Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№144

град Шумен, 26.03.2014 г. 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и шести март две хиляди и четиринадесета година в състав: 

Административен съдия: Христинка Димитрова 

при участието на секретаря И.В. и на прокурор Д.Шостак от Окръжна прокуратура – Шумен, като разгледа докладваното от административния съдия АНД № 435 по описа за 2013 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.83а и сл. от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по мотивирано предложение на прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, за налагане на имуществена санкция на  «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация,  седалище и адрес на управление гр.Варна,  с управител и едноличен собственик на капитала М.М.Б., представлявано от ликвидатора И.Х.К., което се е обогатило с имуществена облага в размер на 1 208 646,52 лева в резултат на престъпления по чл.257, ал.1 от Наказателния кодекс (НК) вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК (ред. ДВ бр.62 от 1997г., в сила от 05.11.1997г.) и по чл.257, ал.1 от НК вр.чл.256, пр.1 и 2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК  (ред. ДВ бр.62 от 1997г., в сила от 05.11.1997г.), извършени от П.М.А. с ЕГН ********** от гр.Шумен. Предложението съдържа подробно описание на престъпленията и на обстоятелствата, при които те са били извършени. Посочено е в какво се изразява причинната връзка между тях и облагата за юридическото лице, както и какъв е видът и размерът на облагата. Излагат се аргументи, че са налице законовите предпоставки за ангажиране на административно наказателната отговорност на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация, - гр.Варна, на основание чл.83а от ЗАНН. В подкрепа на предложението са направени доказателствени искания за прилагане на материалите по НОХД № 194/2013г. на Шуменския окръжен съд. В съдебно заседание вносителят поддържа предложението за налагане на имуществена санкция в размер на 1 000 000 лева.

Ответникът – «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация,  седалище и адрес на управление гр.Варна,  с управител и едноличен собственик на капитала М.М.Б., представлявано от ликвидатора И.Х.К., не се представлява в съдебно заседание, респективно не изразява становище по внесеното предложение.

Шуменският административен съд, след преценка становищата на страните, събраните по делото доказателства и като съобрази приложимите законови разпоредби, намира за установено от фактическа страна следното:

На 22.04.2013г. в Окръжен съд – Шумен е внесен Обвинителен акт по ДП № 237/2007г. по описа на ОД на МВР – Шумен, преписка Вх.№ 1489/2007г. по описа на Окръжна прокуратура – Шумен против обвиняемия П.М.А. от гр.Шумен по чл.257, ал.1 от НК, вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК (ред.ДВ бр.62/1997г., в сила от 05.11.1997г.) и по чл.257, ал.1 от НК, вр.чл.256, ал.1, пр.1 и 2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК (ред.ДВ бр.62/1997г., в сила от 05.11.1997г.).

С присъда № 14/17.06.2013г. по НОХД № 194/2013г. Шуменският окръжен съд е признал подсъдимия П.М.А. с ЕГН **********: за виновен в това, че през периода 01.12.1998г. – 13.02.2002г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – гр.Шумен, избегнал плащането на данъчни задължения (ДДС) в особено големи размери (1208646,52 лева), като потвърдил неистина в 21 броя, подадени в ТД на НАП – Шумен справки – декларации, които се изискват по силата на закона – ЗДДС, поради което и на основание чл.257, ал.1 от НК вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК (ред.ДВ бр.62/1997г., в сила от 05.11.1997г.) го е осъдил на осем месеца «лишаване от свобода», като на основание чл.55, ал.3 от НК ШОС не налага по-лекото, предвидено в закона наказание; за виновен в това, че през периода 01.12.1998г. – 31.01.2002г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление в качеството си на управител и представител на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – гр.Шумен, с цел да осуети установяване на данъчни задължения (ДДС) в особено големи размери (1 208 646,52 лева), водел счетоводна отчетност с невярно съдържание, като вписвал в Дневника за покупките на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – гр.Шумен недействителни сделки за месеците януари 2002г.; декември 2001г.; октомври 2001г.; септември 2001г.; юли 2001г.; юни 2001г.; май 2001г.; март 2001г.; август 2000г.; юли 2000г.; юни 2000г.; май 2000г.; април 2000г.; март 2000г.; декември 1999г.; ноември 1999г.; октомври 1999г.; септември 1999г.; август 1999г.; юни 1999г.; януари 1999г. и декември 1998г. и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание (фактури, издадени от фирми и по данъчни периоди,            посочени в присъдата), с което укрил данъчни задължения в особено големи размери (1 208 646,52 лева), поради което и на основание чл.257, ал.1 от НК вр.чл.256, пр.1и 2 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК (ред.ДВ бр.62/1997г., в сила от 05.11.1997г.) го е осъдил на осем месеца «лишаване от свобода», като на основание чл.55, ал.3 от НК ШОС не налага по-лекото, предвидено в закона наказание.

