О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№ 20

гр.Шумен, 28.03.2014г. 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на двадесет и осми март две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател:       Росица Цветкова                              Членове:Снежина Чолакова

                                                                                              Маргарита Стергиовска 

като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска ЧКАНД № 126 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на А.А.М., ЕГН **********, срещу определение № 120/11.03.2014г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 405/2014г. по описа на същия съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на А.М. срещу Наказателно постановление № 94567-F088567/07.02.2014г., издадено от директор на ТД на НАП – гр. Варна, офис Шумен и производството по делото е прекратено.

В жалбата оспорващият сочи, че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като правото на жалба е упражнено в законоустановеният седмодневен срок, като представя доказателства за спазването на срока. Отправено е искане до настоящата касационна инстанция за отмяна на определението и връщането на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна, при което положение атакуваният съдебен акт следва да се отмени, а делото - върнато за разглеждане по същество.

Настоящият касационен състав счита, че обжалваното определение е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Съображенията в тази насока са следните:

Делото пред районния съд е било образувано по жалба на А.А.М., ЕГН **********, срещу НП № 94567-F088567/07.02.2014г., издадено от директор на ТД на НАП – гр. Варна, офис Шумен. Наказателното постановление е връчено лично на А. на 13.02.2014г., като жалбата срещу него е входирана в деловодството на наказващия орган на 21.02.2014г. Съдът с оспорвания акт е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото, като е приел, че срокът за надлежно упражняване правото на жалба е изтекъл на 20.02.2014г. и към датата 21.02.2014г. това право е преклудирано.

Фактът, относно датата на подаване на жалбата е неправилно установен. От изисканата справка от ТД на НАП – Варна, офис Шумен, съдът е заключил, че жалбата е подадена лично от оспорващия на 21.02.2014г.

Видно от представените пред касационната инстанция писмени доказателства, а именно товарителница с № 10739556, издадена от куриерска фирма „Еконт”, както и от приложения към частната жалба касов фискален бон с № 0028540 от 20.02.2014г., жалбата срещу НП № 94567-F088567/07.02.2014г. е депозирана на 20.02.2014г., т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок. Доколкото се касае за един ден просрочие, въззивният съд е следвало да укаже на жалбоподателя да представи доказателства за срочността на жалбата, което не е сторено или да изиска такива от административнонаказващият орган, доколкото последният не е изпълнил задължението си да представи пълната преписка в т. ч. и пощенският плик, с който е получена жалбата.

При тези данни по безспорен начин се установява, че срокът за оспорване на наказателното постановление е спазен, съдебният акт на районния съд се явява неправилен и следва да бъде отменен, а делото - върнато на този съд за решаването му по същество.

С оглед гореизложеното, касационният състав приема, че определение № 120/11.03.2014г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 405/2014г. по описа на същия съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на А.М. срещу Наказателно постановление № 94567-F088567/07.02.2014г., издадено от директор на ТД на НАП – гр. Варна, офис Шумен и производството по делото е прекратено, е неправилно, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, обуславящо отмяна на постановения съдебен акт.

След отмяна на обжалваното определение, делото следва да бъде върнато на първоинстанционния съд с указание за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от горното, съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : 

ОТМЕНЯопределение № 120/11.03.2014г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 405/2014г. по описа на същия съд.

            ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Определението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                         2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 28.03.2014 г.