О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 524

гр.Шумен, 09.08.2018г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на девети август две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

                                  Административен съдия:Кремена Борисова

като разгледа докладваното от съдията АД № 252 по описа на Административен съд-Шумен за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производство по реда на чл.250 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

         Производството по делото е образувано по искане с рег.№ДА-01-1880/09.08.2018год. по описа на ШАДмС, депозирано от М.Ю.Я. с ЕГН ********** ***. Подателят иска съдът да разпореди на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП Варна,офис Шумен да отмени Разпореждане на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП Варна ,офис Шумен с изх.№С 180027-137-0008484/19.07.2018год.,постановено по молба/възражение с вх.№С 180027-000-0386643/26.06.2018год. ,съдържащо искане за погасяване на публични задължения поради изтекла погасителна давност.

Настоящият съдебен състав, като съобрази приложените по настоящото дело материали, намира, че делото не му е подведомствено, поради следните съображения:

На основание  чл.250 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. В случая отправеното от жалбоподателя искане до Шуменския административен съд не се отнася до неоснователни действия, извършвани от административен орган по смисъла на §1, т.1 от ДР на АПК

Обжалваното разпореждане на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП Варна,офис Шумен  е постановено на основание чл.226 ал.1 от ДОПК ,в рамките на изпълнително производство по ИД№27140003538/2014г. Със същото е постановен отказ на Главен публичен изпълнител да прекрати поради изтекла  погасителна давност събирането на публични вземания спрямо длъжника-М.Ю.Я.,съставляващи глоби по влезли в законна сила НП№1339/25.06.2012год. на ОД на МВР-Шумен и глоба по НП№14-0869-001403/27.11.2014год. на ОД на МВР-Шумен.Съгласно разпоредбата на чл.266 ал.1 от ДОПК,действията на публичния изпълнител могат да се обжалват о длъжника или от трето задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция,чрез публичния изпълнител,който ги е извършил в 7-дневен срок от извършване на действието,ако лицето е присъствало или е било уведомено за извършването му,а в останалите –случаи-от деня на съобщението.Съгласно разпоредбата на чл.267 ал.1 и ал.2 от ДОПК решаващият орган разглежда жалбата въз основа на данните по преписката и представените доказателства и се произнася с решение в 14-дневен срок,с което според т.3 може да отмени обжалваното действие,каквото искане се съдържа в отправеното до съда искане или да остави жалбата без уважение,съобразно т.5 на ал.2 .Според разпоредбата на чл.268 ал.1 от ДОПК,в случаите по чл.267 ал.2 т.5-при оставяне на жалбата без уважение,длъжникът или взискателят може да обжалва решението пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението.Следователно настоящото производство,доколкото има за предмет обжалване на разпореждане на Главен публичен изпълнител,постановено по реда на чл.226 ал.1 от ДОПК не е подведомствено на административния съд, поради което и на основание чл.130 ал.4 от АПК делото следва да бъде изпратено по подведомственост на Директора на ТД на НАП-Варна. 

Предвид гореизложеното, производството по делото пред Шуменския административен съд следва да бъде прекратено и делото изпратено по подведомственост на Директора на ТД на НАП-Варна. 

Водим от горното и на основание чл.130, ал.4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ без разглеждане искане с рег.№ДА-01-1880/09.08.2018год. по описа на ШАДмС, депозирано от М.Ю.Я. с ЕГН ********** *** за отмяна на Разпореждане на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП Варна ,офис Шумен с изх.№С 180027-137-0008484/19.07.2018год., постановено по молба/възражение с вх.№С 180027-000-0386643/26.06.2018год. ,съдържащо искане за погасяване на публични задължения поради изтекла погасителна давност.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 252/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

Изпраща материалите делото като преписка по подведомственост на Директора на ТД на НАП-Варна.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните и от Директора на ТД на НАП-Варна в 7-дневен срок от  съобщаването му, чрез изпращане на препис от настоящото определение, пред Върховния административен съд на РБългария.

                                                      Административен съдия: /п/

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 25.08.2018г. като необжалвано.