № ПО 06-03-1/16.07.2018 г. за предоставяне достъп до обществена информация, в частта, която е благоприятна за заявителя в административното производство и жалбоподател в настоящото съдебно такова. Неизпълнението на влязъл в сила индивидуален административен акт не може да се квалифицира като бездействие по смисъла на чл.256 и чл.257 от АПК. Влезлият в сила индивидуален административен акт представлява изпълнително основание по смисъла на чл.268, т.1 от АПК и като такъв подлежи на изпълнение по реда на Дял пети, глава XVII от АПК, респективно търсената защита по него може да се осъществи по реда на изпълнението, насочено срещу административния орган (чл.289-291 от АПК), а не в производството по реда на чл.257 от АПК(в т.см. опр.№  4879/03.04.2012г. по адм.д.№ 3659/2012г. на ВАС).

С оглед установената неприложимост на реда, предвиден в чл.257 от АПК, в настоящия казус, съдът намира, че са налице предпоставките  на чл.159, т.1 от АПК за оставяне на искането да бъде осъден Директорът на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен да изпълни свое Решение изх.№ № ПО 06-03-1/16.07.2018 г. в частта, с която е допуснат частичен достъп до обществена информация по т.1 от Заявление № ПО 06-03/04.07.2018г., без разглеждане и за прекратяване на съдебното производство.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Шуменският административен съд

О П Р Е Д Е Л И   :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  искането на О.Х.А., с адрес ***, на основание чл.257, ал.2 от АПК да бъде осъден Директорът на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен да изпълни свое Решение изх.№ № ПО 06-03-1/16.07.2018 г. в частта, с която е допуснат частичен достъп до обществена информация по т.1 от Заявление № ПО 06-03/04.07.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 285 по описа за 2018г. на Административен съд – гр.Шумен.

На основание с чл. 160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 25.10.2018 г. като необжалвано.