Недоволен от размера на наложеното наказание, П.М.А. подава въззивна жалба против присъда № 14/17.06.2013г. по НОХД № 194/2013г. на ШОС. Образувано е ВНОХД № 203/2013г. по описа на Апелативен съд – Варна. С определение № 171/01.10.2013г. на АС – Варна, съдебното произоводство по въззивното дело е прекратено, поради оттегляне на жалбата.

Присъда № 14/17.06.2013г. по НОХД № 194/2013г. на ШОС е влязла в законна сила на 12.10.2013г.

При така установеното фактическо положение съдът достигна до следните правни изводи:

 Производството по реда на чл.83а от ЗАНН се образува по мотивирано предложение на прокурор след внасяне на обвинителен акт или когато наказателното производство не може да се образува, а образуваното е прекратено на някое от основанията, посочени в чл.83б, ал.1, б. «а», «б», «в» и «г» от ЗАНН. В конкретния случай е налице първата от горепосочените хипотези - внесен обвинителен акт и влязла в сила присъда, поради което производството е допустимо.

Разгледано по същество, мотивираното предложение за налагане на имуществена санкция по реда на чл.83а от ЗАНН, се явява основателно, предвид следните съображения:

Административно наказателната отговорност по реда на чл.83а по ЗАНН се ангажира при кумулативното наличие на следните предпоставки: 1. Привлеченото към отговорност лице да е юридическо. 2. Да се е обогатило или би могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от кръга на посочените в чл.83а, ал.1 от ЗАНН. 3.Престъплението да е извършено от някое от лицата, лимитативно очертани в точки 1-4 на цитираната правна норма. Съдът намира, че в конкретния случай всички предпоставки са налице.

«СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация,  седалище и адрес на управление гр.Варна,   с управител и едноличен собственик на капитала М.М.Б., представлявано от ликвидатора И.Х.К., е юридическо лице и независимо от факта, че същото е обявено в ликвидация, до заличаването му от Търговския регистър съставлява годен субект за носене на административно наказателната отговорност по чл.83а ЗАНН.

От приложеното към материалите по НОХД № 193/2013г. на ШОС (дознание № 237/07/08г. – папка І, ІІ том, лист 17) Решение от 25.09.1998г., постановено по ф.д.№ 862/1998г. на ШОС е видно, че П.М.А. е управител и представител на «Силвър лейк» ЕООД – гр.Шумен. Същото лице е и едноличен съдружник и собственик на капитала на дружеството до постановяване на решение от 06.03.2002г. на ВОС по ф.д. № 442/2002г. на ВОС, с което по партидата на дружеството е вписана промяна, както следва: «заличава като едноличен собственик на капитала П.М.А.. Вписва като такъв А.С.С.. Дружеството се управлява и представлява от А.С.С.».   

В качеството си на представляващ и управляващ «Силвър лейк» ЕООД – гр.Шумен,П.М.А. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.257, ал.1 от НК вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК (ред. ДВ бр.62 от 1997г., в сила от 05.11.1997г.) и по чл.257, ал.1 от НК вр.чл.256, пр.1 и 2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК  (ред. ДВ бр.62 от 1997г., в сила от 05.11.1997г.), а именно за това, че през периода 01.12.1998г. – 13.02.2002г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – гр.Шумен, избегнал плащането на данъчни задължения (ДДС) в особено големи размери (1 208 646,52 лева), като потвърдил неистина в 21 броя, подадени в ТД на НАП – Шумен справки – декларации, които се изискват по силата на закона – ЗДДС, и за това, че през периода 01.12.1998г. – 31.01.2002г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление в качеството си на управител и представител на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – гр.Шумен, с цел да осуети установяване на данъчни задължения (ДДС) в особено големи размери (1 208 646,52 лева), водел счетоводна отчетност с невярно съдържание, като вписвал в Дневника за покупките на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – гр.Шумен недействителни сделки.

