ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№97

гр. Шумен, 06.03.2014г.

Шуменският административен съд, в закрито заседание на шести март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Административен съдия: Кремена Борисова

като разгледа докладваното от съдия Борисова АД № 13/2014г. по описа за 2014г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.145 от АПК във вр. с чл.40 ал1 от ЗДОИ ,образувано по жалба вх.№ВКК 135/15.01.2014г. по описа на Община Каспичан от П.А.Х. с ЕГН ********** със съдебен адрес *** ,сграда 4,офис №1 против мълчалив отказ на Кмета на Община Каспичан да се произнесе по заявление за достьп до обществена информация вх.№2362/18.12.2013год..

На 31.01.2014год. от пълномощника на оспорващия-адв.Р.С. от ШАК,надлежно упълномощен съгласно прил. договор за правна защита и съдействие№0000061398/15.01.2014год. е депозирана писмена молба с рег.№ДА-01-191 по описа на Административен съд-Шумен, ведно с прил. към молбата писмени бележки и списък на направените по делото разноски.В писмените бележки се съдържа искане за прекратяване на производството по делото на основание чл.159 т.З от АПК поради последващо оттегляне на обжалвания административен акт от страна на постановилия го административен орган и на основание чл.143 ал2 от АПК се претендират направените по делото разноски. Към писмените бележки на оспорващия са приложени Договор за правна защита и Списък на разноските,възризащи на общо 412лв.

Съдът, като взе предвид подадената молба за прекратяване на производството по делото намира същата за основателна,но не на соченото от оспорващия правно основание-чл.159 т.З от АПК,поради последващо оттегляне на първоначално формирания от административна орган мълчалив отказ за произнасяне по депозираното от П.А.Х. заявление за достьп до обществена информация с вх.№2362/18.12.201 Згод..

Видно от съвкупния доказателствен материал по делото,на 18.12.201 Згод. оспорващият подал до Кмета на Община Каспичан заявление за достьп до обществена информация с вх.№2302,с което поискал предоставяне под формата на писмена справка на обобщени данни досежно размера на общата парична сума,предоставена през финансовата2012год. на работници и служители от администрацията на Община Каспичан под формата на допълнително материално стимулиране,колко общо на брой работници и служители от общината са получили пари под формата на ДМС и колко от тях са на длъжности,подробно изброени в заявлението,колко работници и служители ,имащи качеството на хора с трайни увреждания са работали в общината към 01.01.2012год. и към 01.01.2013год.,колко от тях са били на длъжности,подробно изиброени в заявлението,какъв е общия размер на паричните средства,получени под формата на ДМС от работници и служители имащи качеството на хора с трайни увреждания и колко от тези парични средства са получени от хора с трайни увреждания на длъжности,подробно упоменати в заявлението.

С Решение изх.№ИКК 2302/1 ,постановено на 02.01.2014год. Кметът на Община Каспичан,на осн.чл.28 ал2 от ЗДОИ разрешил предоставянето на съдържащата се в общинска администрация Каспичан обществена информация,посредством изготвянето на справка с исканата от заявителя информация и постановил предоставянето на същата след заплащане на съответните разходи и представяне на съответния платежей документ. С писмо изх.№2302/2 от 02.01.2014год.,изпратено на П.А. по пощата на 03.01.2014год.,видно от представените от ответната страна надлежно заверено копие на извлечение от регистъра на Община Каспичан с изпратените на 03.01.2014год. по пощата писма с печат на „Български пощи",както и от при л. заверено копие от извадка от електронния регистър на общината от 02.01.2014год., постановилият решението административен орган уведомява заявителя Х. за постановеното по повод заявлението му за достъп до обществена информация решение за предоставяне на достъп до ОИ,както и за размера на дължимите разноски и сметката,по която следва да заплати разходите във връзка с получаване на изготвената информация.По делото обаче липсват и не се събраха доказателства,удостоверяващи така изпратеното от община Каспичан уведомително писмо с изх.№ИКК 2302/2 от 02.01.2014год. да е достигнало до знанието на заявителя,респективно че същото му е било надлежно връчено .

