О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№21 

 град Шумен, 28.03.2014 г. 

   Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесет и осми март две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател:      Росица Цветкова           Членове:1.Снежина Чолакова

                                                                                                              2.Маргарита Стергиовска 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова ЧКАНД №127 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

   Производството е образувано по частна жалба на А.А.М. с ЕГН ********** ***, срещу Определение №116/10.03.2014 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №402/2014 г. по описа на същия съд.

   В частната жалба оспорващият сочи, че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като правото на жалба е упражнено в законоустановеният седмодневен срок. В тази връзка частният жалбоподател представя доказателства за спазването на срока. Отправено е искане до настоящата касационна инстанция за отмяна на определението и връщането на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

   Частната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е и основателна.

   Съображенията в тази насока са следните:

   Делото пред Районен съд град Шумен е било образувано по въззивна жалба от А.А.М. с ЕГН ********** *** Преслав срещу НП №94555-F088560/07.02.2014 г., издадено от Директор на офис Шумен при ТД на НАП град Варна. Наказателното постановление е връчено лично на А. на 13.02.2014 г. чрез известие за доставяне – обратна разписка. С това известие за доставяне на жалбоподателя са били връчени общо девет Наказателни постановления, изброени с техните номера в известието за доставяне и всичките, включително и НП, предмет на настоящото дело, са връчени на една и съща дата – 13.02.2014 г. лично на жалбоподателя.

   Пред въззивния съд административнонаказващия орган е представил административната преписка по обжалваното НП №94555-F088560/07.02.2014 г., издадено от Директор на офис Шумен при ТД на НАП град Варна, с придружително писмо изх.№1735-1/26.02.2014 г., ведно с депозираната жалба, която жалба обаче няма входящ номер и дата, с клеймо на наказващия орган, доколкото жалбата е депозирана чрез ТД на НАП Варна - офис Шумен.

   Правилно докладчикът по делото, с оглед резолюцията от 06.03.2014 г., е предприел действия по изискване на доказателства по срочност на жалбата, но неправилно ги е изискал от наказващия орган. Следвало е да бъдат изискани от жалбоподателя, тъй като първо в негова тежест е да докаже, че е спазил преклузивния срок за обжалване на процесното НП и второ екземплярът от известието – обратна разписка, ако е депозирана жалбата по пощата, ще бъде в подателя, т.е. в жалбоподателя, а не в адресата на пратката.

   Районният съд, след като е получил отговор от наказващия орган, обективиран в писмо рег.№3594/10.03.2014 г., е приел, че жалбата е подадена на 21.02.2014 г. лично от санкционираното лице в деловодството на наказващия орган, поради което не е спазен преклузивния 7-дневен срок за обжалване на НП съгласно чл.59 ал.2 от ЗАНН, който е изтекъл на 20.02.2014 г. С оглед на това решаващият съд е приел, че жалбата е просрочена и с оспорвания акт е прекратил производството по делото.

   Настоящата касационна инстанция приема, че неправилно решаващият съд се е доверил на писмото от 10.03.2014 г., изпратено от наказващия орган с оглед указанията на съда, че жалбата била входирана лично от жалбоподателя в деловодството на ТД на НАП град Варна – офис Шумен, като дори е посочена и дата на входиране на жалбата – 21.02.2014 г. Тази констатация, която е възприел и въззивния съд не кореспондира както с приложената жалба, така и с представените пред касационната инстанция доказателства, че жалбата е депозирана по пощата – с куриерска услуга. В представената пред въззивния съд въззивна жалба, противно на отразеното в писмото на наказващия орган от 10.03.2004 г., няма нито входящ номер, нито дата на получаване, поради което изводът на РС град Шумен, че жалбата е депозирана на 21.02.2014 г. лично от жалбоподател в деловодството на административния орган не кореспондира с доказателствата по делото. Видно от представените пред касационната инстанция писмени доказателства, а именно товарителница с №10739556, издадена от куриерска фирма „Еконт”, както и от приложения към частната жалба касов фискален бон с №0028540 от 20.02.2014 г., се установява по категоричен начин, че жалбата срещу НП №94555-F088560/07.02.2014 г., издадено от Директор на офис Шумен при ТД на НАП град Варна, е депозирана на 20.02.2014 г., т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок. Доколкото се касае за един ден просрочие, въззивният съд е следвало да укаже на жалбоподателя да представи доказателства за срочността на жалбата, което не е сторено.

   При тези данни по безспорен начин се установява, че срокът за оспорване на процесното Наказателното постановление е спазен, съдебният акт на Районен съд град Шумен се явява неправилен и следва да бъде отменен, а делото да бъде върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

   С оглед гореизложеното, касационният състав приема, че Определение №116/10.03.2014 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №402/2014 г. по описа на същия съд, е неправилно, постановено при нарушение на процесуалния закон, обуславящо отмяна на постановения съдебен акт. След отмяна на обжалваното определение, делото следва да бъде върнато на първоинстанционния съд с указание за продължаване на съдопроизводствените действия.

   Водим от горното, съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : 

   ОТМЕНЯ Определение №116/10.03.2014 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №402/2014 г. по описа на същия съд.

   ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

   Определението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1:/п/

                                                                               2/п/ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 28.03.2014г.