О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№659

град Шумен, 10.10.2018г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

                                         Административен съдия: Снежина Чолакова

като разгледа докладваното от административния съдия АД № 287 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Административното дело е образувано въз основа на жалба вх.№ 1012-27-43/30.08.2018г. по описа на ТП на НОИ-гр.Шумен, уточнена с молба рег.№ ДА-01-2213/03.10.2018г. по описа на ШАдмС, депозирани от З.Г.К. с ЕГН **********, с адрес ***, срещу Решение № 2153-27-22/23.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен, с което на основание чл.117, ал.3 от КСО е отхвърлена жалба вх.№ 1012-27-27 от 18.04.2018г. на З.Г.К. срещу Разпореждане № 271-00-2561-4 от 10.04.2018г.

Съдът, като съобрази представените по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

С Разпореждане № 271-00-2561-3 от 08.02.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица (л.48), въз основа на Заявление вх.№ 271-00-2561/18.09.2017г., на З.Г.К. било отпуснато парично обезщетение за безработица, считано от 04.09.2017г. до 03.01.2018г. в размер на 36.88 лева дневно.

С последващо Разпореждане № 271-00-2561 от 10.04.2018г. на ръководител на осигуряването за безработица (л.30) на основание чл.54ж, ал.2, т.1 от КСО било изменено Разпореждане № 271-00-2561-3/08.02.2018г. в частта относно отпуснатото парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО на З.Г.К., като бил определен нов размер на паричното обезщетение за безработица в размер на 7,20 лева дневно, считано от 04.09.2017г.

Цитираното разпореждане било връчено срещу подпис на адресата му на 16.04.2018г. Несъгласна със същото, З.К. го оспорила пред Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен с жалба вх.№ 1012-27-27 от 18.04.2018г.(л.28), уточнена с молба вх.№ 1012-27-27#2 от 24.04.2018г. (л.25).

С Решение № 2153-27-18 от 25.05.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен(л.15) производството по оспорване на Разпореждане № 271-00-2561 от 10.04.2018г. било спряно на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, във вр.с чл.117, ал.5 от КСО, поради необходимостта от получаване на отговор от компетентната осигурителна институция на Испания за удостоверяване на вида на обезщетението, получено от оспорващата съгласно испанското законодателство, релевантно за изчисляване размера на дължимото обезщетение за безработица.

С последващо Решение № 2153-27-22/23.07.2018г. (л.10), след получаване на изисканата информация, Директорът на ТП на НОИ-гр.Шумен възобновил административното производство на основание чл.55 от АПК и на основание чл.117, ал.3 от КСО отхвърлил жалба вх.№ 1012-27-27 от 18.04.2018г., депозирана от З.Г.К., ЕГН **********, с адрес ***, срещу Разпореждане № 271-00-2561-4 от 10.04.2018г.

Цитираното решение било изпратено на оспорващата по пощата на указания в него адрес и било получено на 26.07.2018г. от лицето - майка  на З.К., видно от приложеното известие за доставяне с обратна разписка (л.9).

С последващо разпореждане № 271-00-2561-5/10.08.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица (л.7) на основание чл.114, ал.2 от КСО било разпоредено на З.К. да възстанови добросъвестно полученото обезщетение за безработица за периода 04.09.2017г.-03.01.2018г., в размер на 2430.16 лева главница. Въпросното разпореждане било изпратено на оспорващата по пощата и било получено на 15.08.2018г. от лицето С.К.- майка  на З.К., видно от приложеното известие за доставяне с обратна разписка (л.6).

На 30.08.3018г. З.К. депозирала жалба чрез ръководителя на ТП на НОИ-гр.Шумен до Районен съд-гр.Шумен, против Разпореждане № 271-00-2561-4/10.04.2018г. и против Разпореждане № 271-00-2561-5/10.08.2018г.

Независимо, че жалбата била адресирана до Районен съд-гр.Шумен, същата била препратена на Административен съд-гр.Шумен, където въз основа на същата били образувани две съдебни производства - адм.д.№ 290/2018г. на ШАдмС, с предмет на оспорване Разпореждане № 271-00-2561-5/10.08.2018г. и настоящото адм.д.№ 287/2018г. по описа на ШАдмС с предмет на оспорване - Разпореждане № 271-00-2561-4/10.04.2018г.

Производството по адм.д.№ 290/2018г. на ШАдмС било прекратено с определение от 20.09.2018г., а жалбата срещу Разпореждане № 271-00-2561-5/10.08.2018г. - изпратена по подведомственост на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен.

Междувременно, с определение от 20.09.2018г. съдебното производство по настоящото дело е оставено без движение, като на оспорващата е указано да насочи жалбата си срещу Решение № 2153-27-22/23.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен, с което е отхвърлена жалбата на З.Г.К. против атакуваното от нея Разпореждане № 271-00-2561-4/10.04.2018г., в унисон с чл.118, ал.1 от КСО; както и да ангажира доказателства за срочността на оспорването, предвид данните, че посоченото решение е съобщено на 26.07.2018г., а жалбата, поставила началото на съдебното производство, е депозирана на 30.08.2018г.

В изпълнение указанията на съда, с молба рег.№ ДА-01-2213/03.10.2018г. оспорващата е заявила, че оспорва Решение № 2153-27-22/23.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен, както и, че въпросното решение не ѝ е било връчено лично.

