Р Е Ш Е Н И Е

214

10.10.2018г.гр.Шумен

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският административен съд, в публично заседание  на първи октомври две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 Председател: Росица Цветкова           Членове: Татяна Димитрова

                                 Снежина Чолакова

при участието на секретар Р.Х. и на прокурор Д.Арнаудов от  Окръжна прокуратура - гр.Шумен, като разгледа докладваното от административния съдия  Татяна Димитрова КАНД № 196 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 63, ал. 1, предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от «Т.Б. ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***», Бизнес парк София, сграда 6, депозирана чрез пълномощника юрисконсулт Р.Р., срещу решение № 268/20.06.2018г., постановено по ВАНД № 1314/2018г. по описа на Шуменския районен съд.

Като касационни основания в жалбата са посочени съществени нарушения на процесуалните правила и материалноправните разпоредби. Касаторът твърди, че в обжалваното решение липсват правни изводи, както и произнасяне по доводите изложени във въззивната жалба, което е равнозначно на липса на мотиви и представлява съществено нарушение на процесуалните правила. По съществото на делото се излагат аргументи, че дружеството не е осъществило състава на нарушението по чл.114 ал.3 от ЗЗП. Сочи се, че актуализацията на софтуера неправилно е третирано като ремонт, поради което не се покриват признаците на нарушението по чл.114 ал.3 от ЗЗП от обективна страна. Твърди се също така, че не е налице и друг елемент от състава на нарушението-изрично изявление за разваляне на договора от страна на потребителя. Въз основа на изложените аргументи касаторът отправя искане за отмяна на обжалваното съдебно решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответната страна, Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция - Варна, редовно и своевременно призована за съдебното заседание, не изпраща представител, респективно не изразява становище по жалбата.

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура пледира за неоснователност на жалбата и предлага решението на въззивния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

С атакуваното решение, състав на Районен съд - Шумен е потвърдил Наказателно постановление № В-0046288 от 26.03.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към Главна дирекция «Контрол на пазара» при КЗП, с което на основание чл.222а от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на «Т.Б. ЕАД *** е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение на чл.114, ал.3 от ЗЗП.

За да постанови решението си, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна следното: Санкционираното дружество извършва търговска дейност-продажба на мобилни телефони, аксесоари и телекомуникационни услуги в магазин «Теленор», находящ се в гр.Шумен, ул. «Стоян Чилингиров» № 2, от който на 17.12.2016г. потребителката И.И.закупила мобилен телефон «Lenovo Moto E White». На 23.01.20128г. И. депозирала жалба в КЗП-Шумен във връзка с това, че в периода от 11.03.2017г. до 07.12.2017г. предявила и били приети 5 рекламации, но телефона продължавал да проявява един и същ дефект.  На 10.01.2018г. потребителката депозирала поредната жалба до търговеца с искане телефонът й да бъде ремонтиран или да й бъде възстановена стойността му. На 16.01.2018г. търговецът я уведомил, че при нито една от сервизните поръчки не били установени технически дефекти и телефонът съответства на изискванията по договора за продажба. По този повод, на 23.01.2018г. И. депозирала нова жалба до КЗП и на 29.01.2018г., в търговския обект била извършена проверка от служители на КЗП. Резултатите от проверката били обективирани в Констативен протокол № К-2635448, а на 09.02.2018г. дружеството-търговец депозирало становище по направените констатации, в което отхвърлил като неоснователни претенциите на потребителката, тъй като на телефона бил извършен само един ремонт, а обновяването на софтуера не представлявал ремонт. Към становището си приложил копия от сервизни протоколи и извадка от електронен регистър на предявените рекламации. При тези данни било прието, че дружеството осъществява състава на административно нарушение по  чл.114, ал.3 от ЗЗП, за което на  16.02.2018г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение, който бил подписан от упълномощен представител на търговеца без възражения. Въз основа на акта е издадено наказателното постановление, предмет на съдебен контрол във въззивната инстанция.

Въз основа на така установените факти, въззивният съд е приел за безспорно установено, че «Т.Б. ЕАД *** при надлежно предявени 5 рекламации, не е изпълнил административното си задължение да развали договора и да възстанови на потребителя заплатената от него сума или да замени апарата с нов. Съдът е изложил подробни аргументи, въз основа на които е приел, че търговецът е субект на задължението по чл.114, ал.3 от ЗЗП и подробно е обсъдил и отхвърлил като неоснователни твърденията му, че независимо от 5-те рекламации, за него не е възникнало задължението по чл.114, ал.3 от ЗЗП. Въззивният съд е приел, че след като се е наложило 5 пъти  обновяване на софтуера, то същото представлява ремонт по смисъла на чл.114, ал.3 от ЗЗП. При така установената фактическа обстановка, съдът е приел, че санкционираното дружество е извършило визираното в АУАН и НП неизпълнение на задължение към държавата, като при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до неговата отмяна. Изложил е аргументи, че извършеното нарушение не е маловажен случай, както и че административнонаказващият орган правилно е индивидуализирал наложеното на търговеца наказание,  поради което потвърдил наказателното постановление.

Настоящият касационен състав споделя напълно установената от въззивния съд фактическа обстановка и намира за правилни и законосъобразни направените въз основа на нея правни изводи относно установеността и доказаността на извършеното нарушение. Шуменският административен съд намира за неоснователни доводите на касатора, че  търговецът не е осъществил състава на нарушението по чл.114, ал.3 от ЗЗП, тъй като обновяването на софтуера не представлява «ремонт» и следователно на процесния телефон е извършен само един ремонт. Настоящият касационен състав намира за правилен и законосъобразен направеният от районния съд извод, че след като се е наложило 5 пъти преинсталиране и обновяване на софтуера на телефона, то същият очевидно не отговаря на изискванията по сключения договор. Напълно неоснователни са и твърденията на касатора, че липсва изрично искане от потребителката за разваляне на договора. По делото е приложено изрично искане от 21.11.2017г. от потребителката, в което тя заявява желание за разваляне на договора за продажба и възстановяване на сумата, платена за телефона. Същото искане, за възстановяване на заплатената сума, което представлява по съществото си искане за разваляне на договора за продажба, потребителката е направила и в депозираната на 10.01.2018г. жалба до търговеца. Следователно, правилно въззивният съд е приел, че дружеството е осъществило състава на нарушението по чл.114, ал.3 от ЗЗП и правилно е ангажирана неговата отговорност. Напълно неоснователно е и твърдението, че решението не е мотивирано, доколкото съдът е обсъдил възраженията на търговеца и е изложил мотиви защо намира, че същите са неоснователни. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на релевантните за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност. Фактите по делото са възведени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд.

В обобщение на изложеното, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд.

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 268 от 20.06.2018г., постановено по ВАНД № 1314/2018г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                   ЧЛЕНОВЕ:1./п/

                                                                                            2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 10.10.2018г.