Съдът при извършване на преценката по реда на чл.83д от ЗАНН и в рамките на посочените в предложението на прокурора обстоятелства, приема за безспорно установено, че П.М.А. е извършил посочените престъпления именно в качеството си на представляващ и управляващ търговското дружество. Това определя наличието на връзка между П.М.А. като извършител на престъпните деяния и юридическото лице «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация, както и наличието на връзка между самото деяние и облагата за ЮЛ. В резултат на извършеното от П.М.А. дружеството е избегнало плащането на данъчни задължения (ДДС) в особено големи размери – 1 208 646,52 лева. Тази сума представлява публично държавно вземане, което дружеството не е заплатило и с която, при законосъобразно развитие на данъчните правоотношения, имуществото на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация, би било намалено. Невнасянето или оставането на тази сума в патримониума на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация, представлява облага, имаща имуществен характер.

С оглед периода на престъпната деятелност – 01.12.1998г. – 13.02.2002г. и доколкото нормите на чл.83а - чл.83е от ЗАНН са сравнително нови (обн. ДВ, бр.79/4.10.2005г.), влезли в сила след периода на извършване на престъпното деяние, съдът намира за необходимо да отбележи, че разпоредбата на чл.83а от ЗАНН не съдържа правило за поведение, при нарушаване на което да се следва административно наказателна отговорност, а конкретни материални предпоставки, които в своята съвкупност не образуват състав на нарушение. Видно от редакцията на текста, законодателят е имал предвид санкциониране на ЮЛ, което се е обогатило или би могло да се обогати от престъпление. Така, тълкувайки граматично нормата, съдът приема, че първата хипотеза изисква вече настъпил имуществен или неимуществен резултат от престъпление (т.е. облага), който може да е налице и към създаване на чл.83а от ЗАНН, ДВ бр.79/04.10.2005г., какъвто е конкретният случай.

Разпоредбите на  чл.83а и сл. от ЗАНН регламентират специфична процедура, която гарантира репариране на вреди, настъпили в резултат на извършено престъпление. По своята правна природа това е административно наказателна процедура, като основанието за провеждането й е извършено престъпление, доказано по надлежния ред. Тъй като наказателната отговорност е лична, в наказателното производство е недопустимо ангажирането на имуществена отговорност на юридическо лице. Поради това в специалния ред по ЗАНН имуществената санкция по отношение на юридическо лице се налага в резултат на извършеното престъпление от негови органи или работници / служители, когато са доказани настъпили имуществени или неимуществени вреди.

Въз основа на приобщените по делото доказателства съдът намира, че  «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация е получило неправомерна облага в резултат на престъпление по чл.257, ал.1 от НК, вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК и по чл.257, ал.1 от НК вр.чл.256, пр.1 и 2 от НК, извършени от неговия представител. В случая по безспорен начин се доказва връзката между извършителя на престъпното деяние и ЮЛ, доколкото от влязлата в сила присъда по НОХД № 194/2013г. на ШОС е видно, че П.М.А. е извършил деянията, за които е осъден, именно в качеството си на управляващ и представляващ «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД. В резултат на престъпното деяние дружеството се е получило имуществена облага в размер на 1 208 646,52 лева.

Предвид гореизложеното съдът приема, че са налице всички законови предпоставки за налагане на имуществена санкция на «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация, съгласно разпоредбите на чл.83а - чл.83е от ЗАНН. Имуществената санкция следва да се определи в размерите, очертани от чл.83а, ал.1 от ЗАНН - до 1 000 000,00 лв., но не по-малко от равностойността на облагата. Доколкото равностойността на облагата е 1 208 646,52 лева, съдът намира, че имуществената санкция следва да се определи в максималния размер, визиран в чл.83а, ал.1 от ЗАНН, а именно на 1 000 000 (един милион) лева.

Водим от горното и на основание чл.83е от ЗАНН, Шуменският административен съд 

Р   Е   Ш   И: 

 НАЛАГАна «СИЛВЪР – ЛЕЙК» ЕООД – в ликвидация,  седалище и адрес на управление гр.Варна,  с управител и едноличен собственик на капитала М.М.Б., представлявано от ликвидатора И.Х.К. имуществена санкция в размер на 1 000 000 (един милион) лева, за това, че се е обогатило с имуществена облага в размер на 1208646,52 лева в резултат на престъпления по чл.257, ал.1 от НК вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК (ред. ДВ бр.62 от 1997г., в сила от 05.11.1997г.) и по чл.257, ал.1 от НК вр.чл.256, пр.1 и 2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК  (ред. ДВ бр.62 от 1997г., в сила от 05.11.1997г.), извършени от П.М.А. с ЕГН ********** от гр.Шумен, в качеството му на управител и представител на дружеството, съгласно Присъда № 14/17.06.2013г. по НОХД № 194/2013г. на ШОС, влязла в законна сила на 12.10.2013г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.