О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№ 91

гр.Шумен, 05.03.2014г. 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на пети март две хиляди и четиринадесета година в състав: 

Административен съдия: Христинка Димитрова 

като разгледа докладваното от съдиятаАД № 18 по описа за 2014г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Р.Н. *** против Заповед № РД-397/09.12.2013г. на Кмета на община Хитрино, с която се одобрява изменението на част от действащия план на с.Тимарево, община Хитрино, одобрен със Заповед № РД-25-490 от 1982г., в част от квартал 78, като се променя регулацията на УПИ Х-531 към УПИ ХІ-532, ІІ-521 и УПИ ІХ-529, 530 по съществуващата имотна граница.

Оспорващият е депозирал молба рег.№ ДА-01-394 от 05.03.2014г. по описа на ШАС, съдържаща заявление, че оттегля настоящата жалба и желае производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира, че молбата следва да бъде уважена по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото, оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. С процесуалното действие «оттегляне» на жалбата, което е направено в срок до приключване на настоящото производство, съдът се счита за десезиран от разглеждане на спора по същество. В конкретния случай е спазено изискването, визирано в чл.155, ал.3 от АПК, оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание да бъде направено с писмена молба.

По изложените аргументи молбата за оттегляне на оспорването следва да бъде удовлетворена, като основание чл.159, т.8 от АПК жалбата се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство - прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК, съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н. *** против Заповед № РД-397/09.12.2013г. на Кмета на община Хитрино, с която се одобрява изменението на част от действащия план на с.Тимарево, община Хитрино, одобрен със Заповед № РД-25-490 от 1982г., в част от квартал 78, като се променя регулацията на УПИ Х-531 към УПИ ХІ-532, ІІ-521 и УПИ ІХ-529, 530 по съществуващата имотна граница.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 18 по описа за 2014г. на Административен съд – Шумен.

На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК. 

Административен съдия:/п/

Забележка: Към датата на публикуване  определението  не е влязло в законна сила.