В обобщение на изложеното, предмет на оспорване по настоящото дело се явява Решение № 2153-27-22/23.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен, с което на основание чл.117, ал.3 от КСО е отхвърлена жалбата на З.Г.К. против Разпореждане № 271-00-2561-4/10.04.2018г., с което е изменен размерът на определеното ѝ парично обезщетение за безработица.

Въз основа на установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата срещу Решение № 2153-27-22/23.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство - да се прекрати, поради следните съображения:

С атакуваното решение по реда на чл.117, ал.3 от КСО Директорът на ТП на НОИ-гр.Шумен се е произнесъл по жалба срещу разпореждане за изменение на разпореждане за отпускане на парично обезщетение за безработица по смисъла на чл.117, ал.1, т.2, б."б" от с.к. Съгласно чл.118, ал.1 от КСО, решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. От изложеното е видно, че по силата на цитираната законова разпоредба решението, предмет на оспорване по настоящото дело, подлежи на съдебно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му.

От събраните по делото доказателства се установява, че решението е било изпратено на оспорващата по пощата на заявения от нея в хода на административното производство и посочен в жалбата адрес, и е било получено на 26.07.2018г. от лицето С.К.- майка на оспорващата, което е удостоверено с известие за доставяне с обратна разписка. При това положение 14-дневният срок за оспорване на решението, изрично указан и в самото решение, е изтекъл на 09.08.2018г. (четвъртък, присъствен ден). Същевременно жалбата срещу въпросното решение е била депозирана от оспорващата на 30.08.2018г., като видно от писмо рег.№ ДА-01-2139/26.09.2018г., депозирано от процесуалния представител на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен, както и от приложения към него протокол за прием на документи, въпросната жалба е била подадена лично от З.К. в деловодството на ТП на НОИ-гр.Шумен на посочената дата. Изложеното обосновава категоричния извод, че жалбата срещу атакуваното решение е била депозирана след изтичане срока за неговото обжалване, поради което същата се явява процесуално недопустима, като просрочена.

В тази връзка съдът намира доводите на оспорващата за допустимост на оспорването, тъй като не е получила лично атакуваното решение, за неоснователни.

          Съгласно чл.117, ал.5 от КСО, решенията и съобщенията във връзка с разглеждането на жалбите и исканията се изготвят по реда на АПК, от което следва, че административните актове подлежат на съобщаване по реда на АПК. Според чл.61, ал.2 от АПК в актуалната му за казуса редакция преди отмяната му с ДВ бр.77/2018г., съобщаването на административния акт може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива.В случая съобщаването на административния акт е извършено чрез изпращането му с писмо с обратна разписка, като в обратната разписка е посочен номерът на изпратения с нея документ и е отразено, че писмото е получено на 26.07.2018г. от С.К.- майка, която се е подписала в обратната разписка. Съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги, условията за доставяне на пощенски пратки се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията. Към момента на получаване на пощенската пратка действат Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети, приети с Решение № 581 от 27.05.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп., бр. 19 от 2.03.2018 г., които предвиждат, че препоръчаните пощенски пратки се доставят на адреса на получателя срещу подпис (чл.5, ал.1). Същите може да се доставят и на лице, пълнолетен член на домакинството на получателя, живеещо на адреса, посочен в пратката, срещу подпис и документ за самоличност, като в служебните документи се вписват трите имена на лицето, получило пратката (чл.5, ал.2). Обратната разписка е заведена в служебна книга 242 на съответната пощенска служба и е оформена съгласно условията на чл. 5, ал. 1 и чл. 2 от Общите правила, като начинът и датата на връчване са удостоверени с подпис на връчителя и датно клеймо. Удостоверяването в пощенската разписка представлява официален свидетелстващ документ по смисъла на чл. 179, ал. 1 от ГПК, обвързващ съда с материалната си доказателствена сила, от което следва, че съобщаването на административния акт е редовно осъществено на датата, посочена в обратната разписка, чрез пълнолетен член на домакинството на жалбоподателката, който се счита за упълномощено лице по силата на горецитираните общи правила.

Обстоятелството, че жалбата срещу атакуваното решение е била адресирана до Районен съд-гр.Шумен, не изключва компетентността на Административен съд-гр.Шумен за произнасяне по същата, тъй като по силата на чл.118, ал.1 от КСО, именно този съд е функционално и териториално компетентен да се произнася по жалби срещу решения на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен от вида на процесното такова.

По изложените съображения съдът приема, че съобщението за издаване на оспорвания административен акт е връчено редовно на оспорващата на 26.07.2018г., поради което жалбата на същата, подадена на 30.08.2018г., е депозирана след изтичане на преклузивния срок за обжалване на атакуваното решение, поради което следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство - да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Шуменският административен съд

О П Р Е Д Е Л И   :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.К., с ЕГН **********, с адрес ***, срещу Решение № 2153-27-22/23.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен, с което на основание чл.117, ал.3 от КСО е отхвърлена жалба вх.№ 1012-27-27 от 18.04.2018г. на З.Г.К. срещу Разпореждане № 271-00-2561-4 от 10.04.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-гр.Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287 по описа за 2018г. на Административен съд – гр.Шумен.

На основание с чл. 160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

Забележка: Определението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 14154/20.11.2018г. постановено по АД № 13619/2018г. по описа на ВАС, VI-то отделение. Влязло в законна сила на 20.11.2018г.