Видно от прил.към материалите по преписката писмо с изх.№ИКК 2302/3 от 16.01.2014год., едва по повод депозираната от оспорващия жалба с вх.№ВКК-135/15.01.2014год. срещу мълчалив отказ по заявление за достъп до ОИ вх.№2302/18.12.201 Згод. административният орган узнал,че са възникнали проблеми при доставянето на предходно уведомително писмо изх.ЖИКК 2302/2 от 02.01.2014год.,поради което повторно изпратил със съпроводително писмо изх.№ИКК 2302/3 от 16.01.2014год. на зявителя постановеното на 02.01.2014год. от органа Решение№ИКК- 2302/1 за предоставяне на искания достъп до обществена информация.Видно от прил.заверено копие на извадка от електрония регистър на Община Каспичан от 16.01.2014год. и обратна разписка,това писмо е връчено срещу подпис на оспорващия П.Х. на 20.01.2014год.,откъдето съдът ,с оглед доказателствата приема,че последният е бил надлежно уведомен за постановеното от органа разрешение за достьп до исканата обществена информация по предвидения в разпоредбата на чл.39 от ЗДОИ законов ред едва на 20.02.2014год.-след завеждане на делото

Предвид на гореизложеното и при визираната по-горе фактическа обстановка съдът счита,че в случая,с оглед постановеното от органа разрешение за достьп до обществена информация във връзка със заявление за достьп вх.№2302/18.12.2013год.,обективирано в прил. Решение с изх.№ИКК 2302/1 от 02.01.2014год. на Кмета на Община Каспичан е налице липса на правей интерес от страна на оспорващия.Правото на оспорване е дадено в защита на субективни материални права,засегнати от административния акт.В разглеждания случай,противно на твърденията на оспорващия, не е налице мълчалив отказ от страна на административния орган да се произнесе по повод подаденото от заявителя заявление за достъп до обществена информация вх.№2302/18.12.2013год.,а е налице изрично произнасяне на органа,обективирано в прил. Решение изх.№ИКК 2302/1 от 02.01.2014год. за предоставяне на достъп до исканата информация,с позитивен за заявителя резултат,предвид на което липсва интерес от оспорването.При това решението на административния орган е постановено в рамките на визирания в разпоредбата на чл.28 ал1 от ЗДОИ 14 дневен срок от датата на регистриране на заявлението за достъп.

Наличието на правей интерес от оспорването е положителна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното производство.По аргумент на противното, липсата му е основание за преценка на жалбата като недопустима на основание чл.159 т.4 от АПК и оставяне на същата без разглеждане.

С оглед недопустимостта на жалбата поради липсата на правей интерес,претенцията на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски,възлизащи на общо 412лв. се явява неоснователна и като такава следва да се отхвърли изцяло.Само за прецизност следва да се отбележи,че постановяването на изрично писмено разрешение за предоставяне на достъп да обществена информация по заявлението на заявителя,обективирано в Решение изх.№ИКК 2302/1 от 02.01.2014год. на Кмета на Община Каспичан не съставлява оттегляне на формиран от органа първоначален мълчалив отказ след подаване на жалбата,поради което съдът не дължи присъждането на разноски в полза на жалбоподателя на осн.чл.143 ал2 от АПК,каквото искане е направено.


По изложените съображения и на осн. чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение на Шуменския административен съд от 18.02.2014 год. по А.д.№13/2014год. по описа на с.съд за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПА.Х. с ЕГН ********** *** сграда 4 офис1 срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Каспичан да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация с вх.№2302/18.12.2013год.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна претенцията на П. А. ф Х. с ЕГН ********** *** сграда 4 офис№ 1 за разноски.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13/2014г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 Забележка: Към датата на публикуване определението  не е влязло в законна сила.