О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

№93

гр.Шумен, 05.03.2014г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на пети март две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

                             Административен съдия: Татяна Димитрова                      

като разгледа докладваното от административен съдия Т.Димитрова АД № 27 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на С.М.Е. с ЕГН **********,***, депозирана чрез адвокат Д.М. от АК-София, със съдебен адрес-гр.Шумен,  против Общинска служба «Земеделие»-Хитрино, област Шумен, с посочено правно основание чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди/ЗОДОВ/.

С определение от 13.02.2014г. съдът е оставил исковата молба без движение, тъй като същата не отговаря на изискванията на чл.127 ал.1 т.2 и т.4 и ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и е дал 7-дневен срок на ищцата да отстрани тези нередовности. Това съобщение е получено лично от процесуалния представител на ищцата на 17.02.2014г., но в дадения  7 - дневен срок, констатираните нередовности не са били отстранени.

           Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая са налице основания за оставяне на исковата молба без разглеждане и за прекратяване производството по настоящото дело, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   исковата молба на С.М.Е. с ЕГН **********,***, депозирана чрез адвокат Д.М. от АК-София, със съдебен адрес-гр.Шумен, -над партер, офис 21, против Общинска служба «Земеделие»-Хитрино, област Шумен, с посочено правно основание чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 27/2014год.  по описа на Шуменския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му, пред Върховния административен съд на РБългария.

                                                                Административен съдия:/п/

Забележка: Към датата на публикуване   определението не е влязло в законна сила.